Ga naar content

Bezwaar tegen verleende kapvergunning? Vier tips

Als u rekening houdt met een aantal praktische tips, dan kunt u mogelijk met succes bezwaar maken tegen een door de gemeente afgegeven kapvergunning.

Stel, u heeft uitzicht op een mooie rij oude beuken of eiken. De bomen zijn eigendom van de overheid of van uw buren. Er is een kapvergunning (officieel: een omgevingsvergunning voor het kappen) aangevraagd en verleend. De rij bomen moet bijvoorbeeld gekapt worden voor het bouwen van een woning of het aanleggen van een weg. Wat kunt u als burger dan nog doen?

Belanghebbende kan binnen zes weken bezwaar maken tegen kapvergunning

Tegen een door een gemeente verleende kapvergunning kunt u bezwaar maken, tenminste als u belanghebbende bent. Binnen zes weken nadat de kapvergunning aan de aanvrager is verstuurd, moet dit bezwaarschrift te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van die gemeente.

Veel mensen denken dat zij in een (bezwaar)procedure, dus als een vergunning al verleend is, weinig kans maken, maar dit is niet waar. Als een gemeente een kapvergunning verleend, moet dit besluit goed gemotiveerd zijn. De door belanghebbenden aangevoerde bezwaren moeten onderzocht worden. Als de gemeente de bezwaren ongegrond acht, moet zij dit besluit goed onderbouwen en hieraan ontbreekt het nog wel eens.

De gemeente moet bijvoorbeeld kijken naar alternatieven voor het kappen van bomen. Daarnaast moet zij vaak rekening houden met de culturele en landschappelijke waarden van bomen voordat er een kapvergunning afgegeven mag worden. Als de bomen gekapt moeten worden omdat zij ziek zijn, dan moet de gemeente dit ook goed onderbouwen met een rapport van een deskundige.

Tegenadvies door boomdeskundige

Soms zijn boomdeskundigen het niet eens over de gevaarzetting en levensduur van bomen. Het laten opstellen van een tegen-advies van een boomdeskundige kan ervoor zorgen dat de kapvergunning ingetrokken wordt, omdat blijkt dat de bomen geen gevaar opleveren voor de omgeving.

Er zijn een aantal zaken waar u goed op moet letten als u bezwaar wilt maken tegen de verleende kapvergunning.

Ga na of u belanghebbende bent

Allereerst moet u er goed opletten of u belanghebbende bent. Heeft u bijvoorbeeld geen direct zicht op de bomen, of woont u ver van de bomen af, dan is het mogelijk dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt beoordeeld.

U zult in dat geval een stichting of vereniging moeten zoeken die in haar statuten heeft opgenomen dat zij is opgericht om zich in te zetten voor het behoud van bomen en/of natuur. Zo is er bijvoorbeeld een landelijke bomenstichting en zijn er veel regionale bomenstichtingen.

Wanneer mogen bomen gekapt worden?

Ten tweede moet u goed opletten wat de termijn is waarop de bomen gekapt mogen worden. Mogen de bomen direct bij het afgeven van de kapvergunning gekapt worden, dan zult u een voorlopige voorziening moeten vragen bij de rechtbank. Als de eigenaar van de bomen aangeeft dat hij met het kappen wacht tot na de beslissing op het bezwaar, dan is dit niet nodig.

Zorg voor een goed onderbouwd bezwaar

Ten derde moet u uw argumenten goed onderbouwen. Hiervoor is vaak het advies van een zogenaamde boomdeskundige nodig.

Houd tot slot goed in de gaten dat u het bezwaarschrift tegen de kapvergunning tijdig indient. Na het versturen van de kapvergunning aan de aanvrager heeft u, zoals gezegd nog zes weken de tijd om het bezwaarschrift in te dienen. Als u nog niet in staat bent om uw bezwaar volledig te onderbouwen, zorg dan in elk geval voor het tijdig indienen van een voorlopig bezwaar en vraag om uitstel om uw bezwaarschrift aan te vullen.

Lydia de Man houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met omgevingsrecht. Lydia is verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op lm@abeln.nl

Terug naar boven