fbpx
Ga naar content

Wat is de reclassering?

De reclassering is een instantie die personen begeleidt die als gevolg van het (vermoeden van het) plegen van een strafbaar feit met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. De betrokkenheid van de reclassering kan lopen vanaf de aanhouding van de verdachte door de politie tot en met de terugkeer in de maatschappij na het uitzitten van de gevangenisstraf.

In Nederland kennen we drie reclasseringsinstellingen:

Tijdens het strafproces heeft de reclassering verschillende taken:

  • het geven van strafadvies aan de rechter
  • het zorgen voor de uitvoering van taakstraffen eventuele reintegratieprogramma’s
  • het verzorgen van vroeghulpbezoek
  • het verzorgen van trainingen

Vroeghulpbezoek

De reclassering houdt zich onder meer bezig met vroeghulpbezoek. Een reclasseringsmedewerker kan dan kort na uw arrestatie al bij u langskomen op de plaats waar u in verzekering bent gesteld. De reclassering kan dan afspraken met u maken over uw begeleiding.

Mogelijk geeft uw persoonlijke situatie (school, werk of gezinssituatie) aanleiding om bij de rechter-commissaris aan te dringen op een opheffing van uw voorlopige hechtenis.

Daarnaast stelt de reclassering diagnoses vast waarbij gekeken wordt naar het risico dat u uw gedrag herhaalt. In een voorlichtingsrapport probeert de reclassering een zo goed mogelijk beeld te geven van uw persoonlijke omstandigheden, uw gedrag en de gegevens rondom het (vermoedelijk gepleegde) strafbare feit.

Ook kan de reclassering een strafadvies geven of een maatregelrapport uitbrengen indien er sprake is van psychische- of verslavingsproblemen.

De reclassering biedt trainingen op bijna alle leefgebieden. Denkt u bijvoorbeeld aan trainingen die gericht zijn op sociaal aanvaardbaar gedrag of op beperking van het herhalingsrisico.

Ook bemiddelt de reclassering om verdachten met een psychische stoornis opgenomen te krijgen of zorgt de reclassering ervoor dat er ambulante hulp geregeld wordt. De reclassering houdt toezicht – al dan niet elektronisch – op de beperking van vrijheden van verdachten en daders.

Ook houdt de reclassering zich bezig met nazorg. Denkt u hierbij aan het vinden van een baan of een woning (resocialiseren).

Ook interessant voor u:

Terug naar boven