Ga naar content

Onterfde zoon krijgt geen inzage in medisch dossier van overleden vader

Volgens het gerechtshof in Arnhem heeft een onterfde zoon geen recht op inzage in het medisch dossier van zijn overleden vader. Het beroep van de zoon op een vermeend wilsgebrek bij zijn vader vanwege dementie, werd door het gerechtshof als onaannemelijk van de hand gewezen.

De vader en zoon hadden, zo werd in de procedure duidelijk, al minstens vijf jaar geen enkel contact meer met elkaar. Senior had in een testament de dochters van zijn buren als erfgenamen aangewezen. Dit kwam in de praktijk neer op een onterving van junior als erfgenaam.

Zoon stelt wilsbekwaamheid van vader ter discussie

De zoon laat het er niet bij zitten en voert tot tweemaal toe een procedure om inzage te krijgen in het medisch dossier van zijn vader. Volgens junior zou uit dit medisch dossier namelijk blijken dat senior zich op het moment van het opmaken van het testament in een zodanige geestelijke toestand bevond dat hij niet bekwaam was tot het verrichten van rechtshandelingen.

Medisch geheim kan alleen in uitzonderlijke situatie vervallen

Het gerechtshof in Arnhem wijst allereerst op artikel 7:457 BW waarin is vastgelegd dat een hulpverlener in de zorg alleen na toestemming van de patiënt zelf informatie aan derden mag verstrekken over deze patiënt.

Volgens de rechters van het gerechtshof kan op deze regel alleen een uitzondering worden gemaakt als ‘er voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat een ander zwaarwegend belang geschaad zou (kunnen) worden indien de geheimhouding onverkort zou worden gehandhaafd.’

Met andere woorden: alleen als er concrete aanwijzingen zijn dat senior door zijn geestestoestand niet meer in staat was om te beseffen wat hij deed toen hij zijn zoon onterfde, zou er aanleiding kunnen zijn om de zoon inzage te geven in het medische dossier.

Gerechtshof twijfelt niet aan geestestoestand van senior

De zoon voert in de procedure een aantal argumenten aan die door het gerechtshof één voor één van tafel worden geveegd. Zo voert de zoon aan dat zijn vader hem, ware hij nog in leven geweest, toestemming zou hebben gegeven om zijn medisch dossier in te zien.

Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Volgens de rechters ligt het juist voor de hand dat de vader zijn zoon niet in staat zou willen stellen om de rechtsgeldigheid van het testament aan te vechten en dat hij (senior) om die reden zijn zoon juist geen inzage in het medisch dossier zou willen geven. Senior heeft zijn zoon immers niet voor niets willen onterven.

Notaris heeft geestestoestand van erflater geverifieerd

Verder oordeelt het gerechthof dat er onvoldoende concrete aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de vader ten tijde van het opstellen van het testament in verband met zijn geestestoestand niet in staat zou zijn geweest om zijn wil te bepalen.

De notaris die het testament heeft gepasseerd heeft namelijk schriftelijk verklaard dat hij zich er aan de hand van een aantal omstandigheden van heeft overtuigd dat senior bij volle bewustzijn en verstand besloten heeft om niet zijn zoon, maar de dochters van zijn buren als erfgenamen aan te wijzen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven