Dries Beljon

Dit profiel is voor 100% compleet

Geef als eerste een review

Kantoor
Beljon Business Law | Bekijk kantoorprofiel
Uurtarief (vanaf)
€ 180 exclusief BTW
Gefinancierde rechtshulp
Ja
Opleidingen
Beroepsopleiding Advocatuur
Universiteit Maastricht
Lidmaatschappen
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. (VAAA)
Vereniging van incasso en procesadvocaten (VIA)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Sport en Recht

Contact:

Adres
Einsteindreef 105
Postcode
3562 GB
Woonplaats
Utrecht
Telefoonnummer
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mail
Website
www.beljonbusinesslaw.nl

Rechtsgebieden:

Rechtsgebied: Ervaring: Behandelde zaken:
35% Werk & ontslag 5-10 jaar 100-250 zaken
15% Faillissementsrecht 5-10 jaar 50-100 zaken
25% Ondernemingsrecht 5-10 jaar 50-100 zaken
10% Incasso & beslag 5-10 jaar 50-100 zaken
15% Verbintenissen & contracten 5-10 jaar 50-100 zaken

Biografie:

Dries is zijn carrière in 2003 begonnen bij AKD Advocaten & notarissen in Amsterdam op de secties arbeidsrecht en insolventierecht. Daarna werkte hij onder meer als advocaat bij Osinga Advocaten (inmiddels opgegaan in De Advocaten van Van Riet) in Utrecht en als interim senior legal counsel bij Dexia Bank. Hierbij heeft hij zich met name toegelegd op het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en het (financieel) procesrecht.

Specialties: Arbeidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht (bedrijven in moeilijkheden, bestuurdersaansprakelijkheid), (financieel) procesrecht & incasso

Rechtszaken:

Proefprocedure Europese Hof van Justitie inzake levensverzekeringen (woekerpolissen)

Proefprocedure inzake de 'woekerpolis'-discussie omtrent de kosten van beleggings- en levensverzekering, deminformatieverstrekkingsverplichting door de verzekeraar, schending van open normen, de RIAV 1998 en de implementatie van de Derde Levensrichtlijn.

Prejudiciële vragen worden gesteld aan het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) in Luxemburg. Deze procedure wordt in de loop van 2013 behandeld door het Europese Hof van Justitie.

Zie ook: http://www.rechtspraak.nl - LJN: BY5159, Rechtbank Rotterdam , 388977 / HA ZA 11-2010

Vorderingen curator strekkende tot betaling faillissementstekorten. Vordering afgebouwd van 1,8 miljoen euro tot 7.500 euro

Curator stelt bestuurder van een aantal ondernemingen aansprakelijk voor het tekort in diverse faillissementen en claimt een bedrag van EUR 1.845.000,--. Bestuurder hoeft uiteindelijk slechts een bedrag ad EUR 7.500,-- te voldoen en al het meerdere wordt volledig door de rechtbank afgewezen.

Zie ook: http://www.rechtspraak.nl - LJN: BV0844, Rechtbank 's-Gravenhage , 328652 / HA ZA 09-0255

Vordering van bestuurder tot opheffing van de schorsing en wedertewerkstelling.

Hangende een fraudeonderzoek besluit een zorginstelling om de directeur/bestuurder te schorsen. De bestuurder vordert opheffing van zijn schorsing en wedertewerkstelling. Dit verzoek wordt afgewezen. De kort geding rechter oordeelt dat gelet op de omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, heeft de bestuurder naar het voorlopig oordeel met zijn beleid in strijd met de wet (onder meer de artikelen 2:9 en 2:10 BW) en met de statuten van de zorginstelling heeft gehandeld. Van een bestuurder van een stichting als de onderhavige mag - zo oordeelt de rechter - verwacht worden dat hij zich houdt aan het bepaalde in de wet en de statuten en dat hij op de hoogte is van wat er gebeurt binnen de organisatie. Ook mag van hem worden verwacht dat hij desgevraagd en in sommige gevallen op eigen initiatief (aan de Raad van Toezicht) uitleg kan geven over eventuele onduidelijkheden/problemen en andere (financiële) vraagstukken.

Zie ook: http://www.rechtspraak.nl - LJN: BL6932, Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 195928

Arbeidszaak: afwijzing ontbindingsverzoek. Bedrijfseconomische noodzaak onvoldoende aannemelijk gemaakt.

De werkgever heeft naar het oordeel van de kantonrechter echter onvoldoende stukken in het geding gebracht om die bedrijfseconomische noodzaak aannemelijk maken. Zoals werknemer in zijn verweerschrift terecht heeft aangevoerd, dienen - net als bij een ontslagaanvraag via het UWV-Werkbedrijf - jaarrekeningen en andere bescheiden te worden overgelegd, ter onderbouwing van de gestelde bedrijfseconomische situatie.

De juistheid van de door de werkgever gepresenteerde financiële gegevens staat voorts allerminst vast en een brief van de accountant maakt de bedrijfseconomische noodzaak ook niet aannemelijk, nu onduidelijk is op basis van welke gegevens de accountant tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een technisch faillissement.

Nu het verzoek van de werkgever gebaseerd is op bedrijfseconomische omstandigheden, maar die omstandigheden niet aannemelijk zijn geworden, wordt het verzoek door de kantonrechter afgewezen.

Zie ook: http://www.rechtspraak.nl - LJN: BR5868, Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, 339650 \ VZ VERZ 10-499