Ga naar content

School moet beide gescheiden ouders apart informeren over schoolprestaties van kind

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) oordeelde recent dat een basisschool gescheiden ouders allebei diende te informeren over de schoolprestaties van hun zoon als zij niet in staat zijn om deze informatie gezamenlijk aan te horen.

In deze zaak ging het om ouders die het gezamenlijk gezag over hun zoon uitoefenden. Dit is na een huwelijk ook gebruikelijk. De vader klaagde over het de informatievoorziening van de school van zijn zoon. Het uitgangspunt van het beleid van deze school was dat zij geen aparte gesprekken voerden met gescheiden ouders. De school verwachtte dus van de ouders dat zij gezamenlijk zouden deelnemen aan gesprekken over hun kind. Wanneer dit niet mogelijk was, kon één van de beide ouders dit gesprek voeren en moest deze ouder de andere ouder maar informeren.

Dit beleid leverde in deze zaak problemen op aangezien de betrokken ouders op zo’n slechte voet met elkaar stonden dat zij weigerden samen in één ruimte te zijn of te overleggen over de schoolprestaties van hun kind. Aangezien de vader het van belang vond dat hij van de school van zijn zoon informatie zou ontvangen, is hij een procedure gestart om de school te verplichten beide ouders te informeren.

School heeft wettelijke plicht om ouders te informeren
Uit artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs volgt dat er aan ouders gerapporteerd dient te worden over de vorderingen van hun kind. Met de uitspraak van de LKC is deze verplichting verder ingevuld. Het LKC oordeelde namelijk dat als de school ermee bekend is dat de gescheiden ouders elkaar niet informeren, zij mondelinge en schriftelijke informatie die ze over de leerling verstrekt, aan beide ouders dient aan te bieden.

Bovendien werd geoordeeld dat indien één van de ouders aangeeft onder geen beding samen met de andere ouder het oudergesprek met school te kunnen voeren, de school de mogelijkheid behoort te bieden tot een afzonderlijk gesprek met beide ouders. Daarbij werd wel opgemerkt dat de omvang van het aantal gescheiden ouders de school aanleiding kan geven om de contactmomenten met gescheiden ouders te reguleren. Desondanks kan het informatiebeleid van de school er niet toe leiden dat ze de informatie die zij aan beide ouders dient te verstrekken nog slechts aan één van hen aanbiedt.

Voorgenoemde uitspraak biedt ook in andere zaken een argument om te betogen dat scholen beide ouders dienen te informeren over hun kind. Het voorgaande is overigens ook van belang aangezien er door de wetgever van gelijkwaardig ouderschap na scheiding wordt uitgegaan.

 

Terug naar boven