Ga naar content

Kort verblijf: Veelgestelde vragen

Dat is de toestemming om gedurende een bepaalde tijd in Nederland te verblijven.

Een overeenkomst tussen 26 Europese landen om het vrije verkeer van personen mogelijk te maken en waarbij onder andere de binnengrenscontroles zijn afgeschaft.

 U moet een (Schengen)visum persoonlijk aanvragen bij een Nederlandse ambassade of consulaat.

Dat is een verblijf van een vreemdeling in Nederland gedurende een periode van korter dan drie maanden. Dit verblijf kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd met nog eens drie maanden.

Dat is een termijn van in principe drie en in zeer bijzondere gevallen van maximaal zes maanden. Binnen deze termijn mag een vreemdeling in Nederland verblijven zonder dat er een verblijfsvergunning hoeft te worden aangevraagd.

Een visum is een grensoverschrijdingdocument waarover een vreemdeling die visumplichtig is moet beschikken in geval van verblijf in Nederland korter dan drie maanden.

Dat is toestemming om de Nederlandse grens te overschrijden. Dit geeft een vreemdeling dus nog niet het recht om (langere tijd) in Nederland te verblijven.

Terug naar boven