Ga naar content

Welke verplichtingen heb ik als koper van een nieuwbouwwoning?

De belangrijkste verplichting voor u als koper laat zich makkelijk raden, dat is de betaling van de koop-/aanneemsom. Meestal wordt afgesproken dat de koper voorafgaand aan de bouw een waarborgsom van tien procent van de aanneemsom stort of zijn bank vraagt een bankgarantie af te geven.

In veel gevallen zult u als koper een hypotheek afsluiten om de woning te financieren. De betalingen worden dan door de hypotheekverstrekker namens u aan de aannemer overgemaakt.

De betaling aan de aannemer vindt in termijnen plaats. Deze termijnen zijn gekoppeld aan verschillende stadia in de bouw. Elke fase in de bouw heeft zijn eigen termijn. De datum van opeisbaarheid is verbonden aan de vorderingen van de bouw van de woning. Voor elke termijn is een vast percentage van de koop-/aanneemsom vastgesteld. Een veel voorkomend betalingsschema ziet er als volgt uit:

  1. De termijnen van de koop-/aanneemsom zijn de volgende:

    A. termijn 1: grondkosten, verschuldigd per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen en te betalen bij levering bedrag x

    B. het restant van de koop/aanneemsom als volgt in rekening te brengen:

 termijn  omschrijving  
 2  aanvang bouw woning  bedrag x
 3  na leggen ruwe begane grond vloer  bedrag x
 4  na leggen ruwe 1e verdiepingsvloer  bedrag x
 5  na leggen ruwe 2e verdiepingsvloer  bedrag x
 6  ruwbouw gevels begane grond  bedrag x
 7  ruwbouw gevels verdieping  bedrag x
 8  na waterdicht maken dak en woning  bedrag x
 9  na gereedkomen stucwerk  bedrag x
 10  bij oplevering woning  bedrag x

De termijnen van de aanneemsom zijn verschuldigd vanaf het versturen van de factuur die betrekking heeft op die termijn. Als u als koper de opeisbare termijn niet op tijd voldoet, bent u hierover boeterente verschuldigd. Het percentage van deze boetrente vindt u terug in de koop-/aannemingsovereenkomst.

Wat kan de aannemer doen als hij vindt dat ik mijn betalingsverplichtingen niet nakom?

Als de aannemer van mening is dat u uw betalingsverplichtingen niet of niet op tijd nakomt, kan hij overgaan tot:

  • opschorting van de oplevering
  • het eisen van schadevergoeding
  • het ontbinden van de koop-/aannemingsovereenkomst

Opschorting van de oplevering

Als u de facturen van de aannemer niet betaalt, kan de aannemer er voor kiezen om de woning niet op te leveren. De aannemer zal u dan wel schriftelijk moeten meedelen. Als u het eens bent met de factuur, is het verstandig om alsnog zo snel mogelijk te betalen.

Als u het niet eens bent met de factuur, doet u er goed aan om de aannemer zo snel mogelijk schriftelijk te melden waarom u vindt dat de betreffende factuur (nog) niet betaald hoeft te worden.

Schadevergoeding

In bepaalde situaties kan de aannemer schadevergoeding van u eisen. Als u ten onrechte niet op tijd betaalt, heeft de aannemer recht op de zogenaamde boeterente. Dit rentepercentage van deze boeterente wordt in de overeenkomst vastgelegd.

Als u bijvoorbeeld niet meewerkt aan de levering van de grond, kan de aannemer een schadevergoeding eisen ter grootte van tien procent van de totale koop-/aanneemsom.

Daarnaast heeft de aannemer recht op schadevergoeding als u ten onrechte geld in depot bij de notaris houdt.

Ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst

Ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst is een zwaar middel. Ontbinding houdt in feite in dat de overeenkomst zoveel mogelijk teruggedraaid wordt. De aannemer kan om twee redenen de overeenkomst ontbinden:

  • als u als koper niet meewerkt aan de notariële overdracht van de grond
  • als u als koper niet betaalt en het er ook naar uitziet u ook niet meer zult gaan betalen

Als de aannemer u schriftelijk meldt dat hij de overeenkomst wil ontbinden, is het verstandig om hierover juridisch advies in te winnen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven