Ga naar content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Onderstaande definities moeten zowel in enkelvoud als in meervoud gelezen worden. Waar over “hij” of “zijn” wordt gesproken moet ook “zij” en “haar” gelezen worden.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze vervat zijn.
1.2 Website: de website www.judex.nl.
1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon (m/v) of rechtspersoon die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de Website, waaronder maar niet beperkt tot advocaten en rechtzoekenden.
1.4 Codator B.V.: de besloten vennootschap Codator B.V. gevestigd te 3581 WS Utrecht aan de Bolstraat 21 bis, KVK: 63296799. BTW-nummer: 8551.74.158.B.01
1.5 Gratis profiel: een samenhangend geheel van kenmerken en informatie met betrekking tot een specifieke advocaat waarvoor de betreffende advocaat geen kosten jegens Codator verschuldigd is.
1.6 Professioneel profiel: een samenhangend geheel van kenmerken en informatie met betrekking tot een specifieke advocaat waarvoor de betreffende advocaat periodiek kosten jegens Codator verschuldigd is.
1.7 Kantoorprofiel: een samenhangend geheel van kenmerken en informatie met betrekking tot een specifiek advocatenkantoor.
1.8 Review: een waardering in de vorm van een aantal sterren en/of commentaar gegeven aan een specifieke advocaat door een (oud-)cliënt van deze advocaat, of, voor zover deze cliënt een rechtspersoon is/was, een (voormalig) werknemer van deze rechtspersoon.
1.9 Dienst: de dienstverlening die door Codator wordt aangeboden aan de Gebruiker van de Website met name bestaand uit het aanbieden en in stand houden van een online platform waarop rechtzoekenden en advocaten met elkaar in contact kunnen komen, het aan de Gebruiker ter beschikking stellen van online juridische informatie en het aan advocaten en advocatenkantoren aanbieden van (betaalde) profielen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die de Website bezoekt.
2.2 De Gebruiker die deze Algemene Voorwaarden niet onvoorwaardelijk en in zijn geheel accepteert mag geen gebruik maken van de Website en/of de Diensten die door Codator worden aangeboden.
2.3 Codator is geen advocatenkantoor en verstrekt geen juridische adviezen.
2.4 Codator is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te vullen of aan te passen.
2.5 Algemene voorwaarden van de Gebruiker wijst Codator nadrukkelijk van de hand.
2.6 In het geval een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Codator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststelling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de nietige c.q. vernietigde bepaling.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 Codator biedt via haar Website een online platform aan waarop juridische informatie wordt gegeven en waarbij rechtzoekenden en advocaten met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Codator is gerechtigd om haar dienstverlening op elk gewenst moment aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 De juridische informatie op de Website is niet bedoeld als concreet juridisch advies in een specifiek geval. De Gebruiker wordt nadrukkelijk aangeraden om professionele juridische bijstand in te roepen bij een (dreigend) juridisch geschil of kwestie en niet te handelen (enkel) op basis van de informatie op de Website.
3.3 Hoewel Codator zorgvuldig let op de juistheid en volledigheid van de informatie op de Website, kan zij niet garanderen dat de gegevens en informatie op de Website vrij is van fouten of onvolkomenheden.
3.4 Informatie die is weergegeven in (advocaten)profielen is in de regel afkomstig van de betreffende advocaat en/of het advocatenkantoor in kwestie. Codator controleert deze opgave van informatie niet en is hier ook niet verantwoordelijk voor.
3.5 Gebruikers van de Website kunnen onder bepaalde voorwaarden reviews geven aan advocaten. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van een gegeven review en kan aansprakelijk gehouden worden in het geval de inhoud van een review onrechtmatig wordt bevonden jegens andere Gebruikers en/of een of meer advocaten.
3.6 Codator is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval van noodzakelijk geacht onderhoud of wegens aanpassingen aan de Website zonder dat de Gebruiker in dat geval aanspraak kan maken op schadevergoeding of compensatie jegens Codator.
3.7 Codator is nadrukkelijk geen partij bij een mogelijke overeenkomst tussen Gebruikers van de Website in het algemeen en een overeenkomst van opdracht tussen een advocaat (Gebruiker) en cliënt (Gebruiker) in het bijzonder.

Artikel 4 Algemene gebruikersvoorwaarden

4.1 De Gebruiker is verplicht om alle gegevens, waaronder maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailadres die hij in het kader van de Dienst verstrekt naar waarheid te verstrekken. Het is niet toegestaan om onder een valse naam c.q. alias actief te zijn op de Website.
4.2 De Gebruiker mag de Dienst uitsluitend voor zichzelf gebruiken en zal erop toezien dat hij het aan hem verstrekte wachtwoord niet aan derden ter beschikking stelt. De Gebruiker draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het geval een onbevoegde derde van de Dienst en/of de Website gebruik maakt met gebruikmaking van het wachtwoord van de rechtmatige Gebruiker.
4.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van door hem op de Website gepubliceerde gegevens. De Gebruiker garandeert dat deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar zijn en niet in strijd met geldende wet- en regelgeving.
4.4 Een Gebruiker mag alleen een review plaatsen als hij cliënt is of is geweest bij de betreffende advocaat.
4.5 De Gebruiker staat ervoor in dat de informatie die hij in het kader van een review op de Website publiceert te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Codator voor enige aanspraak van een derde met betrekking tot deze review.
4.5 Codator is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen een review te weigeren, te verwijderen of in te korten. Dit kan onder meer het geval zijn als Codator al dan niet via derden vernomen heeft dat de review feitelijk onjuist, onbetrouwbaar of onrechtmatig is.
4.6 Een review mag in elk geval niet bevatten: lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik, persoonlijke en/of privé gegevens over de betreffende advocaat.
4.7 Het gebruik van (persoons)gegevens die de Gebruiker door middel van de Website heeft verkregen is alleen toegestaan voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt c.q. worden getoond. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze gegevens te verwerken en/of gebruiken voor een ander (commercieel) doel op straffe van eendirect opeisbare en zonder nadere ingebrekestelling verschuldigde boete van 1.000 euro (duizend euro) per overtreding.

Artikel 5 Profielen voor advocaten en advocatenkantoren

5.1 Alleen advocaten c.q. advocatenkantoren mogen op de Website een individueel profiel respectievelijk een kantoorprofiel aanmaken.
5.2 De advocaat c.q. het advocatenkantoor die een profiel aanmaakt geeft Codator toestemming om de opgegeven informatie te publiceren op de Website en garandeert bevoegd te zijn om deze informatie te verstrekken en te laten publiceren.
5.3 De advocaat c.q. het advocatenkantoor die een profiel aanmaakt is er mee bekend dat de wijze waarop en de mate waarin zijn profiel op de Website wordt getoond afhankelijk is van een aantal factoren en dat aan het aanmaken van een profiel in dit verband geen rechten kunnen worden ontleend.
5.4 Codator behoudt zich het recht voor om door de advocaat c.q. het advocatenkantoor opgegeven informatie in te korten, te weigeren of te verwijderen.
5.5 De advocaat accepteert dat Gebruikers bestaande uit (oud-)cliënten van de advocaat over de betreffende advocaat een review kunnen publiceren die de subjectieve mening van de betreffende persoon verwoord. Een review kan bestaan uit een beschrijving in combinatie met een waardering uitgedrukt in een aantal sterren. Deze review(s) worden bij het profiel van de betreffende advocaat getoond.
5.6 Codator garandeert geen minimum aantal vertoningen en/of klikken op een (professioneel) profiel.
5.7 De kosten voor een professioneel profiel worden jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Een professioneel profiel heeft een looptijd van twaalf maanden vanaf het moment van het aanmaken van het betreffende profiel.
5.8 Behoudens opzegging zal een professioneel profiel na ommekomst van de eerste periode van twaalf maanden automatisch voor onbepaalde tijd doorlopen.
5.9 Opzegging van een professioneel profiel door de advocaat c.q. het advocatenkantoor kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging kan voor het eerst plaatsvinden tegen het einde van de eerste contractsperiode van twaalf maanden. Daarna kan een professioneel profiel per maand worden opgezegd.
5.10 In het geval er sprake is van een rechtsgeldige opzegging en er aan de hand van een reeds betaalde jaarfactuur meer betaald is dan verschuldigd is op basis van de nog resterende contractsperiode, zal restitutie van hetgeen teveel betaald is plaatsvinden.
5.11 Codator is gerechtigd de prijs van een professioneel profiel jaarlijks aan te passen.
5.12 Codator kan de publicatie van een professioneel profiel met onmiddellijke ingang beëindigen als de betreffende advocaat c.q. het advocatenkantoor in gebreke is in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, in staat van surcéance of faillissement verkeert of anderszins handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
5.13 Het recht om een individueel advocatenprofiel te mogen beheren, wijzigen en/of aanvullen ligt bij de betreffende advocaat en niet bij het kantoor of de organisatie waar hij werkzaam is. In het geval een advocaat zijn werkzaamheden bij een ander kantoor gaat verrichten, kan hij besluiten om zijn profiel aan te passen en zijn profiel niet langer te laten linken/koppelen aan het oorspronkelijke kantoorprofiel. In dit geval bestaat er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of compensatie van het advocatenkantoor en/of de organisatie die de kosten voor het professionele profiel heeft voldaan.

Artikel 6 Betalingen

6.1 Betalingen van facturen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het aanmaken van of het upgraden naar een Professioneel profiel, dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Codator in de factuur aangegeven wijze te geschieden. Deze termijn is een fatale termijn. De Gebruiker is na 30 dagen zonder ingebrekestelling in verzuim in het geval de factuur niet volledig is voldaan.
6.2 Onverminderd de wettelijke rente zal de Gebruiker bij niet-tijdige betaling buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 30 euro exclusief BTW.
6.3 Betalingen van de Gebruiker komen in de eerste plaats eerst in mindering op eventueel verschuldigde kosten en rente, dan op eventuele facturen waarvan de betaling het langst achterwege is gebleven en pas in de laatste plaats op facturen van een recentere datum.

Artikel 7 Klachten en aansprakelijkheid

7.1 Klachten over de Dienst kunnen schriftelijk of per e-mail (info@judex.nl) en zoveel mogelijk gemotiveerd worden voorgelegd aan de directie van Codator. Als de klacht betrekking heeft op een factuur, dan dient deze klacht uiterlijk binnen 15 dagen aan de directie van Codator te zijn voorgelegd. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
7.2 De directie van Codator zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 15 dagen aan de klagende partij laten weten of zij de klacht gegrond acht en zo ja, hoe zij de klacht verder wil oplossen c.q. afhandelen.
7.3 Codator is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Codator. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkomingen van Codator te herstellen of op te heffen.
7.4 De aansprakelijkheid van Codator kan nooit meer bedragen dat de omvang van de meest recente factuur van de Gebruiker met een maximum van 500 euro.
7.5 De aansprakelijkheid van Codator voor schade die het gevolg is van of samenhangt met (i) fouten, onvolledigheden en/of onregelmatigheden in de (functionaliteiten) van de Website, (ii) het gedurende een bepaalde tijd niet-toegankelijk zijn van de Website of (iii) het door Codator niet langer toestaan om van de Dienst gebruik te maken wegens het door de Gebruiker niet nakomen van financiële verplichtingen danwel het (anderszins) in strijd handelen met de Algemene Voorwaarden, is uitgesloten.
7.6 Codator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit informatie die door de Gebruiker of een derde op de Website is gepubliceerd, ook niet in het geval deze informatie onjuist of onrechtmatig is.
7.7 Codator is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de (juridische) informatie die op de Website is weergegeven. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies in een specifieke zaak.
7.8 Op de Website staan hyperlinks, banners en/of buttons die naar andere websites verwijzen. Codator is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de informatie op en het gebruik van die websites.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Op de Website en de daarop gepubliceerde informatie rusten intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend toebehoren aan Codator.
8.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om – anders dan voor strikt persoonlijk gebruik – (delen) van de Website te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand, openbaar te maken, danwel anderszins commercieel te gebruiken. De Website is (deels) een databank in de zin van de Databankenwet. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van een databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank herhaal en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
8.3 De Gebruiker staat ervoor in dat de door hem op de Website gepubliceerde informatie waaronder begrepen advertenties, profielen en reviews, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Codator volledig voor alle mogelijke (schade)vorderingen van derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit de door de Gebruiker op de Website gepubliceerde informatie.

Artikel 9 Privacy

9.1 De Gebruiker die persoonlijke informatie op de Website publiceert stemt ermee in dat deze informatie door Codator mag worden verwerkt conform de Privacy Statement.
9.2 De Gebruiker die zich bij de Website registreert en/of een (professioneel) profiel aanmaakt gaat ermee akkoord dat hij van Codator met enige regelmaat (e-mail)berichten toegezonden kan krijgen. Deze berichten kunnen onder meer als doel hebben om nieuwe of bestaande functionaliteiten van de Website onder de aandacht van de Gebruiker te brengen.
9.3 Codator behoudt zich het recht voor om de informatie die zij verkrijgt met betrekking tot het gebruik van de Gebruiker van de Website met name ten aanzien van statistische informatie te gebruiken op elke door haar gewenste wijze.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle eventuele geschillen hieromtrent zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven