fbpx
Ga naar content

Een overeenkomst wordt niet nagekomen? Dit kunt u doen.

In een normale situatie wordt een overeenkomst nageleefd en zal een schuldenaar zijn verplichtingen na moeten komen. Maar wat nu als dit niet gebeurt? Wat kunt u doen als u schuldeiser bent bij een overeenkomst die door de andere partij niet of niet geheel wordt nagekomen?

Een contractspartij die zijn verplichtingen niet nakomt, pleegt wanprestatie, behalve als er sprake is van overmacht. Bij overmacht moet u denken aan een niet voorziene omstandigheid die niet is ontstaan door de contractspartij die moest betalen, leveren of presteren. In het algemeen wordt een beroep op overmacht niet al te snel aangenomen.

Schuldenaar moet eerst in gebreke gesteld worden

Maar om een schuldenaar aan te kunnen spreken op wanprestatie (in vakjargon spreekt men van “toerekenbaar tekortschieten”) moet hij eerst in verzuim zijn. Volgens de wettelijke hoofdregel is er pas sprake van verzuim als de schuldenaar in gebreke gesteld is door middel van een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen die termijn uitblijft. Deze aanmaning mag overigens ook per fax of e-mail verstuurd worden, maar u zult wel moeten bewijzen dat deze aanmaning daadwerkelijk verzonden is.

Een voorbeeld.

U heeft via een webshop kleding besteld en betaald. Op de website stond vermeld dat de kleding binnen twee dagen geleverd wordt. Op de derde dag heeft u echter nog steeds niets ontvangen. U stuurt de webwinkel een aanmaning waarbij u aangeeft dat u de kleding uiterlijk over drie dagen in huis wilt hebben. Wordt de kleding dan nog steeds niet geleverd, dan is de webshop in verzuim.

In sommige situaties is er automatisch sprake van verzuim, namelijk als de andere partij zijn verplichtingen blijvend of tijdelijk onmogelijk kan nakomen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de voor een bruiloftsreportage bestelde fotograaf een uur te laat op het stadhuis verschijnt. Het heeft natuurlijk niet zo veel zin meer om deze fotograaf een aanmaning te sturen.

Gevolgen van verzuim

Een contractspartij die in verzuim is, zal de schade die de andere contractspartij heeft geleden moeten vergoeden. Als de schuldenaar alsnog aanbiedt om de prestatie te leveren, mag u dit weigeren als de schuldenaar niet gelijktijdig aanbiedt om ook alle door u geleden schade te vergoeden.
Maar belangrijker nog, als een schuldenaar in verzuim is en u bent de schuldeiser, kunt u in plaats van nakoming (plus schadevergoeding) de overeenkomst ook ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring.

Een voorbeeld.

In het hierboven besproken voorbeeld zou u de koopovereenkomst kunnen ontbinden als de webshop de door u bestelde kleding niet alsnog binnen drie dagen levert. Door middel van een schriftelijke verklaring kunt u de ontbinding van de koopovereenkomst inroepen. Op grond van deze ontbinding moet de webshop u uw geld retourneren en bent u niet meer verplicht om de kleding af te nemen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven