veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  open
   
   

  Dit is een volgens de Pensioenwet per 1 januari 2008 verplicht gestandaardiseerd overzicht dat u jaarlijks ontvangt van de pensioeninstantie waar u pensioenrechten hebt opgebouwd. Met de UPO worden pensioenoverzichten van verschillenden pensioeninstanties beter vergelijkbaar.

 • 2.

  Wat is een pensioengat en wat kan ik hieraan doen?

  open
   
   

  Men spreekt van een pensioengat als u onvoldoende pensioen hebt opgebouwd. Vaak wordt er in een pensioenreglement vanuit gegaan dat u bij één werkgever uw arbeidzame leven doorbrengt en uw pensioen opbouwt. Als u dan meer gaat verdienen worden tekorten door die werkgever aangevuld en als het leven duurder wordt krijgt u er door indexering pensioengeld bij.

  Wisselt u van werkgever, gaat u scheiden, minder werken of onderbreekt u uw loopbaan dan kunt u een tekort in uw pensioenopbouw krijgen: een pensioengat. U kunt een pensioengat op verschillende manieren ‘opvullen'. U kunt bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afsluiten, u kunt gaan banksparen of u kunt gewoon gaan sparen.

 • 3.

  Ik ben geschorst/op non-actief gesteld. Heb ik recht op loondoorbetaling?

  open
   
   

  Ja, tijdens een schorsing of non-actiefstelling zal uw werkgever uw loon gewoon moeten doorbetalen. Het feit of de schorsing of non-actiefstelling aan u te verwijten valt, doet niet terzake.

 • 4.

  Mijn werkgever betaalt mijn loon niet/te laat. Wat kan ik doen?

  open
   
   

  Het is verstandig om uw werkgever schriftelijk te sommeren om uw loon alsnog per omgaande te voldoen. In deze brief kunt u uw werkgever wijzen op de verschuldigde wettelijke verhoging en wettelijke rente bij gebrek van tijdige betaling.

  Als uw werkgever vanwege financiële problemen niet kan betalen, kunt u bij het UWV een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen.

 • 5.

  Mijn werkgever wil mijn bonus niet uitkeren. Wat kan ik doen?

  open
   
   

  Met name bij het einde van het dienstverband onstaan er regelmatig problemen over de vraag of er wel of niet recht is op een (gedeeltelijke) bonusuitkering. Of u recht heeft op een (gedeeltelijke) bonusuitkering hangt af van de bonuscriteria of bonusvoorwaarden.

  Als u aan de voorwaarden van de bonus voldaan heeft, is uw werkgever in principe verplicht om ook bij het einde van uw arbeidsovereenkomst uw bonus (naar rato) uit te betalen. Als een sommatiebrief geen succes heeft, kunt u overwegen om uw claim bij de kantonrechter in te dienen.

 • 6.

  Ik heb een arbeidsconflict en kan daarom niet werken. Heb ik recht op loon?

  open
   
   

  De hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Toch zijn hierop een aantal uitzonderingen. Als u door spanningen vanwege een arbeidsconflict ziek bent, heeft u in principe recht op doorbetaling van (tenminste 70% van) uw loon.

  Als de bedrijfsarts van mening is dat u niet arbeidsongeschikt bent, maar dat er wel sprake is van een arbeidsconflict, is uw vraag moeilijker te beantwoorden.

  Eventueel zal een rechter moeten beoordelen aan wie het arbeidsgeschil in overwegende mate te verwijten valt. Is dit uw werkgever, dan moet uw werkgever hoogstwaarschijnlijk uw loon gewoon doorbetalen.

 • 7.

  Is mijn werkgever verplicht om het loon elk jaar te indexeren?

  open
   
   

  Nee, in het algemeen is een werkgever niet verplicht om uw loon jaarlijks te indexeren (aan te passen aan de inflatie). Dit kan anders zijn als er op uw arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is waarin een bepaling over indexering is opgenomen.

 • 8.

  Hoeveel tijd heb ik om achterstallig loon te claimen?

  open
   
   

  Als u geen of te weinig loon ontvangen heeft, kunt u tot vijf jaar na dato een loonvordering instellen bij de kantonrechter. Als u nog vakantietoeslag tegoed heeft, is deze periode slechts twee jaar.

  Als uw werkgever ten onrechte bedragen met uw loon verrekend heeft, moet u binnen zes maanden een vordering bij de rechter hebben ingediend.

 • 9.

  Ik ben een oproepkracht. Klopt het dat mijn werkgever mij geen loon hoeft te betalen als hij geen werk voor mij heeft?

  open
   
   

  Een werkgever mag in een arbeidsovereenkomst of in een oproepcontract een bepaling opnemen dat hij u geen loon hoeft uit te betalen gedurende de eerste zes maanden van de overeenkomst als hij geen werk heeft. Na deze zes maanden heeft u dus wel recht op loon ook als de werkgever even geen werk voor u heeft.

 • 10.

  Moet ik mijn studieschuld terugbetalen?

  open
   
   

  Dat ligt eraan. Als er geen studiekostenbeding of studieovereenkomst is opgesteld, mag u ervan uitgaan dat u geen studiekosten hoeft terug te betalen bij het einde van uw dienstverband.

  Is er wel een dergelijk beding of een studiekostenovereenkomst, dan is deze alleen geldig als er sprake is van een afbouwregeling. Ook kan een rechter tot het oordeel komen dat de studiekosten niet hoeven worden terugbetaald als uw werkgever zelf heeft aangestuurd op de beëindiging van het dienstverband.

 • 11.

  Mag mijn werkgever bij de eindafrekening van het dienstverband eventuele schade aan de leaseauto verrekenen?

  open
   
   

  Uw werkgever mag in principe alleen schade op u verhalen die het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid. In het algemeen zal schade aan een leaseauto hier niet onder vallen.

 • 12.

  Heb ik als oproepkracht per oproep recht om minstens drie uur loon?

  open
   
   

  Dat ligt eraan. Als u een oproepcontract heeft voor minder dan 15 uur per week en de tijdstippen waarop u moet werken zijn niet vastgelegd, dan moet de werkgever u bij elke oproep tenminste drie uur aan loon uitkering.

  Ook heeft u recht op tenminste drie uur loon per oproep als de omvang van uw contract helemaal niet is vastgelegd.

 • 13.

  Wat gebeurt er als ik mijn spaarloonsaldo binnen de blokkeringstermijn van 4 jaar op wil nemen zonder dat ik een beroep kan doen op een ‘deblokkeringsvoorwaarde'?

  open
   
   

  In dat geval worden er over de spaartegoeden die nog geen 4 jaar geblokkeerd zijn geweest, alsnog belasting en premies geheven. Deze spaarbedragen worden als het ware met terugwerkende kracht alsnog als loon gezien.

 • 14.

  Wat gebeurt er met mijn spaarloonsaldo als mijn werkgever failliet gaat?

  open
   
   

  Omdat uw spaarloon geboekt wordt op een rekening die op uw eigen naam staat, heeft een eventueel faillissement van uw werkgever geen nadelige invloed op uw spaarsaldo. Dit blijft volledig intact.

 • 15.

  Moet mijn werkgever verplicht een spaarloonregeling instellen?

  open
   
   

  Nee, de werkgever is niet verplicht om een spaarloonregeling in te stellen. Dit in tegenstelling tot de levensloopregeling. Deelname aan levensloop kan wel afgedwongen worden.

 • 16.

  Als mijn werkgever een spaarloonregeling heeft, mag ik dan altijd meedoen?

  open
   
   

  Als het bedrijf waar u werkt een spaarloonregeling kent, dan staat het u vrij om hieraan deel te nemen. U hoeft niet mee te doen als u dat niet wilt.

 • 17.

  Moet ik verplicht aan een spaarloonregeling deelnemen?

  open
   
   

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet verplicht. U bent vrij om al of niet deel te nemen.

 • 18.

  Mag ik meedoen aan een spaarloonregeling en aan een levensloopregeling?

  open
   
   

  Nee, u moet een keuze maken uit een van beide regelingen. Elk jaar (steeds) op 1 januari moet u beslissen of u mee wilt doen aan de spaarloonregeling of de levensloopregeling.

  Bij de spaarloonregeling geldt dan nog als extra toetredingsvoorwaarde dat u op 1 januari van het betreffende jaar daadwerkelijk in dienst bent van de betreffende onderneming. Ook moet op uw salaris de zogenaamde loonheffingskorting worden toegepast.

 • 19.

  Kan ik als directeur-grootaandeelhouder ook meedoen aan een spaarloonregeling?

  open
   
   

  Dat kan alleen als er naast de directeur-grootaandeelhouder (DGA) nog tenminste een andere werknemer op de loonlijst van dezelfde vennootschap staat.

 • 20.

  Heeft deelname aan een spaarloonregeling een nadelig effect voor een eventuele WW- of WIA-uitkering?

  open
   
   

  Ja, op zich heeft deelname aan de spaarloonregeling een beperkt nadelig effect op een eventuele WW- of WIA-uitkering. Dit komt omdat u over het spaarloon geen premies betaalt voor de sociale zekerheid.

  Deelname aan de spaarloonregeling beïnvloedt dus de hoogte van de uitkering (in negatieve zin).

 • 21.

  Wat gebeurt er met mijn levenslooptegoed als ik in de bijstand kom?

  open
   
   

  Als u in de bijstand komt, hoeft u het spaartegoed van de levensloopregeling niet bij uw vermogen te tellen. U hoeft dat spaargeld dus niet eerst op te eten om voor een uitkering in aanmerking te komen. Als het saldo eenmaal is opgenomen/afgekocht, dan wordt dit geld wel weer tot uw vermogen gerekend.

 • 22.

  Mag ik mijn niet-genoten vakantie en ATV-dagen op mijn levenslooprekening laten storten?

  open
   
   

  Als het gaat om uw zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband gaat het om het aantal dagen boven de 20), mag dit inderdaad. Uw werkgever moet hier dan wel mee kunnen instemmen. Hetzelfde geldt voor uw ATV-dagen.

 • 23.

  Wat gebeurt er met mijn levenslooptegoed als ik ga scheiden?

  open
   
   

  Dat ligt in eerste instantie aan het huwelijksgoederenregime. Met andere woorden: bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. In dat laatste geval zal het saldo van uw levenslooptegoed verrekend moeten worden.

 • 24.

  Wat gebeurt er met mijn levenslooptegoed als ik kom te overlijden?

  open
   
   

  Als een werknemer vroegtijdig overlijdt, kan het saldo van de levensloopregeling als 'loon uit tegenwoordige dienstbetrekking' worden belast via de aangifte inkomstenbelasting van de overleden werknemer.

  Een andere mogelijkheid is dat het tegoed bij de erfgenamen zelf belast wordt. De erfgenamen kunnen dat zelf kiezen, in overleg met de executeur testamentair. Deze mogelijkheid is voordelig wanneer de erfgenamen onder een lager belastingtarief vallen dan de overleden werknemers.

 • 25.

  Kan het levensloopsaldo bij het einde van de dienstbetrekking in een keer worden opgenomen?

  open
   
   

  Ja, dat kan. Er vindt dan wel een heffing plaats over het gehele saldo volgens de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting in box 1.

 • 26.

  Mijn werkgever geeft mijn collega een bijdrage van 100 euro aan de levensloopregeling. Heb ik recth op 100 euro extra bruto loon als ik niet meedoe aan de levensloopregeling?

  open
   
   

  Ja, als een werkgever een bijdrage levert aan de levensloopregeling moet hij aan de werknemer die niet aan de levensloopregeling deelneemt dezelfde bijdrage als loon uitbetalen.

 • 27.

  Kan ik de waarde van mijn prepensioen inbrengen in de levensloopregeling?

  open
   
   

  De waarde van prepensioen- en overbruggingspensioenregelingen kan tot een waarde van 210% in de levensloopregeling worden ingebracht.

 • 28.

  Bestaat er bij einde dienstverband of bij omzetting in ouderdomspensioen recht op levensloopverlofkorting?

  open
   
   

  Bij afkoop direct na het einde van het dienstverband en bij omzetting in ouderdomspensioen bestaat geen recht op de levensloopverlofkorting.

 • 29.

  Heb ik bij een 25 of 40 dienstjaren recht op een onbelaste jubileumuitkering?

  open
   
   

  Uw werkgever mag u na het bereiken van een diensttijd van 25 jaar én na het bereiken van een diensttijd van 40 jaar een belastingvrije uitkering toekennen ter grootte van één bruto maandloon. Uw werkgever is dit in het algemeen niet verplicht. U heeft dus geen automatisch recht op deze uitkering.

  Als u echter onder een CAO valt waarin vermeld staat dat elke werknemer recht heeft op een jubileumuitkering, is uw werkgever natuurlijk wel verplicht om deze CAO-bepaling na te leven.

  De jubileumuitkering hoeft overigens niet direct na het bereiken van 25 of 40 dienstjaren te worden uitgekeerd. Dit mag bijvoorbeeld ook na 27 of 43 dienstjaren en bijvoorbeeld ook bij een ontslagsituatie. Zou u bijvoorbeeld na 41 dienstjaren ontslagen worden, dan mag uw werkgever u twee maandlonen onbelast uitkeren, ervan uitgaand dat u bij uw 25-jarig jublieum nog geen uitkering ontvangen heeft. Een eventuele hogere ontslagvergoeding wordt uiteraard wel normaal belast.

  Het maandloon dat in dit verband onbelast kan worden uitgekeerd bestaat uit uw brutoloon inclusief uw vakantietoeslag en eventuele 13e maand naar rato.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag