Ga naar content

Wat is het bestemmingsplan?

De ruimtelijke inrichting van Nederland is op verschillende niveaus geregeld. Elk niveau (het rijk, de provincie en de gemeente) stelt zijn eigen structuurvisie op. Deze structuurvisies zijn nieuw sinds het van kracht worden van een nieuwe wet In de structuurvisies staan de uitgangspunten voor de verdeling van de ruimte in Nederland.

Onder de oude regelgeving maakte de landelijke overheid zogenaamde planologische kernbeslissingen (pkb’s). De provincies stelden streekplannen op. In deze plannen nam de overheid op wat voor ruimtelijke ontwikkelingen zij voor ogen hadden in het gebied waar zij over gingen.

Wat is de bestemming van de grond?

Wanneer u een huis wilt gaan bouwen of zelfs al wanneer u grond aankoopt om daarop te gaan bouwen, is het erg belangrijk dat u weet wat er over die grond in het bestemmingsplan of in een beheersverordening is bepaald. De gemeenten zijn sinds 1 juli 2008 verplicht voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen of beheersverordeningen op te stellen.

Hierin wordt bepaald wat er met de ruimte binnen een gemeente mag gebeuren. In het vervolg zal alleen het bestemmingsplan genoemd worden, u dient hier echter ook steeds de beheersverordening te lezen.

In het bestemmingsplan is aan de verschillende stukken grond binnen de gemeente een bestemming toegekend aan de hand waarvan herleid kan worden hoe die ruimte mag worden gebruikt. Als u een woning wil gaan bouwen is het natuurlijk van groot belang dat het perceel waarop u wilt gaan bouwen de bestemming wonen heeft.

Zou het perceel bijvoorbeeld de bestemming tuinen hebben, dan mag u in principe niet op dat stuk grond een woning bouwen. Daar zou u dan een ontheffing van het bestemmingsplan voor nodig hebben. Of de gemeente zou een zogenaamd projectbesluit moeten nemen.

Als de gemeente een projectbesluit neemt, dan dient het bestemmingsplan binnen een jaar te zijn aangepast, zodat de feitelijke situatie klopt met het bestemmingsplan.

Andere voorbeelden van bestemmingen die gemeentes toebedelen aan ruimten binnen de gemeente zijn bijvoorbeeld bestemmingen voor recreatieve doeleinden, voor horecadoeleinden, voor winkels, voor groenvoorzieningen etc.

In het bestemmingsplan wordt ook bepaald wat de afmetingen van het door u te bouwen huis mogen zijn. De gemeente kan beperkingen stellen aan bijvoorbeeld de hoogte en het volume. Als u gaat bouwen of verbouwen is het verstandig om altijd het bestemmingsplan op te vragen.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een toelichting
  • een plankaart met een legenda
  • de bestemmingsplanvoorschriften

In de toelichting staat de betreffende wijk waar het bestemmingsplan betrekking op heeft beschreven. De gemeente maakt in de toelichting duidelijk wat haar visie is op de ontwikkeling van het gebied of de buurt. De plankaart is een landkaart van het gebied. Deze landkaart is onderverdeeld in hokjes waaraan een bepaalde bestemming is toebedeeld.

In de bestemmingsplanvoorschriften staan verdere regels vastgelegd over wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden en aan welke maatgeving die gebouwen moet voldoen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven