Ga naar content

Scheiden en financiën

Wij ontzorgen u graag, doe uw voordeel met onze service

Antwoord op al uw vragen

Kosten van een scheiding

Welke kosten kunt u verwachten? Wij hebben alles op een rij gezet.

Meer informatie

Scheidingsconvenant

Alle afspraken met betrekking tot de scheiding worden opgenomen in een convenant.

Meer informatie

Partneralimentatie

Hier leest u alles over het doel van de alimentatie en hoe de hoogte ervan wordt bepaald.

Meer informatie

Financiële gevolgen

Wat zijn de financiële gevolgen van een scheiding voor uw koophuis en pensioen?

Meer informatie
9.4
Totale waardering: 5 van 5 sterren

"Dankzij deskundige begeleiding hebben we ook financiële afspraken kunnen maken voor langere termijn." - Maurice (56)

Kosten van een scheiding

Online scheiden
Wanneer u samen door één deur kunt en samen tot afspraken kan komen, is online scheiden de snelste en goedkoopste manier. Het is mogelijk om via Judex online te scheiden. U regelt dan zelf de gehele scheiding via internet. U en uw ex-partner maken samen afspraken over alle zaken die geregeld moeten worden, wij helpen u met de juiste documenten en het afwikkelen van het proces. Online scheiden is de goedkoopste manier om een scheiding te regelen.

Mediation
Een mediator helpt u om samen tot duurzame afspraken te komen en stap voor stap het hele proces te doorlopen. De mediator kan u ook helpen met het opstellen van het convenant, ouderschapsplan, en het maken van alimentatieberekeningen. Een mediator kost minder per uur dan een advocaat. Mediation is dus een veel goedkopere optie dan scheiden via een advocaat en wordt vaak als prettiger ervaren omdat beide partijen in goed overleg uit elkaar gaan.

Echtscheidingsadvocaat
Een scheiding regelen via een advocaat kan hoog in de kosten oplopen, vooral wanneer er nog over veel zaken afspraken gemaakt moeten worden. Het uurtarief van een advocaat ligt gemiddeld rond de €200,- per uur. Daarbovenop komt dan nog 21% btw en wordt er vaak ook nog 6% aan kantoorkosten gerekend.  Alleen al de advocaatkosten lopen bij een dergelijke scheidingen gemiddeld op tot €6.000,- per persoon.

Overig

 • Uittreksels
  U heeft verscheidene uittreksels van de gemeente nodig bij uw scheiding en dient hiervoor leges te betalen. Denk hierbij aan een uittreksel van het persoonsregister, huwelijksregister en geboorteregister. U moet rekenen op gemiddeld €15,- per uittreksel.
 • Rechtbank
  Om de scheiding bij de rechtbank in te dienen, dient u griffierechten te betalen. De hoogte van de griffierechten komen in de meeste gevallen neer op €144,- per persoon. Dit is in het geval dat u geen recht heeft op tegemoetkoming en u beiden de scheiding aanvraagt. Bij een eenzijdige scheiding liggen deze kosten meestal hoger.
 • Subsidie
  In het geval dat u niet de financiële ruimte heeft om zelf een advocaat te betalen, kan het zijn dat u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt toevoeging genoemd. Een advocaat kan dit voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Om de subsidie te bepalen wordt er gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee kalenderjaren terug, en of u wel of geen minderjarige kinderen hebt. Houd er wel rekening mee dat u een eigen bijdrage dient te betalen van €109,-.

Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst waar u en uw ex-partner de afspraken vastleggen die rondom de scheiding worden gemaakt. Het is een document waarin alles dus juridisch correct moet worden genoteerd. In het convenant staan alle afspraken omtrent de alimentatie, verdeling van goederen, woning en pensioen. In het geval van minderjarige kinderen is het ouderschapsplan ook een onderdeel van dit convenant. Het echtscheidingsconvenant wordt samen met het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechter.

Het echtscheidingsconvenant is een vereiste als u gaat scheiden. Het convenant wordt door de rechter bekrachtigd, wat inhoudt dat alle afspraken die erin staan afdwingbaar zijn bij de rechtbank. Wanneer er onenigheid ontstaat kunnen de afspraken dus worden afgedwongen zonder tussenkomst van een rechter.

Judex scheidingsconvenant

Download gratis

Partneralimentatie

Wat is de partneralimentatie?
Een echtscheiding betekent dat de rechten en plichten die u had tijdens het huwelijk komen te vervallen. Een uitzondering hierop is de verplichting tot partner- en/of kinderalimentatie. De alimentatieplicht komt voort uit de onderhoudsplicht die partners naar elkaar hebben. Dit geldt voor zowel partners die gehuwd zijn als voor partners die een geregistreerd partnerschap hebben. Ook als ex-partners blijft u verplicht om voor elkaar en voor uw eventuele kinderen te zorgen.

