Ga naar content

Problemen met bomen, struiken en overhangende takken?

Het komt in een dichtbevolkt land als Nederland vaak voor dat er geschillen ontstaan over bomen en struiken.

Sommige mensen houden van veel natuur om zich heen en planten hun omgeving het liefst vol met zoveel mogelijk groen. Andere mensen houden juist van een open landschap (of tuin) en vinden de bomen en struiken in hun omgeving hinderlijk. Hierover kunnen juridische geschillen ontstaan.

Snoeien van overhangende takken

Wat doe je bijvoorbeeld met overhangende takken van bomen en struiken van je buren? In de wet is een aantal wetsartikelen opgenomen die specifiek gaan over het plaatsen van bomen en struiken en het snoeien van overhangende takken.

In artikel 37 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat buren elkaar niet onrechtmatig mogen hinderen. De grote vraag is dan natuurlijk wat onrechtmatig hinderen is. Ter uitwerking van dit algemene artikel zijn er meer specifieke artikelen over beplanting bij de erfgrens in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

Bomen minimaal op 2 meter van erfgrens

Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om bomen binnen een afstand van 2 meter van de erfgrens te planten (artikel 5:42 BW), tenzij ze niet hoger zijn dan de erfafscheiding. Daarnaast is het niet toegestaan om heesters of heggen dichter bij de erfgrens te plaatsen dan 50 centimeter.

Uw gemeente is echter bevoegd om af te wijken van deze afstanden. Als uw gemeente in een verordening heeft opgenomen dat er andere afstanden gelden, dan kan er op de artikelen van het Burgerlijk wetboek geen beroep worden gedaan.

Overhangende takken mag u snoeien als u uw buren eerst schriftelijk heeft verzocht de takken zelf weg te halen binnen een door u aangegeven redelijke termijn. Heeft u hiervoor een hovenier nodig dan kunt u de kosten vaak op uw buren verhalen.

Dit lijken heldere regels, maar nog steeds zijn er veel geschillen over bomen en struiken. Stel nou dat een boom inderdaad op 2 meter van de erfgrens staat, maar dat deze zo groot is dat het zonlicht in de tuin of woning van de buren wordt weggenomen. Op dat moment kunnen de buren zich beroepen op het algemene artikel dat buren elkaar niet op onrechtmatige wijze mogen hinderen. Of dit beroep kansrijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Coniferenhagen

De praktijk leert dat er ook vragen rijzen bij de juiste plaats van (coniferen)hagen. De vraag is vaak wanneer een coniferenhaag nog gerekend kan worden tot de heggen en heesters, dan wel dat zij tot de bomen gerekend moet worden. Uit de rechtspraak is gebleken dat een rij coniferen die is gesnoeid als een haag, ook gezien moet worden als een haag of heester. Dit betekent dat deze coniferen op 50 cm van de erfgrens geplaatst mogen worden.

In een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam is echter bepaald dat wanneer een coniferenhaag 4 meter of hoger is, deze coniferen gezien moeten worden als een rij bomen. De (bomen)haag moet dan op 2 meter afstand van de erfgrens geplaatst worden.

Let dus goed op als u uw tuin gaat aanleggen en overleg zonodig met uw buren. Als u er samen niet uitkomt, is het raadzaam een gespecialiseerde advocaat te raadplegen over de mogelijkheden om uit de impasse te komen.

Lydia de Man houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met omgevingsrecht. Lydia is verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op lm@abeln.nl

Terug naar boven