fbpx
Ga naar content

Hoe werkt de Wet Bibob?

Als de (gemeentelijke) overheid de Wet Bibob toepast op uw vergunningaanvraag, betekent dit dat u bij uw vergunningaanvraag inzicht moet geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen.

Op het aanvraagformulier van de vergunning de volgende informatie gevraagd:

 • naam, adres, woonplaats van aanvrager
 • naam, adres, woonplaats van de persoon die het formulier namens de aanvrager invult
 • burgerservicenummer (BSN) (het oude sofi-nummer) van de aanvrager en van degene die het formulier eventueel namens de aanvrager invult
 • nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • de rechtsvorm van de aanvrager
 • eventueel de handelsnaam waarvan de aanvrager gebruik maakt
 • de natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan betrokkene, die direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene en die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene;
 • vragen omtrent de wijze van financiering

Deze vragen, die bedoeld zijn om meer informatie over uw (financiële) achtergrond te krijgen, worden ook wel de Bibob-vragen van het vergunningsaanvraagformulier genoemd.

De overheidsinstantie die uw vergunningsaanvraag moet beoordelen kan op basis van de verkregen informatie de vergunningsaanvraag weigeren als zij van oordeel is dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten. De overheidsinstantie (bijvoorbeeld de gemeente) zal dit wel goed moeten motiveren.

Als uit bovengenoemde verkregen informatie onvoldoende duidelijkheid wordt of er sprake is van een ernstig gevaar voor criminele activiteiten kan de overheidsinstantie uw dossier voor nader onderzoek doorsturen naar Bureau Bibob. Het Bureau Bibob heeft meer mogelijkheden dan de gemeente om uw integriteit te onderzoeken.

Bibob Onderzoek

Als de overheidsinstantie het nodig vindt om Bureau Bibob in te schakelen om nader onderzoek naar u te laten verrichten, moet de overheid u hiervan op voorhand in kennis stellen. Dit noemt men de zogenaamde ‘notificatieplicht’.

Het Bureau Bibob doet vervolgens onderzoek naar u en brengt aan de betreffende overheidsinstantie een advies uit over de mate van gevaar dat de gevraagde vergunning zal worden gebruikt voor criminele activiteiten.

Het onderzoek van Bureau Bibob kan onder andere bestaan uit de volgende activiteiten:

 • het verzamelen van persoonsgegevens uit openbare registers waarbij gebruik kan worden gemaakt van het Burgerservicenummer (BSN)
 • het opvragen van informatie bij de Belastingdienst FIOD-ECD
 • het opvragen van informatie bij de Centrale Justitiële Documentatie
 • het opvragen van informatie bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • het opvragen van informatie bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
 • het opvragen van informatie bij het Openbaar Ministerie
 • het opvragen van informatie bij het registratiesysteem Vennoot
 • het opvragen van informatie bij de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • navraag bij de desbetreffende autoriteiten in het buitenland naar strafrechtelijke gegevens
 • aan u als aanvrager vragen om nadere gegevens te overleggen over het ingevulde aanvraagformulier

Aan de hand van bovengenoemde gegevens brengt het Bureau Bibob een advies uit aan de betreffende overheidsinstantie, het zogenoemde Bibob advies.

Bibob advies

Het Bibob advies is een rapport van Bureau Bibob aan de overheidsinstantie die over uw vergunning moet oordelen en waarin wordt aangegeven hoe groot de kans wordt ingeschat dat de gevraagde vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten.

In het Bibob advies worden de geraadpleegde bronnen en de daarin aangetroffen feiten en omstandigheden vermeld.

Het Bibob advies kent -kort gezegd- drie uitkomsten:

 1. Er bestaat geen gevaar bestaat dat de gevraagde vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten.
 2. Er bestaat een mindere mate van gevaar dat de gevraagde vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten.
 3. Er bestaat een ernstig gevaar dat de gevraagde vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Als er geen gevaar bestaat dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten kan de overheidsinstantie de gevraagde vergunning verlenen.

Als er een ernstig gevaar bestaat dat de gevraagde vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten zal de overheidsinstantie weigeren de gevraagde vergunning te verlenen of de verleende vergunning intrekken.

Als er een mindere mate van gevaar bestaat dat de gevraagde vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten kan de overheidsinstantie aan de vergunning extra voorschriften verbinden.

Deze voorschriften zijn dan gericht op het wegnemen of beperken van het gevaar van misbruik van de vergunning, denk bijvoorbeeld aan extra controles door de overheid of het verlenen van een tijdelijke vergunning tijd. Maar ook in deze situatie kan de overheidsinstantie besluiten om de gevraagde vergunning in het geheel niet te verlenen.

Het Bibob advies is geheim. Als vergunningaanvrager mag u het Bibob advies alleen inzien en een paar aantekeningen maken, kopiëren mag niet.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven