Ga naar content

Wijzigingen in uw erfpachtsituatie? Wees kritisch!

Met name in Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn huiseigenaren vaak geen eigenaar van de grond waarop de woning staat. Er is vaak sprake van erfpacht. Dit is een situatie waarbij de gemeente eigenaar van de grond is en deze grond tijdelijk of eeuwigdurend in erfpacht aan de huiseigenaar gegeven is.

Canon

Als tegenprestatie moet u als huiseigenaar een bedrag betalen, een zogenaamde canon. Deze erfpachtcanon moet soms jaarlijks betaald worden, maar kan soms ook worden afgekocht.

Wanneer u geconfronteerd wordt met wijzingen in uw erfpachtsituatie (herziening van erfpachtcanon of erfpachtvoorwaarden, afloop van tijdelijke erfpacht) is het belangrijk om niet zomaar akkoord te gaan met wat u door de gemeente wordt voorgeschoteld.

Historische bedoelingen erfpacht waren goed

De bedoelingen waarmee met name gemeenten eind 19e eeuw percelen in erfpacht uitgaven waren aanvankelijk goed. Door erfpacht zou een waardestijging van de grond, voor zover door de gemeente veroorzaakt, aan de gemeenschap ten goede komen, hetgeen ook de sociale woningbouw zou stimuleren.

Tegenwoordig komt erfpacht niet meer in veel gemeenten voor, maar in met name Amsterdam, Utrecht en Den Haag, bestaan nog actieve erfpachtstelsels. De oorspronkelijke sociale achtergronden van de erfpachtstelsels zijn echter steeds meer verlaten en gemeenten lijken erfpacht dan ook nog slechts als melkkoe te zien. Canonverhogingen van meer dan 1.000% zijn daarbij geen uitzondering.

Verzet tegen onredelijke erfpachtverhogingen

Door deze onredelijke verhogingen vermindert de draagkracht onder erfpachters steeds meer. Erfpachters komen in opstand en verzetten zich steeds vaker met succes tegen deze astronomische verhogingen en organiseren zich in stichtingen of verenigingen om gezamenlijk ten strijde te trekken in gerechtelijke procedures.

In dit soort procedures worden bijvoorbeeld zaken als de status van de deskundigenrapporten, de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente, de toepasselijkheid van de erfpachtvoorwaarden en de mogelijkheid tot herziening van de canon ter discussie gesteld.

Teken dus niet zomaar wat uw gemeente u voorlegt, maar laat uw specifieke situatie eerst beoordelen door een deskundig erfpachtadvocaat. Ook een lidmaatschap van een belangenvereniging als de Nederlandse Landelijke Vereniging van Erfpachters valt aan te bevelen.

U wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en uw belangen worden mede behartigd in procedures die door deze vereniging worden gevoerd.

Jeroen Corten is advocaat bij Abeln Advocaten. Hij is gespecialiseerd in vastgoed en houdt zich mede bezig met adviseren en procederen over erfpacht. Uw reactie is welkom op jc@abeln.nl.

Terug naar boven