fbpx
Ga naar content

Welke wetten en regels zijn van toepassing op het vreemdelingenrecht?

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Voor het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht de belangrijkste wet. Deze wet is dus ook van toepassing op het vreemdelingenrecht. Daarnaast zijn er een aantal specifieke wetten en regels die betrekking hebben op het vreemdelingenrecht zoals:

  • Vreemdelingenwet 2000
  • Vreemdelingenbesluit
  • Voorschrift Vreemdelingen
  • Vreemdelingencirculaire

Het vreemdelingenrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door het internationale recht, met name het Europese recht. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 3: verbod van onmenselijke behandeling en artikel 8: recht op privé en gezinsleven) en het EU recht (Gezinsherenigingsrichtlijn, Terugkeerrichtlijn en het Handvest van de Grondrechten van de EU).

Bezwaar of beroep tegen besluiten van de IND
De besluiten die de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) neemt over vreemdelingen en aanvragen voor verblijfsvergunningen worden namens de minister van Veiligheid en Jutsitie genomen.

Onderaan elk besluit van het IND staat vermeld hoe en binnen welke termijn u bezwaar of beroep kunt instellen tegen die beslissing. Het is erg belangrijk om hier goed naar te kijken. Bent u te laat met het instellen van bezwaar of beroep, dan is uw kans om de beslissing van het IND aan te vechten verkeken.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven