Ga naar content

Huren in het algemeen: Veelgestelde vragen

Een huurovereenkomst is een overeenkomst (afspraak) waarbij ene partij (de verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak ter beschikking te stellen, terwijl de huurder op zijn beurt verplicht is tot het doen van een tegenprestatie.

Nee. Essentieel is dat de huurder huur voldoet. Zo niet, dan is er sprake van bruikleen, en zijn de regels die voor huur gelden niet van toepassing. Die tegenprestatie is in vrijwel alle gevallen geld, de huursom. Maar betaling in natura komt in uitzonderlijke gevallen ook voor.

Dat ligt eraan hoe ernstig de wanprestatie is. Als de verhuurder het gebrek of de beschadiging snel herstelt, kunt u de huurovereenkomst niet zomaar beëindigen. Mogelijk kunt u wel een (beperkte) schadevergoeding eisen.

Is het gebrek ernstig of niet te herstellen, dan kunt u zelf de huurovereenkomst ontbinden of deze door de rechter laten ontbinden en een schadevergoeding eisen.

Ja, in principe wel. U bent niet aansprakelijk als u kunt aantonen dat die schade niet is veroorzaakt door uw wanprestie. Voor brandschade geldt een omgekeerde regel: voor die schade is de verhuurder aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat de huurder de brand heeft veroorzaakt.

In beginsel mag u dat, tenzij u goede redenen had om aan te nemen dat de verhuurder daar redelijke bezwaren tegen heeft. Dat geldt al helemaal als onderhuur in de huurovereenkomst zwart op wit wordt verboden. Maar let op: voor het onder(ver)huren van woonruimte gelden afwijkende regels.

Als dat wat u huurt (bijvoorbeeld de auto, het huis) van eigenaar verandert loopt het huurcontract dat u hebt gewoon door, maar nu met de nieuwe eigenaar als verhuurder. Van die regel kan in een huurcontract worden afgeweken: in dat geval eindigt de huur wél door de verkoop.

Maar bij woonruimte, bedrijfsruimte of ander onroerend goed kan koop nooit huur breken, ook al staat dat in het contract. De wettelijke regel zet dan de contractbepaling opzij.

Een beschrijving van gebreken is een door verhuurder en huurder samen opgestelde lijst van zaken, die bij het begin van de huurovereenkomst niet in orde zijn (deuk of kras in de huurauto, kapotte ruit in het huurhuis). Van te voren een dergelijke lijst opmaken is belangrijk omdat de wet ervan uitgaat dat de de huurder dat wat hij huurt onbeschadigd heeft ontvangen.

Zijn er gebreken, en is daar van te voren geen lijst van opgemaakt, dan moet de huurder bewijzen dat die gebreken er van meet af aan al waren. In veel gevallen kan de huurder dat niet en draait hij op voor oude schade. Met een beschrijving van gebreken kan dat worden voorkomen.

Als de ene partij wanprestatie pleegt (toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst) kan de ander de overeenkomst zelf ontbinden of door de rechter laten ontbinden. Zelf ontbinden doet u door de tegenpartij een brief te sturen waarin u meedeelt dat u de overeenkomst ontbindt.

U kunt ook de rechter vragen om de overeenkomst te ontbinden, maar daarvoor moet u een procedure voeren. Een huurovereenkomst die betrekking heeft op woonruimte, bedrijfsruimte of ander onroerend goed kan, door de verhuurder in veel gevallen alleen worden ontbonden via de rechter.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven