Ga naar content

Wat u moet regelen voor u overlijdt: Veelgestelde vragen

Het CTR registreert op welke datum en bij welke notaris er een testament is opgemaakt. Doel van het CTR is om vast te kunnen stellen of er al dan niet een testament is opgemaakt en zo ja, bij welke notaris.

Het is niet verplicht de notaris in geval van een overlijden te raadplegen die het laatste testament heeft opgemaakt. Dit kan ook bij de notaris bij u in de buurt.

Naast schenking wordt ook het begrip gift gebruikt. Bij een schenking is er sprake van een overeenkomst, bij een gift gaat het in vakjargon om een ‘eenzijdige rechtshandeling'. Bij een gift kan er soms nog sprake zijn van een tegenprestatie, bij een schenking niet.

Dat hangt af van de omvang van de schenking en van degene aan wie er geschonken wordt.

Ja. U mag uw kinderen eenmalig 24.144 euro (per kind) schenken als zij in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 34 jaar vallen. Daarnaast mag u uw kinderen jaarlijks 5.030 euro schenken.

Daarnaast kunt u uw kinderen een zogenaamde ‘vrij van recht' schenking doen. In dat geval komt het schenkingsrecht (de belasting) voor uw rekening. Raadpleeg hierover een notaris.

Met name tussen ouders en kinderen vinden schenkingen plaats waaraan de voorwaarde gekoppeld is dat de schenking buiten iedere gemeenschap van goederen valt. Deze uitsluitingsclausule is er dus op gericht om de schenking buiten het vermogen te houden zodat het kind bijvoorbeeld bij een echtscheiding de schenking niet hoeft te delen met de partner.

Overigens voorkomt een dergelijke clausule niet dat de schenking in stand blijft, zeker als het om een geldbedrag gaat. Als het geschonken bedrag geheel wordt verbruikt dan heeft de uitsluitingsclausule geen waarde meer.

Bij premiesplitsing betaalt uw partner de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op uw leven. De uitkering bij overlijden kan onder voorwaarden dan buiten de heffing van successierechten blijven. Dit is alleen mogelijk voor ongehuwd samenwonenden of voor gehuwden met huwelijkse voorwaarden.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt dan aan de langstlevende partner uitgekeerd. Die heeft in de partnerverklaring reeds op voorhand opdracht gegeven aan de verzekeringsmaatschappij het geld direct uit te keren aan de hypotheekverstrekker. Door de partnerconstructie wordt dus voorkomen dat de erfdelen van de kinderen (door het vervallen van de hypotheekschuld) groter worden.

Dat hangt ervan af. Als u zonder kinderen bent en uw belangrijkste bezittingen zijn de gemeenschappelijke woning, de inboedel en een of meer en/of rekeningen dan geldt dat de achterblijvende partner redelijk goed beschermd is tegen erfrechtelijke aanspraken van de directe familie van zijn of haar overleden partner.

Zou de langstlevende partner kort daarna ook komen te overlijden dan vererft het gehele vermogen naar de directe familie van de langstlevende partner. De directe familie van de eerst overledene heeft het nakijken. Voor een dergelijke situatie kan met behulp van testamenten de nalatenschap als het ware worden gesplitst over beide families.

Worden er kinderen geboren tijdens de samenwoning dan geldt dat testamenten nodig zijn om elkaar te beschermen tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

 

Met behulp van huwelijkse voorwaarden kunnen de bezittingen en schulden van echtgenoten gescheiden gehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als het de bedoeling is om een bepaald familiekapitaal op een specifieke wijze te laten overerven of om ervoor te zorgen dat uw vermogen behouden blijft voor uw kinderen uit een eerder huwelijk.

Ook kan het ondernemerschap van een van de partners een reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken.

Dit is een beding dat in de huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen om ervoor te zorgen dat bij het overlijden van een van de echtgenoten er een verdeling van schulden en bezittingen plaatsvindt alsof er sprake was van gemeenschap van goederen.

Terug naar boven