De partneralimentatie is bedoeld om de ex-partner te onderhouden wanneer hij of zij niet in staat is in zijn of haar levensonderhoud te voorzien en wordt daarom bepaald op basis van draagkracht en behoefte. Het is mogelijk om zelf afspraken te maken over de partneralimentatie, maar wanneer u het niet met elkaar eens wordt zal de rechter een besluit maken over de hoogte en de duur van de alimentatieregeling. De manier waarop de betaling geschiedt, regelt u onderling.

Duur en hoogte van de partneralimentatie
De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van de duur van het huwelijk. Bij een huwelijk van vijf jaar of korter, geldt de regeling net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Dit is dus maximaal vijf jaar, maar let op: dit geldt alleen wanneer er geen kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen. Heeft het huwelijk langer stand gehouden dan vijf jaar en/of heeft u kinderen, dan wordt een alimentatieregeling van maximaal twaalf vastgesteld. Het is ook mogelijk om partneralimentatie uit te sluiten indien u het hierover samen eens wordt onder begeleiding van een advocaat of mediator. De alimentatie gaat lopen op het moment dat het huwelijk is ontbonden en eindigt binnen de gestelde termijn in het geval dat één van de ex-partners komt te overlijden, of de partner die de alimentatie ontvangt opnieuw gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat, of opnieuw gaat trouwen.

Bij het bepalen van de alimentatieregeling, wordt (door de rechter) gekeken naar de hoogte van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk,en naar het inkomsten- en uitgavenpatroon van de laatste jaren. Dit betekent dus ook dat iemand die in relatief grote welvaart leefde tijdens het huwelijk (omdat de ex-partner een hoog inkomen had) meer alimentatie kan eisen dan iemand die tijdens het huwelijk op bijstandsniveau leefde. Het berekenen van de behoefte, draagkracht en de juiste alimentatie is vrij ingewikkeld. Wanneer u en uw partner dit graag zelf willen doen, raden wij u aan om contact op te nemen met een gecertificeerde echtscheidingsmediator.

Let op: partneralimentatie wordt – in tegenstelling tot kinderalimentatie – gezien als inkomen. Dit betekent dat er over het betreffende bedrag belasting betaald moet worden door de ontvangende partij.

Wijzigingen van de alimentatieregeling
De afspraken over de partneralimentatie worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Indien u de duur of hoogte van de alimentatieregeling wil wijzigen, kan dat dus alleen door middel van een verzoek bij de rechter. Daarnaast is het zo dat de partneralimentatie in beginsel elkaar op 1 januari automatisch wordt verhoogd met een indexeringspercentage. Het ministerie van justitie bepaalt elk jaar de hoogte van dit percentage. Deze verhoging vindt automatisch plaats en moet door de alimentatieplichtige zelf uitgerekend en betaald worden. De jaarlijkse indexatie vervalt alleen in het geval dat u met uw ex-partner heeft vastgelegd dat de alimentatie jaarlijks (of tijdelijk) niet verhoogd hoeft te worden. Ook een rechter kan deze uitspraak doen.

Heeft u kinderen onder de 21 jaar? Dan moet er ook kinderalimentatie worden betaald.

Lees meer over kinderalimentatie.

Financiële gevolgen van een scheiding

KOOPHUIS
Wanneer u samen een huis heeft gekocht, moet er tijdens de scheiding veel geregeld worden. U en uw ex-partner zullen moeten besluiten of één van u in de woning blijft wonen of dat u beide de woning verkoopt. Er zijn doorgaans twee scenario’s mogelijk.

 • Eén van u blijft in de woning wonen
  In de meeste gevallen zijn beide partners gedeeltelijk eigenaar van het huis. Wanneer de één in het huis wil blijven wonen, zal hij of zij de ander uit moeten kopen. Als u in de woning wil blijven, betekent dit dat u een bedrag aan uw ex-partner moet betalen om de woning volledig op uw naam te krijgen. Als u er niet zelf, of met behulp van mediation, uit kan komen wie in de woning mag blijven, zal de rechter beslissen wie de woning toegewezen krijgt.
  In het geval dat het huis op uw naam staat, mag u in de woning blijven wonen en tevens bepalen wanneer uw partner de woning moet verlaten. Omgekeerd geldt hetzelfde: als u geen mede-eigenaar bent van de woning heeft u geen zeggenschap of recht over wanneer u de woning moet verlaten.
 • U wilt het huis verkopen als gevolg van de scheiding
  In het geval dat u beide niet in de woning wil blijven, moet het huis verkocht worden. Met de opbrengst van de verkoop kunnen u en uw ex-partner de hypotheekschuld aflossen, eventuele overwaarde wordt vervolgens verdeeld. In het geval van een restschuld worden de kosten verdeeld op basis van het eigenaarschap van het huis. Als u beide voor 50% eigenaar bent van de woning, zult u dus beide de restschuld moeten betalen.
  Om een overwaarde dan wel onderwaarde goed in kaart te brengen is het noodzakelijk de hypotheeksituatie te inventariseren. Daarnaast wordt bij het afsluiten van een hypotheek vaak een levensverzekering afgesloten, of een aparte beleggingsrekening of bankspaarrekening. Zoek in dat geval uit wat de waarde is van deze poste(n). Dan heeft u de volledige informatie om de eindstand vast te stellen van over- of onderwaarde.

