fbpx
Ga naar content

Wat moet ik regelen om langer dan drie maanden in Nederland te mogen verblijven?

Als u als vreemdeling langer dan drie maanden in Nederland wilt blijven, moet u in het algemeen een bijzonder visum aanvragen: de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). De MVV is een document dat u het recht geeft om de Nederlandse grens over te steken, het is een toegangsdocument. Let op: de MVV is geen verblijfsvergunning. 

 

Procedure Toegang en Verblijf (TEV)
Met de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid per 1 juni 2013, hoeft er nog maar één aanvraag te worden ingediend voor de MVV en de verblijfsvergunning samen. De procedure Toegang en Verblijf (TEV) vervangt de verblijfsprocedures: aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf en de aanvraag om een verblijfsvergunning.

Er wordt nog maar één keer getoetst of u voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning. Bij een positieve beslissing kunt u de MVV ophalen en Nederland inreizen. De MVV geeft u het recht de Nederlandse grens over te steken. Er hoeft geen verblijfsvergunning meer te worden aangevraagd. De verblijfsvergunning wordt automatisch korte tijd (twee weken) na inreis verstrekt.

De procedure Toegang en Verblijf (TEV) is bedoeld voor vreemdelingen, die een MVV nodig hebben om in Nederland te mogen reizen.

Verblijfsvergunning Regulierprocedure (VVR)
Sommige vreemdelingen hebben geen MVV nodig om Nederland in te reizen. Zo zijn EU-onderdanen, Amerikanen, Australiërs, onderdanen de van Nieuw-Zeeland, Japanners en Zuid-Koreanen vrijgesteld. Via de Klantdienstwijzer van de IND kunt u nagaan of u een MVV nodig heeft. Voor deze vreemdelingen bestaat de Verblijfsvergunning Regulierprocedure (VVR), waarbij de aanvraag zonder voorafgaande MVV aanvraag in Nederland kan worden ingediend. Een referent kan ook voor de komst naar Nederland al een MVV aanvraag indienen (VVR referentenprocedure).

Beslistermijn
Voor zowel de TEV als de VVR referentenprocedure geldt een beslistermijn van 90 dagen. Voor erkende referenten geldt een beslistermijn van twee weken. Nadat is beslist op de aanvraag om een MVV, dan moet deze binnen 3 maanden worden afgehaald.

Clustering van verblijfsdoelen
De verschillende verblijfsdoelen in het kader van de verblijfsvergunning regulier zijn geclusterd. Binnen een cluster is voor de verschillende verblijfsdoelen zoveel mogelijk dezelfde verblijfsbeperking gekozen. De verblijfsbeperking is het doel waarvoor de vreemdeling met dat verblijfsdocument in Nederland mag verblijven. Dit heeft tot gevolg dat er minder vaak een wijziging van de beperking hoeft te worden aangevraagd. Wijzigingen binnen het cluster moeten wel binnen vier weken worden gemeld bij de IND.

Er zijn vijf economische clusters:

  • Culturele uitwisseling
  • Studie
  • Arbeid tijdelijk
  • Arbeid regulier
  • Kennis en talent

En er zijn drie sociale clusters:

  • Familie en gezin
  • Humanitair tijdelijk
  • Bijzonder verblijf

Een voorbeeld.
Pedro uit Bolivia is naar Nederland gekomen om aan de Universiteit van Utrecht te studeren. Nadat hij het voorbereidende jaar succesvol had afgerond, is hij ingeschreven voor de studierichting van zijn keuze. De Universiteit heeft als referent de IND op de hoogte gesteld van deze wijziging in de situatie van Pedro. Omdat het voorbereidende jaar en de studie beiden onder het cluster Studie vallen, hoeft Pedro (of zijn referent) geen wijziging van zijn verblijfsvergunning regulier aan te vragen.

Een ander voorbeeld.
Leila bezit de Marokkaanse nationaliteit en heeft gedurende meer dan vijf jaar een verblijfsvergunning voor verblijf haar Nederlandse echtgenoot bezeten (verblijf als familie – of gezinslid). Leila gaat scheiden en moet dan wel verblijfsvergunning met een andere beperking – voortgezet verblijf na verblijf als familie – of gezinslid (humanitair niet tijdelijk) aanvragen.

Het aanvragen van een MVV door u of uw referent
Voor uw recht op toegang tot Nederland heeft u een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) nodig. Dit is noodzakelijk, tenzij u vanwege uw nationaliteit bent vrijgesteld.

U kunt zelf een MVV aanvragen bij een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het land van herkomst. Tevens is het sinds 1 juni 2013 ook mogelijk voor een referent om een MVV voor u aan te vragen vanuit Nederland. Een referent is een bedrijf, onderwijsinstelling, organisatie of (natuurlijk) persoon die belang heeft bij uw komst naar en verblijf in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld uw werkgever zijn, maar ook uw partner in het kader van gezinshereniging.

Een voorbeeld.
Omdat Bolivia een MVV-plichtig land is, is de Universiteit voor de komst van Pedro een procedure Toegang en Verblijf gestart. Toen hier positief op werd beslist, kon Pedro de MVV ophalen op de Nederlandse ambassade in Bolivia. Kort na zijn aankomst in Nederland kon Pedro zijn verblijfsvergunning regulier met beperking onder het cluster studie in ontvangst nemen.

Voor vreemdelingen die geen MVV nodig hebben, kan de referent ook een verblijfsvergunning aanvragen als de vreemdeling nog niet in Nederland is.

Referenten
Er bestaan zakelijke referenten en natuurlijke personen, die referent kunnen zijn. Rechtspersonen of ondernemingen bij economische verblijfsdoelen kunnen zich als referent laten erkennen. In sommige gevallen (onderwijsinstellingen, au-pair bureaus en werkgevers van kennismigranten) is dit zelfs verplicht. Erkende referenten werken met eigen verklaringen. De vreemdeling en de erkende referent hebben toegang tot een vereenvoudigde en versnelde MVV aanvraag procedure (beslistermijn van twee weken).

Ook gaat de IND gebruik maken van informatie van andere overheidsinstellingen. Voor zover mogelijk wordt die informatie digitaal verkregen. Daardoor hoeven de referent en de vreemdeling veel minder informatie te verstrekken.

Rechten en plichten van referenten
De referent heeft het recht om een aanvraag voor de procedure Toegang en Verblijf te starten of een aanvraag om een verblijfsvergunning in te dienen, terwijl de vreemdeling nog in het buitenland verblijft. Ook kan de referent in bezwaar en beroep gaan tegen de beslissing op de aanvraag.

Afgezien van rechten heeft de referent ook plichten. Deze plichten zijn afhankelijk van de status van de referent – zakelijk of niet zakelijk en erkend of niet erkend – en aard van het verblijfsdoel. In het algemeen bestaat er voor referenten een informatieplicht, zorgplicht en administratie en bewaarplicht.

Informatieplicht
De referent zal de IND moeten informeren over de aanvraag en later tijdens het verblijf, over zaken die relevant zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling (adreswijzigingen). De inlichtingen moeten in beginsel binnen vier weken aan de IND worden doorgegeven.

Administratieplicht
Afhankelijk van het verblijfsdoel waarvoor de vreemdeling is toegelaten geldt voor de referent de plicht om bepaalde informatie bewaren. Zo zal de referent van een kennismigrant loongegevens moeten bewaren. Deze gegevens moeten worden bewaard tot vijf jaar na de beëindiging van het referentschap.

Zorgplicht
Er bestaat een zorgplicht voor kennismigranten, uitwisselingsjongeren en studenten. De verplichting houdt in dat de referent de vreemdeling zorgvuldig moet werven en selecteren. Daarnaast moet de vreemdeling op de hoogte worden gesteld van de voorwaarden waaraan hij zich in het kader van zijn rechtmatige verblijf moet houden.

Bestuurlijke boete en beëindiging erkend referentschap
Als de referent of de vreemdeling zich niet houdt aan de bovengenoemde plichten, dan kan de IND een bestuurlijke boete opleggen. Een bestuurlijke boete is een sanctie die door een overheidsorgaan kan worden opgelegd zonder tussenkomst van een rechter of het Open Ministerie. Het is daarom geen strafrechtelijke sanctie.

Het uitgangspunt is, dat de IND eerst een waarschuwing zal geven voordat een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid kan de IND aan een zakelijke referent een boete van maximaal 4500 euro per overtreding en aan een natuurlijke persoon een boete van 2250 euro opleggen.

Indien een erkend referent niet meer aan de voorwaarden voldoet, dan kan de IND de erkenning schorsen of intrekken.

Als er sprake is van strafbare feiten, dan kan de IND aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Aanvraag ingediend op of na 1 juli 2010
Voor eerste aanvragen voor een verblijfsvergunning of aanvragen voor een wijziging van het verblijfsdoel die op of na 1 juli 2010 zijn ingediend, geldt dat zij vanaf de inwerkingtreding van de Wet Modern Migratiebeleid onder de nieuwe wet vallen. Alle rechten en plichten die voortvloeien uit de nieuwe wet gelden dus met de invoering van de nieuwe wet.

Aanvragen om verlenging van de geldigheidsduur blijven eveneens onder het oude recht vallen als de eerste verblijfsaanvraag is ingediend voor 1 juli 2010.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven