fbpx
Ga naar content

Welke verplichtingen heeft de derde bij derdenbeslag?

Bij derdenbeslag wordt er dus beslag gelegd bij iemand die eigenlijk buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar staat. Toch is deze derde verplicht om een aantal instructies van de deurwaarder op te volgen:

  • de derde moet inlichtingen aan de deurwaarder verstrekken
  • de derde moet geld (of spullen) inhouden en aan de deurwaarder overmaken
  • de derde moet een verklaring afgeven (een zogenaamde derdenverklaring)

Verplichte medewerking bij het verstrekken van informatie aan de deurwaarder

Voordat de deurwaarder daadwerkelijk beslag legt, mag de deurwaarder bij een derde informeren of deze derde periodieke betalingen aan de schuldenaar verricht. Deze derde zal de gevraagde informatie ook moeten verstrekken.

Hierdoor kan een onnodig beslag voorkomen worden. Als de derde niet bereid is om de gevraagde informatie aan de deurwaarder te geven, dan kan de derde aansprakelijk zijn voor de hierdoor ontstane schade.

De deurwaarder mag overigens alleen naar deze informatie vragen als hij beschikt over een zogenaamde titel. Dit wil zeggen dat er een officieel document (meestal een vonnis) moet zijn waaruit blijkt dat de schuldenaar ook echt geld verschuldigd is aan de schuldeiser.

U mag ervan uitgaan dat een deurwaarder die deze informatie opvraagt ook inderdaad over deze titel beschikt. Maar als u dit zeker wilt weten, mag u aan de deurwaarder om bewijs vragen.

Let op: alleen een deurwaarder mag deze informatie opvragen. Als de derde deze informatie aan een ander dan de deurwaarder zou verstrekken, dan wordt daarmee de privacy van de schuldenaar geschonden.

Inhouding op salaris is direct na de beslaglegging al verplicht

Een werkgever is verplicht om vanaf het moment van het derdenbeslag de verschuldigde bedragen in te houden op het salaris, ook als de deurwaarder nog geen beslagvrije voet heeft opgegeven. Achter het proces-verbaal van het beslag zit een lijst met daarop een standaard beslagvrije voet. De werkgever kan aan de hand hiervan een inschatting maken van het bedrag dat hij nog aan de schuldenaar mag uitkeren.

Het komt in de praktijk wel eens voor dat de deurwaarder beslag legt op het moment dat de betalingsopdracht voor het loon net gedaan is. In de praktijk zal de deurwaarder zich soepel opstellen en van de derde (werkgever) verlangen dat vanaf nu op alle volgende betalingen inhoudingen zullen plaatsvinden.

Verklaring derdenbeslag

Aan het proces-verbaal van het derdenbeslag zal een in te vullen verklaringsformulier gehecht zijn die de derde moet invullen en moet terugsturen aan de deurwaarder. Dit wordt de derdenverklaring genoemd.

In deze verklaring moet de derde (bijvoorbeeld een werkgever of een bank) invullen welke gelden hij ten behoeve van de schuldenaar onder zich heeft en op grond waarvan. Een werkgever zal bijvoorbeeld moeten verklaren dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan hij de schuldenaar elke maand een bepaald bedrag aan salaris betaalt.

De derde is verplicht om deze derdenverklaring uiterlijk 28 dagen na het beslag in te vullen en aan de deurwaarder retour te zenden. Verstrijkt de termijn, dan zal de derde een herinnering van de deurwaarder ontvangen om alsnog de verklaring in te vullen en terug te sturen.

Als de derde dan nog de verklaring niet invult en terugstuurt, dan kan de schuldeiser de rechter vragen om de derde te veroordelen tot het betalen van het bedrag dat de schuldenaar in feite verschuldigd is. Daarmee zal een derde het in het algemeen wel uit zijn hoofd laten om geen derdenverklaring af te geven.

Een voorbeeld.

Christiaan heeft 5.000 euro van Bob tegoed. Omdat Bob weigert te betalen, start Christiaan een gerechtelijke procedure. Hoewel Christiaan deze procedure wint, blijft Bob weigerachtig om te betalen. Christiaan besluit een deurwaarder in te schakelen om derdenbeslag te leggen bij de werkgever van Christiaan.

De werkgever van Bob is bouwbedrijf Steentjes B.V. Omdat Bob goed bevriend is met de directeur van Steentjes B.V. weigert Steentjes B.V. om de derdenverklaring in te vullen en aan de deurwaarder te sturen. Christiaan start nu een procedure tegen Steentjes B.V. en vraagt de rechter om Steentjes B.V. te veroordelen om de 5.000 euro aan Christiaan te betalen.

De rechter stelt Christiaan in het gelijk. Nu moet Steentjes B.V. 5.000 euro aan Christiaan betalen. Steentjes B.V. moet nu zelf maar zien hoe zij dit geld weer bij Bob geïncasseerd krijgt.

Verklaring derdenbeslag wordt niet naar waarheid ingevuld

Het komt natuurlijk ook wel eens voor dat de derde de verklaring wel invult, maar niet correct. Ook dan kan de schuldeiser de rechter vragen om de derde te veroordelen om alsnog een correct verklaring af te leggen. Dit moet dan wel gebeuren binnen 1 maand nadat de onjuiste verklaring is afgelegd. Als deze maand inmiddels verstreken is, dan zit er niets anders op dan opnieuw derdenbeslag te leggen.

Afdragen van de gelden/goederen aan de deurwaarder

Als de derde de verklaring heeft afgelegd, is de derde verplicht om vervolgens het geld of de goederen waarop beslag gelegd is, af te dragen aan de deurwaarder. Als derde dit weigert, kan de schuldeiser ook naar de rechter stappen om de derde hiertoe te dwingen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven