fbpx
Ga naar content

Geschil met uw aannemer op basis van een na 1 januari 2010 gesloten koopovereenkomst

Als uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten na 1 januari 2010 dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een zogenaamd SWK-garantiecertificaat ontvangen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen en geeft u in feite twee soorten garantie:

1. Insolventiewaarborg

Als de aannemer tijdens de bouwwerkzaamheden failliet gaat, zorg deze garantie er onder bepaalde voorwaarden voor dat uw huis wordt afgebouwd. In sommige gevallen kan het huis niet worden afgebouwd. In dat geval kunt u als koper aanspraak maken op een schadevergoeding.

2. Gebrekenwaarborg

Als u met de aannemer verschil van mening hebt over de uitgevoerde werkzaamheden kunt u het SWK vragen om te bemiddelen tussen u en de aannemer. Leidt de bemiddeling tot resultaat dan zal de aannemer conform de gemaakte afspraken herstel uitvoeren.

Leidt de bemiddeling niet tot resultaat dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Garantiewoningen SGC.

Hoe werkt de procedure bij de geschillencommissie?

Het is een laagdrempelige procedure. U bent bijvoorbeeld niet verplicht om een advocaat in te schakelen, al zal dit in de meeste gevallen wel verstandig zijn.

Door middel van het invullen van het vragenformulier start u de procedure. Nadat u het klachtengeld van 320 euro betaald heeft, zal de commissie de zaak in behandeling nemen. Uw klacht zal worden doorgezonden aan de aannemer.

Vervolgens krijgt de aannemer de gelegenheid om een schriftelijke reactie te geven op hetgeen u naar voren gebracht heeft. Daarna zal de commissie kijken hoe de zaak verder behandeld kan worden. De commissie kan bijvoorbeeld besluiten om een onafhankelijke deskundige in te schakelen om een onderzoek uit te voeren.

Daarna wordt u en de aannemer uitgenodigd om de zaak mondeling toe te lichten. In het algemeen zal vier tot zes weken na deze zitting een uitspraak worden gedaan.

Welke geschillen kan ik aan de commissie voorleggen?

Om te beginnen moet het gaan om een woning of appartement dat u heeft gekocht met een GIW- of SWK Waarborgcertificaat.

Verder moet het geschil betrekking hebben op een garantiekwestie of, als u over een SWK Waarborgcertificaat beschikt, op een contractskwestie.

Een voorbeeld van een contractkwestie is bijvoorbeeld:

 •  overschrijding van de bouwtijd 
 • afwijking in de afmetingen van de woning 
 • afwijking van materiaalgebruik

Als u beschikt over een GIW-certificaat en u wilt een geschil over een contractskwestie aan een onafhankelijke instantie voorleggen, dan kunt u terecht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Voordat u uw geschil voorlegt aan de commissie dient u eerst uw klacht kenbaar te maken bij de aannemer. Het is verstandig om de aannemer schriftelijk in kennis te stellen van de klacht en hem een termijn te geven waarbinnen de aannemer de klacht moet onderzoeken en zonodig herstellen.

U moet de aannemer hiervoor tenminste een maand de tijd te geven.

Wat als de aannemer een procedure aanhangig wil maken?

De aannemer is verplicht om aan u te vragen of u wenst dat het geschil aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd of aan de gewone rechter. De aannemer dient dit schriftelijk aan u te vragen door middel van het versturen van een aangetekende brief. U moet vervolgens uw keuze binnen een maand na ontvangst van de aangetekende brief schriftelijk aan de aannemer kenbaar te maken. De aannemer dient zich aan uw keuze te houden. Als u niet tijdig een keuze maakt dan mag de aannemer zelf kiezen waar hij zijn geschil aanhangig maakt.

Als de aannemer binnen vier weken na ontvangst van uw reactie niet is overgegaan tot het aanhangig maken van het geschil kunt u het geschil ook zelf weer voorleggen aan de commissie of de gewone rechter.

Hoger beroep

Indien u het niets eens bent met de beslissing van de Geschillencommissie kunt u hoger beroep instellen onder de navolgende voorwaarden:

 •  het geschil vloeit voort uit een op of na 1 januari 2010 tot stand gekomen koop- en/of aannemingsovereenkomst;
 • u moet het hoger beroep binnen twee maanden na verzending van het eindvonnis instellen
 • het financieel belang is groter dan 35.000 euro

Let op: Als de geschillencommissie uw klacht heeft behandeld in het kader van GIW garantie dan staat er geen hoger beroep open. Het GIW reglement is namelijk op u van toepassing.

Vonnis laten vernietigen

Na beslissing hoger beroep is het niet mogelijk die beslissing nogmaals aan te vechten bij de Geschillencommissie. Wel bestaat nog de mogelijkheid om het in hoger beroep gewezen vonnis in uitzonderingssituaties door een rechter te laten vernietigen.

Hiervoor heeft u altijd bijstand van een advocaat nodig. Vernietiging van een uitspraak kan niet zomaar. Dit kan slechts in de volgende gevallen:

 •  Een geldige overeenkomst arbitrage ontbreekt
 • Het scheidsgerecht is in strijd met de daarvoor geldende regels samengesteld
 • Het scheidsgerecht heeft zich niet aan zijn opdracht gehouden
 • Het vonnis is niet ondertekend of gemotiveerd
 • Het vonnis, of de wijze waarop dit tot stand kwam, strijd met de openbare orde of de goede zeden

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven