Ga naar content

Wanneer mag ik gezinsleden naar Nederland laten komen?

Vanaf 1 oktober 2012 is de Nederlandse wetgeving aangescherpt wat betreft de eisen voor gezinsmigratie. Daarnaast is vanaf 1 juni 2013 de aanscherping teruggedraaid ten aanzien van ongehuwde partners.

Beperking tot het kerngezin
Deze maatregelen hebben tot gevolg dat alleen het kerngezin in aanmerking komt voor toelating. In navolging van Europese regelgeving behoren alleen de echtgenoot en minderjarige kinderen tot het kerngezin. Dit heeft enkele belangrijke veranderingen tot gevolg gehad:

 • De regeling over verruimde gezinshereniging is vervallen. Dit houdt in dat andere familieleden dan minderjarige kinderen en de echtgenoot niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning onder de beperking gezinshereniging of -vorming. 
 • Het ouderenbeleid is afgeschaft.
 • De eisen voor voortgezet verblijf na verblijf als familie – of gezinslid zijn aangescherpt. De termijn van drie jaar is verlengd naar vijf jaar.

Invoering wachttijd voor de referent
Wanneer u uw partner naar Nederland wilt laten komen en u bent zelf een vreemdeling met een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een inburgeringsplichtig verblijfsdoel, is als voorwaarde gesteld dat u zelf tenminste één jaar rechtmatig in Nederland heeft verbleven. Het doel van dit nieuwe vereiste is het bevorderen van integratie. De Nederlandse wetgever is van mening dat het voor uw partner makkelijker zal zijn om goed in te burgeren indien u zelf al voldoende bent ingeburgerd.

Uw man of vrouw naar Nederland laten komen
Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap en u wilt uw partner naar Nederland halen, dan moeten u en uw partner aan een aantal voorwaarden voldoen.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 21 jaar of ouder. 
 • U en uw echtgenoot zijn met elkaar getrouwd/geregistreerd partnerschap.
 • U heeftvoldoende en duurzaam inkomen. Dit betekent een inkomen gelijk aan of hoger dan het wettelijk minimumloon.
 • Indien u inburgeringsplichtig bent, moet u tenminste één jaar rechtmatig in Nederland hebben verbleven voor het doen van de aanvraag.

Uw echtgenoot, die nog in het buitenland verblijft, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw echtgenoot is 21 jaar of ouder. 
 • Uw echtgenoot gaat met u samenwonen zodra hij of zij in Nederland is. Uw echtgenoot schrijft zich in op hetzelfde adres als u.
 • Uw echtgenoot heeft het basisexamen inburgering buitenland afgelegd (dit geldt niet voor Turkse onderdanen) of heeft hiervoor een vrijstelling. Uw partner hoeft het examen niet af te leggen als hij of zij geen MVV nodig heeft.
 • Uw echtgenoot heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Uw echtgenoot vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • Uw echtgenoot is bereid mee te werken aan een medisch onderzoek naar tuberculose.
 • Uw echtgenoot moet een MVV aanvragen (of u moet dit als referent voor uw echtgenoot doen) wanneer dit vanwege de nationaliteit van uw echtgenoot verplicht is.

Als op de aanvraag van de MVV positief beslist is, zal voor uw partner bij inreis een verblijfsvergunning regulier (onder een beperking binnen het cluster Familie en gezin) klaarliggen.

Uw kinderen naar Nederland laten komen
Ook als uw kinderen in het buitenland verblijven en u wilt uw kinderen naar Nederland halen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u zelf over een verblijfsvergunning beschikken. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wanneer u een gezin vormt of gehuwd bent, moet u beschikken over een bruto maandinkomen dat minimaal gelijk is aan het normbedrag voor echtparen/ongehuwd samenwonenden. Dit inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Kijk hier voor de actuele bedragen.
 • Als alleenstaande ouder moet u beschikken over een bruto maandinkomen dat minimaal gelijk is aan het normbedrag voor alleenstaande ouders. Dit inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Kijk hier voor de actuele bedragen
 • Mocht er een ouder achterblijven in het land van herkomst, dan moet deze ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen waarin staat dat hij of zij instemt met het vertrek van het kind naar Nederland.

Uw kind moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw kind moet minderjarig zijn.
 • Het moet beschikken over een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Hij of zij mag geen gevaar vormen voor de openbare orde.
 • Hij of zij is niet getrouwd en ook nooit getrouwd geweest.
 • Uw kind behoort feitelijk tot het gezin. Dit betekent dat u niet het gezag over uw kind verloren hebt doordat het bijvoorbeeld lange tijd in een ander gezin heeft geleefd.
 • Uw kind heeft een familierechtelijke relatie met u. 
 • Uw kind gaat met u samenwonen in Nederland en wordt ingeschreven op hetzelfde adres als waar u op ingeschreven staat.
 • Uw kind moet meewerken aan een medisch onderzoek (TBC).

U kunt als referent een mvv aanvraag voor uw kind indienen in Nederland. Uw kind althans de wettelijk vertegenwoordiger in het buitland kan ook mvv aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Als de MVV-aanvraag geaccepteerd wordt, kan uw kind naar Nederland komen en zal er kort na de inreis een verblijfsvergunning regulier (onder een beperking binnen het cluster Familie en gezin) worden verstrekt.

Leges minderjarigen verlaagd per 1 september 2014
De kosten voor een verblijfsaanvraag (leges) worden voor minderjarigen verlaagd naar € 53. Het gaat onder meer om minderjarigen die een aanvraag indienen voor verblijf als familie- of gezinslid. Dit geldt voor zowel MVV-aanvragen als aanvragen om verlenging of wijziging beperking. De meest actuele legesbedragen vindt u hier.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven