Ga naar content

Wettelijke regeling over incassokosten in zicht

Volgens de opstellers van het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ betalen Nederlanders jaarlijks minimaal 130 miljoen euro teveel aan onterecht berekende incassokosten.

Door dit rapport is in politiek Den Haag de weg ingezet om te komen tot een wettelijke regeling die de hoogte van de incassokosten (in vaktaal ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd) gaat regelen.

Incassokosten niet in de wet geregeld

Doordat de verschuldigdheid van incassokosten momenteel niet in de wet is geregeld, hebben incassobureaus de handen vrij om allerlei kosten te eisen en in rekening te brengen. Kosten die, zou het tot een gerechtelijke procedure komen, door een rechter waarschijnlijk nooit zouden worden toegewezen. De rechter schaart al deze incassokosten in principe onder een noemer: buitengerechtelijke kosten.

Buitengerechtelijke kosten

Buitengerechtelijke kosten zijn in principe bedoeld als schadevergoeding voor de schuldeiser (of de door hem ingeschakelde incasso-instantie) voor de redelijke werkzaamheden die tot doel hebben om de schuldenaar voorafgaand aan een gerechtelijke procedure tot betaling te bewegen.

Deze buitengerechtelijke kosten kunnen in rekening worden gebracht op grond van de wet of op grond van contractuele afspraken. Zo staat er in veel contracten dat u als schuldenaar bepaalde kosten of schade moet betalen als u uw betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt. Soms moet u dan een percentage betalen van de oorspronkelijk verschuldigde hoofdsom.

Geen controle op incassotraject voorafgaand aan gerechtelijke procedure

Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure is er geen rechter of andere instantie die controleert of de door de schuldeiser in rekening gebrachte kosten wel redelijk zijn. Dit leidde (en leidt) ertoe dat sommige incassobureaus buitensporig veel incassokosten in rekening brengen. Nogal wat schuldenaren betalen deze kosten maar om niet verzeild te raken in een gerechtelijke procedure.

Het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ heeft tot Kamervragen geleid en de uitgesproken intentie van de wetgever om een wettelijke regeling te maken waarin vastgelegd wordt wanneer er incassokosten verschuldigd zijn en hoeveel deze kosten mogen bedragen.

Einde aan woekerkosten

Een dergelijke wet zou een einde betekenen aan de woekerkosten die bepaalde incassobureaus in rekening brengen.

Op dit moment wordt de verschuldigdheid van incassokosten in een gerechtelijke procedure vastgesteld aan de hand van een staffel die rechters in onderling overleg hebben vastgesteld. Deze regeling staat ook wel bekend als het ‘Rapport Voorwerk II’. Maar van een echte wettelijke regeling is geen sprake. Bovendien geven de rechters allemaal hun eigen uitleg aan het Rapport Voorwerk II waardoor er niet één lijn is te trekken in de uitspraken van de diverse rechters.

De komst van een wettelijke regeling zal dus voor alle betrokken partijen duidelijkheid bieden. En daar is uiteindelijk iedereen het best mee af.

Job Leijten is gerechtsdeurwaarder.

Terug naar boven