fbpx
Ga naar content

Wat is inburgeren en voor wie is dit verplicht?

Inburgeren houdt in dat van vreemdelingen verwacht wordt dat zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en in voorkomende gevallen in het Nederlands kunnen schrijven. Verder is het doel van inburgering, dat de vreemdeling een beter kennis heeft van de Nederlandse samenleving en Nederlandse gewoontes.

Zowel vreemdelingen die naar Nederland komen als ook vreemdelingen die al in Nederland verblijven moeten soms verplicht een inburgeringsexamen halen. De Wet Inburgering legt verplichtingen op aan mensen die al in Nederland verblijven en de Wet Inburgering Buitenland betreft mensen die zich in Nederland willen vestigen.

Verplicht inburgeren
Inburgeren is voor een aantal categorieën vreemdelingen verplicht. Als vuistregel wordt wel aangenomen dat inburgeren verplicht is voor de meeste mensen die van buiten Europa komen. Soms is inburgeren ook verplicht voor mensen die al langer in Nederland wonen. Voor vreemdelingen die naar Nederland willen komen geldt dat het inburgeringsexamen wordt afgelegd op de Nederlands ambassade of het consulaat in het land van herkomst.

Inburgering in het buitenland
Vreemdelingen die een MVV nodig hebben voordat zij in Nederland een verblijfsvergunning kunnen krijgen, moeten in sommige gevallen eerst inburgeringsexamen behalen.

Het basisexamen inburgering in het buitenland is per 1 november 2014 gewijzigd. Het examen bestaat nog steeds uit drie onderdelen:

 1. de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
 2. de toets Spreekvaardigheid (voorheen: de toets Gesproken Nederlands)
 3. de toets Leesvaardigheid (voorheen: de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen)

Deze drie examenonderdelen kunnen tegelijk of apart worden afgelegd. Het betreft merendeels meerkeuzevragen. Nieuw is dat het basisexamen niet meer per telefoon wordt afgenomen maar met de computer. De vreemdeling die naar Nederland wil komen, hoeft nog niet in het Nederlands te kunnen schrijven.

In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen voor het basisexamen inburgering in het buitenland. Een dergelijk verzoek om ontheffing moet goed worden onderbouwd voordat u dat indient bij de IND. Verder is ontheffing mogelijk op medische gronden. Bijvoorbeeld als u ernstige lichamelijke of geestelijke klachten heeft waardoor u het examen niet kunt maken. In dat geval kunt u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst.

Inburgering in Nederland
U hoeft niet verplicht in te burgeren als u:

 • Een Nederlands paspoort heeft;
 • U een onderdaan bent van een lidstaat van Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland;
 • Jonger bent dan 18 jaar;
 • Ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was;
 • Tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (zoals een expat bijvoorbeeld). Geestelijk bedienaren zoals een imam of rabbijn zijn wel wel verplicht in te burgeren.

Ontheffing van de inburgeringsplicht
Als u verplicht wordt in te burgeren, kunt u in sommige gevallen toch een ontheffing aanvragen van deze inburgeringsplicht. U kunt ontheffing aanvragen als:

 • U door een psychische of lichamelijke beperking of door een verstandelijke handicap het inburgeringsexamen niet kunt halen.
 • De gemeente of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt dat u het inburgeringsexamen niet kunt halen.
 • U kunt aantonen dat u voldoende bent ingeburgerd.

Een ontheffingsverzoek van de inburgeringsplicht in Nederland wordt ingediend bij en beoordeeld door DUO.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven