Ga naar content

Schenken volgens de nieuwe Succesiewet II

In mijn eerdere column liet ik u aan de hand van enkele rekenvoorbeelden zien welke schenkingsbelasting u of uw (klein)kind verschuldigd is vanaf 2010. Maar naast het zuivere schenken van een geldbedrag, kan schenking ook plaatsvinden door middel van een renteloze lening of een zogenaamde schenking op papier.

Renteloze geldlening van ouders aan kind

Als u geld renteloos leent aan uw kinderen, onder de voorwaarde dat deze geldlening onmiddellijk opeisbaar is, dan wordt dat volgens de huidige regels en rechtspraak niet gezien als een schenking.

Onder de nieuwe successiewet ligt dat anders. In art. 15 (nieuw) Successiewet wordt namelijk bepaald dat ‘Van een direct opeisbare geldlening, welke geen rente draagt of een rente draagt die lager is dan het percentage bedoeld in 21, elfde lid (4%) wordt voor de toepassing van deze wet de schuldeiser geacht van dag tot dag (d.w.z. een samengestelde interest) het vruchtgebruik aan de schuldenaar te hebben geschonken…..’

Met andere woorden: als u aan uw kind een renteloze lening verschaft van 100.000 euro, dan wordt uw kind geacht een schenking te hebben genoten van 4% per jaar oftewel 4.000 euro per jaar. Bij een dergelijk bedrag hoeft dit overigens niet direct een probleem te zijn omdat dit bedrag van 4.000 euro weer onder de schenkingsvrijstelling van 5.000 euro valt.

Schenking op papier

Als u het geld dat u wilt schenken niet direct kunt missen of als aan het vrijmaken van het geld hoge kosten verbonden zijn, kunt u gebruik maken van de zogenaamde schuldigerkenningen uit vrijgevigheid.

U schenkt op papier steeds een bedrag, maar u leent het bedrag direct weer terug van uw kind(eren). Aan deze schenking wordt dan een clausule verbonden op grond waarvan uw kind(eren) deze gelden pas mogen incasseren bij uw overlijden. In de loop der jaren bouwt u zo als het ware een schuld op bij uw eigen kind(eren). Waarom u dat zou doen? Deze schuld kan namelijk later op uw nalatenschap in mindering worden gebracht waardoor uw kinderen minder erfbelasting (successierechten) hoeven te betalen.

Om te voorkomen dat de belastingdienst deze constructie niet accepteert, moet u:

• de schuldigerkenning notarieel laten vastleggen
• een zakelijke rente afspreken over de schuld aan uw kind(eren)
• deze zakelijke rente ook daadwerkelijk jaarlijks betalen

Hier lijkt de vernieuwde Successiewet gelukkig geen streep door de rekening te halen. Wel zal de wettelijk vastgelegde rente van 4% van belang zijn bij een eventuele discussie over de vraag welke rente nog door de belastingdienst als zakelijk wordt beschouwd. Laat u – ter voorkoming van problemen – bij dergelijke constructies goed adviseren.

Eric Greup is notaris en onder meer gespecialiseerd in nalatenschappen. Eric is verbonden aan notariskantoor Jansen & Partner.

Terug naar boven