Ga naar content

Meer duidelijkheid voor permanente bewoners recreatiewoningen

Over het permanent bewonen van vakantiehuisjes bestaat al lange tijd onduidelijkheid. Permanente bewoning van de recreatiewoningen is in veel gemeenten volgens het bestemmingsplan niet toegestaan, bijvoorbeeld omdat recreatiewoningen vaak in kwetsbare natuurgebieden staan.

Illegale permanente bewoning wordt echter in sommige gemeenten al jarenlang gedoogd. In totaal zouden zo’n 16.000 van de 95.000 recreatiewoningen in Nederland onrechtmatig worden bewoond. Tot op heden bleef het een keuze van de gemeente om er voor te kiezen illegale bewoning aan te pakken, het bestemmingsplan te wijzigen of bewoners een persoonsgebonden gedoogbeschikking of ontheffing te geven. Dit leidde tot veel rechtsonzekerheid bij de gebruikers.

Einde aan rechtsonzekerheid

Er lijkt nu op korte termijn een einde te komen aan deze rechtsonzekerheid. De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) om gemeenten te verplichten een ontheffing te verlenen aan langdurig gedoogde onrechtmatige bewoners van recreatiewoningen.

Deze wet zal gelden voor mensen die uiterlijk op 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning zijn getrokken en daar sindsdien onafgebroken hebben gewoond. Een voorwaarde is wel dat zij nooit door de gemeente of die bewoning zijn aangesproken en dat bewoning niet in strijd is met de Milieuwetgeving.

Bewijzen van permanente bewoning

Bovendien moeten twee bewijzen worden overgelegd waaruit blijkt dat de recreatiewoning permanent wordt bewoond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie of door het aantonen van hypotheekrenteaftrek.

De ontheffing moet worden aangevraagd. Als gemeenten niet tijdig beslissen op de aanvraag wordt automatisch ontheffing verleend. Tegen de ontheffingverlening kan bezwaar en beroep worden aangetekend. De aanvraagmogelijkheid bestaat twee jaar en de ontheffing is persoonsgebonden en vervalt bij beƫindiging van de bewoning.

Het wetsvoorstel zal nu aan de Raad van State worden toegezonden. De exacte tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar zodra het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2010.

Jeroen Corten is advocaat bij Abeln Advocaten. Hij is gespecialiseerd in adviseren en procederen over vastgoedgerelateerde zaken. Uw reactie is welkom op jc@abeln.nl.

Terug naar boven