Ga naar content

Nieuwe tarieven erfbelasting en schenkbelasting 2010

Op 3 november jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de belasting op erven en schenken met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend zal veranderen. De goedkeuring door de Eerste Kamer zal naar verwachting snel plaatsvinden.


Nieuwe tariefstructuur voor schenk- en erfbelasting

Er komen om te beginnen drie tariefgroepen met voor elke groep een eigen tarief. Als u in aanmerking komt voor een erfenis of een schenking, wordt u vanaf 1 januari 2010 in gedeeld in een van de volgende groepen:

  1. Partners en kinderen
  2. Kleinkinderen
  3. Overigen (ouders, broers, zussen, neven, nichten, vrienden etc.)

Er zijn verder twee zogenaamde tariefschijven. Deze schijven hebben betrekking op de hoogte van het bedrag dat u erft of geschonken krijgt. Dit bedrag noemt men ook wel de verkrijging. Er zijn twee schijven, namelijk voor:

  • een verkrijging tot 118.000 euro, en
  • een verkrijging van 118.000 euro of meer

U krijgt dus te maken met de tweede tariefschijf bij een verkrijging (een schenking of een erfenis) van 118.000 euro of meer. Het deel tot 118.000 euro valt dan in de eerste tariefschijf.

Voor een verkrijging tot 118.000 euro moet u aan erf- of schenkbelasting betalen:

 Kinderen en partner  10%
 Kleinkinderen  18%
 Anderen  30%

Over het meerdere boven de 118.000 euro moet u aan erf- of schenkbelasting betalen:

 Kinderen en partner  20%
 Kleinkinderen  36%
 Anderen  40%

Vrijstellingen erfbelasting

Voordat er belasting geheven wordt over uw ontvangen schenking of erfenis gelden er nog een aantal vrijstellingen. Deze vrijstellingen zijn de volgende:

 Persoon Vrijstelling 
 Partner  600.000 euro
 Zieke en gehandicapte kinderen  57.000 euro
 Andere kinderen  19.000 euro
 Kleinkinderen  19.000 euro
 Ouders  45.000 euro
 Anderen  2.000 euro

Een voorbeeld.

Babette ontvangt uit de erfenis van haar vader een bedrag van 250.000 euro. Om te beginnen heeft Babette recht op een vrijstelling van 19.000 euro. Er resteert dan nog een bedrag van 231.000 euro. Over de eerste 118.000 euro van dit bedrag moet 10% erfbelasting betaald worden. Dit levert een belasting op van 11.800 euro. Over het restbedrag (231.000 minus 118.000 euro) van 113.000 euro moet 20% belasting betaald worden. Dit levert een belasting op van 22.600 euro. In totaal moet Babette dus 34.400 euro aan erfbelasting betalen.

Ouders vallen in de nieuwe regeling dus wel onder de hogere tariefgroep, maar hebben wel recht op een vrijstelling van 45.000 euro.

Nieuw is verder de gelijkstelling qua vrijstelling van kinderen en kleinkinderen. Wel kent de tariefgroep voor kleinkinderen een opslag van 80% op het tarief voor kinderen en partners.

Alle vrijstellingen zijn nu zogenaamde voetvrijstellingen geworden. Dat wil zeggen dat de vrijstellingen niet vervallen (geheel of gedeeltelijk) als u meer erft dan het bedrag van de vrijstelling. Daarmee is een knelpunt voor kinderen opgelost die nu met een drempelvrijstelling te maken hebben van 10.323 euro die geheel vervalt als het kind meer erft dan 27.309 euro.

Kinderen van samenwoners en kinderen uit een vorige relatie

Nieuw is ook dat kinderen (uit een vorige relatie) van een samenwoner ook kunnen gelden als kinderen van de nieuwe samenwoner. Stel Rob en Wendy wonen samen en hebben allebei kinderen uit een eerdere relatie. Na tien jaar samenwonen overlijdt Rob. Hij had in zijn testament zijn eigen kinderen, Wendy en de kinderen van Wendy tot zijn erfgenamen benoemd.

In het systeem van de nieuwe erfbelasting worden de kinderen van Rob en de kinderen van Wendy op gelijke wijze behandeld. Alle kinderen vallen dus in tariefgroep 1 en hebben recht op dezelfde vrijstelling.

Vrijstellingen schenkbelasting

Ook als u een schenking ontvangt, heeft u recht op een vrijstelling voordat er schenkbelasting geheven wordt.

 Persoon Vrijstelling   Frequentie
 Kinderen  5.000 euro  jaarlijks
 Kinderen van 18 tot 35 jaar  24.000 euro  eenmalig
 Anderen  2.000 euro  eenmalig

Hoge vrijstelling schenkbelasting bij schenking voor woning of studie

Er is voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar een verruiming van de schenkingsvrijstelling als een bedrag wordt geschonken door ouders:

  • voor de verwerving van een eigen woning, of
  • voor een dure studie of opleiding

In die gevallen geldt een eenmalige schenkingsvrijstelling van 50.000 euro.

Eric Greup is notaris en onder meer gespecialiseerd in nalatenschappen. Eric is verbonden aan notariskantoor Jansen & Partner.

Terug naar boven