Het regelen van financiën is zeer ingewikkeld, schakel daarom hulp in van een expert.

Meer informatie

PENSIOEN
Wanneer u gaat scheiden, moeten de gemeenschappelijke goederen worden verdeeld. Dit betreft niet alleen het huis en spaargeld, maar ook het pensioen dat u heeft opgebouwd. Op dit moment is de wetgeving zo ingericht dat ex-partners via hun pensioenregeling toch nog levenslang met elkaar verbonden blijven. Dit blijkt onder andere uit de volgende voorbeelden:

 • De ex-partner die recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen blijft afhankelijk van de opbouw van de pensioen-opbouwende ex-partner en heeft geen inspraak in vervroeging of uitstel van die pensioendatum. In andere woorden: de ex-partner die recht heeft op het verevende ouderdomspensioen volgt automatisch de keuzes die de pensioen-opbouwende partner maakt.
 • Kiezen de ex-partners voor een verdeling van het pensioen volgens de wet? Dan moet de pensioenuitvoerder binnen twee jaar op de hoogte zijn. Zo niet, wordt het pensioen uitgekeerd aan de pensioen-opbouwer en moeten de ex-partners de verdeling onderling regelen: hierdoor blijven de ex-partners aan elkaar verbonden, wat vaak zorgt voor ruzies en vervelende situaties.

Pensioenen worden bij de scheiding niet automatisch verdeeld, en de verdeling van het pensioen is tevens onafhankelijk van het huwelijksgoederen-regime. De verdeling van het pensioen is als volgt bepaald: het ouderdomspensioen wordt volgens de Wet Verevening Pensioen geregeld, en het nabestaandenpensioen volgens de Pensioenwet. Om zelf na de scheiding eigen keuzes te kunnen maken over het pensioen, moet het verevende pensioen worden omgezet in een eigen pensioenrecht. Het pensioenrecht van de pensioen-opbouwende ex-partner wordt dan in (twee) delen geknipt. Dit heet conversie. Conversie is echter alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder en beide partners hier akkoord mee gaan.

 • AOW: Het AOW is een individueel recht en hoeft daarom niet verdeeld te worden
 • Ouderdomspensioen: Werken u en uw partner in loondienst? Dan is in de meeste gevallen ook ouderdomspensioen opgebouwd. Wettelijk is het zo geregeld dat het opgebouwde ouderdomspensioen fifty-fifty verdeeld wordt. Dit betreft het ouderdomspensioen wat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Het is mogelijk om hier onderling andere afspraken over te maken en vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.
 • Nabestaandenpensioen: Wanneer u komt te overlijden, hebben nabestaanden vaak recht op een nabestaandenpensioen. In sommige gevallen heeft ook de ex-partner recht op dit pensioen, dit heet ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. In geval van overlijden, gaat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk of partnerschap naar de ex-partner die het pensioen niet opbouwde. Maar let op: Wanneer u een nieuwe partner krijgt, kan het nabestaandenpensioen voor deze partner lager zijn dan verwacht aangezien een deel hiervan al voor de ex-partner is gereserveerd. Wij adviseren u daarom te informeren welk deel van het nabestaandenpensioen daadwerkelijk is opgebouwd, zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. U kunt dit navragen bij uw pensioenuitvoerder, of door hulp in te schakelen van een expert.
  Let wel :De ex-partner heeft recht op het bijzonder nabestaandenpensioen wanneer het een nabestaandenpensioen op opbouwbasis betreft. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen bijzonder nabestaandenpensioen.
 • Opgespaard pensioen: Naast dat u pensioen via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft u zelf misschien ook gespaard voor uw pensioen (bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering, koopsompolis of een bankspaarrekening). De bedragen die hier zijn gespaard moeten ook worden verdeeld, maar deze vallen niet onder de regels van de Wet Verevening Pensioen (VPS). Door belastingregels kan het ingewikkeld zijn te begrijpen hoe de verdeling plaats moet vinden. Vraag daarom hulp aan een expert.

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2021
De wetgeving omtrent pensioen en echtscheiding kan wellicht veranderen vanaf 1 januari 2021. Als het aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaan de opgebouwde pensioenrechten ook uit elkaar wanneer partners hun huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigen. Neem contact op met één van onze scheidingsexperts voor meer informatie.

De drie beloftes van Judex

 • ONTZORGING

  Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

 • PERSOONLIJK

  Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

 • KWALITEIT

  Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Direct vrijblijvend advies

Bel 030-2242551

Reviews

Terug naar boven