fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt een bezwaarprocedure tegen een overheidsbeslissing?

De bezwaarprocedure begint met het indienen van uw bezwaarschrift bij de betreffende overheidsinstantie. Let daarbij goed op de termijn. U moet in het algemeen binnen 6 weken bezwaar instellen. Doet u dit te laat, dan wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen.

Verder is het aan te raden om uw bezwaarschrift per aangetekende post te versturen. Dit voorkomt een eventuele discussie over de vraag of uw bezwaarschrift ook daadwerkelijk bij de overheidsinstantie is aangekomen.

Hoorzitting

Een belangrijk onderdeel van de bezwaarprocedure is de zogenaamde hoorplicht van de overheidsinstantie (het bestuursorgaan). Dit betekent dat het bestuursorgaan tijdens de bezwaarprocedure verplicht is om u uit te nodigen voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Tijdens de hoorzitting kunnen er ook vragen aan u gesteld worden.

In een aantal gevallen kan de overheidsinstantie van deze hoorzitting afzien:

  • Als u na indiening van het bezwaarschrift in het gelijk wordt gesteld.
  • Als u heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de hoorzitting.
  • Als uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld te laat is ingediend).
  • Als uw bezwaarschrift kennelijk ongegrond is (dit wil zeggen indien uit de inhoud van het bezwaarschrift volgt dat het bezwaar redelijkerwijs geen kans van slagen heeft; dit is ter beoordeling van de betreffende overheidsinstantie zelf).

De hoorzitting vindt vaak plaats bij het bestuursorgaan zelf. De duur van de hoorzitting is afhankelijk van de inhoud van de zaak. U mag tot 10 dagen voorafgaand aan deze hoorzitting nog nieuwe documenten aan de overheidsinstantie toezenden.

U kunt deze nieuwe stukken dan tijdens de hoorzitting toelichten. De overheid is verplicht om met deze nieuwe stukken rekening te houden en bij de beoordeling op het bezwaarschrift te betrekken.

U bent niet verplicht om tijdens de hoorzitting aanwezig te zijn. Als u van mening bent dat alles wat gezegd moet worden al in het bezwaarschrift aan de orde is gesteld dan kunt u besluiten om niet tijdens de hoorzitting aanwezig te zijn.

Als u niet zelf procedeert maar een gemachtigde en/of advocaat kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om deze gemachtigde en/of advocaat alleen naar de hoorzitting te laten gaan.

De beslissing op het bezwaarschrift

De overheidsinstantie moet in het algemeen binnen 6 weken op het bezwaarschrift beslissen. Deze termijn begint in principe te lopen aan het einde van de bezwaartermijn. Deze termijn kan overigens door de overheidsinstantie met 6 weken verlengd worden.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven