fbpx
Ga naar content

Effectief bezwaar maken tegen overheidsbeslissing

Uit recent onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagden een negatief oordeel heeft over de bezwaarprocedure die gevoerd kan worden als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, bijvoorbeeld een gemeente.

De belangrijkste redenen van ontevredenheid heb ik voor u op een rijtje gezet samen met een aantal tips die uw positie als ontevreden burger kunnen versterken.

Ontevredenheid over lange duur van de bezwaarprocedure

De gemiddelde Nederlander vindt dat de bezwaarprocedure (te) lang duurt. Hierbij speelt tevens een rol dat u tijdens de bezwaarprocedure ongelijkheid ervaart: u voelt zich onder druk gezet omdat u snel -binnen een strikte termijn van in de regel 6 weken- bezwaar moet maken terwijl de overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) tijdens de bezwaarprocedure alle tijd lijkt te hebben.

Er zijn echter ook voor u zijn mogelijkheden om tijdens de bezwaarprocedure het bestuursorgaan “onder druk te zetten”.

Net zoals u binnen een bepaalde termijn bezwaar moet indienen moet het bestuursorgaan binnen een bepaalde termijn -in beginsel 6 weken- op het bezwaar beslissen. Ook het bestuursorgaan is dus gebonden aan een beslistermijnen in de bezwaarprocedure.

Deze beslistermijn is overigens langer als er een zogenaamde adviescommissie wordt ingeschakeld. Ook heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om uitstel te vragen. Maar ook in deze gevallen is er een (langere) beslistermijn waarbinnen het bestuursorgaan moet hebben beslist.

Bestuursorgaan “in gebreke stellen”

Beslist het bestuursorgaan niet binnen de beslistermijn dan heeft u de mogelijkheid om het bestuursorgaan “in gebreke te stellen”. Het bestuursorgaan moet dan alsnog binnen een termijn van twee weken beslissen. Heeft het bestuursorgaan na afloop van deze twee weken nog steeds niet op het bezwaar beslist dan kunt u direct beroep bij de rechtbank instellen en moet het bestuursorgaan u een dwangsom betalen voor elke dag dat het te laat is met het nemen van de beslissing.

Het verdient daarom aanbeveling om de termijn waarop het bestuursorgaan uiterlijk moet hebben beslist in uw agenda op te nemen en na afloop van deze termijn actie te ondernemen als het bestuursorgaan nog niet heeft beslist.

Ontevredenheid over informatieverstrekking

Ook blijkt er ontevredenheid te zijn over de informatieverstrekking in de bezwaarprocedure. De gemiddelde Nederlander die bezwaar maakt tegen een overheidsbeslissing wil graag een aantal zaken weten: Hoe verloopt een bezwaarprocedure? Wat kan ik bij een hoorzitting verwachten etc? Wat kan de uitkomst van de procedure zijn?

Voor een antwoord op deze vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met het bestuursorgaan zelf. U kunt voor advies of antwoord op uw vragen ook terecht bij een advocaat of jurist gespecialiseerd in het bestuursrecht.

 

Bijstand door een juridisch professional vergroot uw kansen

Een juridisch professional kan u tot in detail informeren over de gang van zaken tijdens een bezwaarprocedure; hij of zij kan aangegeven hoe de bezwaarprocedure verloopt, hoe lang deze mag duren, welke partijen tijdens de hoorzitting aanwezig zijn, hoe de hoorzitting verloopt. Hierdoor gaat u goed voorbereid naar de hoorzitting en voorkomt u dat u zich tijdens de hoorzitting overvallen voelt.

Omdat u zelf vaak emotioneel bij de zaak betrokken bent is het ook vanuit dit oogpunt zinvol om u door een advocaat of andere gemachtigde te laten bijstaan tijdens de bezwaarfase die uw argumenten objectief naar voren kan brengen tijdens een hoorzitting.

Maak gebruik van de mogelijkheid om uiterlijk 10 dagen voor de hoorzitting nog nadere stukken ter onderbouwing van uw standpunt in te dienen!

Uit het onderzoek volgt voorts dat er niet alleen behoefte bestaat aan informatie over de procedure zelf maar ook over de inhoud, het materieelrechtelijk juridisch kader. Ook hierover kan de juridisch professional u nadere informatie verstrekken.

Vraag bestuursorgaan om kopie van volledige dossier

Om op de hoogte te zijn van de inhoud van het gehele dossier, kunt u het bestuursorgaan om een kopie van het dossier verzoeken, desnoods met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek). Dit speelt met name een rol bij zaken waarin u niet de aanvrager zelf bent maar wel belanghebbende.

Hoewel het lijkt dat het bestuursorgaan volledig de dienst uitmaakt tijdens de bezwaarprocedure zijn er ook voor u als burger een aantal mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de bezwaarprocedure, zowel omtrent de duur van de bezwaarprocedure als met betrekking tot de inhoud. Maak hiervan gebruik om uw kans op succes tijdens een bezwaarprocedure te vergroten.

Heeft u een vraag over een bestuursrechtelijk probleem of wilt u reageren op deze column? Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven