fbpx
Ga naar content

Hogere proceskostenvergoeding bij procedures tegen de overheid

Als u verwikkeld bent in een gerechtelijke procedure tegen de overheid (bijvoorbeeld een gemeente), dan kunt u bij een overwinning sinds kort een hogere proceskostenvergoeding claimen. Dat zit zo.

Als u als burger een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure wint, dan kan de overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) door de rechter verplicht worden om de aan u gemaakte proceskosten te vergoeden. Deze vergoeding bestaat uit een gefixeerd bedrag. Let op: u krijgt dus uiteindelijk niet de werkelijk door u gemaakte kosten vergoed. Het gaat om een zogenaamd forfaitair bedrag.

Forfaitair puntensysteem

De hoogte van deze vaste vergoeding wordt – kort gezegd – bepaald door een puntensysteem waarbij aan diverse proceshandelingen punten worden toegekend. Dit noemt men ook wel de factor A. Deze punten worden vervolgens vermenigvuldigd met de vaste waarde per punt (factor B). Tenslotte is er nog een wegingsfactor naar gelang de zwaarte van de zaak (factor C). Bij een gemiddelde zaak is de wegingsfactor 1. Een lichte zaak kent een wegingsfactor van ½, een zware zaak een wegingsfactor van 2.

Besluit proceskosten bestuursrecht

De wijze waarop in het bestuursrecht de bovengenoemde kostenveroordeling en vergoeding is bestuursrechtelijke procedures plaatsvindt, wordt geregeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht (BPB). Door een aanpassing van dit BPB per 1 oktober jl. is de vaste waarde per punt (de zogenaamde factor B) verhoogd van 322 euro naar 437 euro. In een aantal bijzondere procedures (o.a. belastingzaken) is er sprake van een verhoging van 161 euro naar 218 euro per punt.

Een voorbeeld.

Een aan u verleende vergunning wordt door de gemeente ingetrokken. U bent het daar niet mee eens en belt een advocaat met het verzoek tegen de intrekking bezwaar te maken. Uw advocaat dient bij de gemeente een bezwaarschrift in en wordt nadien uitgenodigd voor een hoorzitting waar hij het bezwaarschrift toelicht. Na deze hoorzitting wordt u in het gelijk gesteld en wordt de intrekking van uw vergunning herroepen. Uw bezwaar wordt dus gegrond verklaard.

Als uw advocaat om vergoeding van de proceskosten heeft verzocht, dan zal de gemeente u in totaal 874 euro aan proceskosten moeten vergoeden. Zowel een indienen van het bezwaarschrift (1 punt) als het aanwezig zijn op de hoorzitting (1 punt) levert een vergoeding van 437 euro op. Let op: het moet wel gaan om vergoeding van kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals een advocaat of andere rechtshulpverlener.

Belangrijk: u moet wel om een proceskostenvergoeding vragen

De overheidsinstantie is niet verplicht om uit eigen initiatief tot uitbetaling van deze proceskosten over te gaan. U moet er als indiener van het bezwaarschrift zelf om vragen.

Ik raad u daarom aan om een bezwaarschrift op te nemen dat u in aanmerking wilt komen voor een proceskostenveroordeling. Als het goed is zal uw rechtshulpverlener dat automatisch doen. Met de ontvangen proceskosten van het bestuursorgaan kunt u (een deel van) de factuur van de rechtshulpverlener betalen of mogelijk zelfs wat geld overhouden.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven