Ga naar content

Politieambtenaar glijdt uit in plas koffie en stelt werkgever aansprakelijk

De gedachte dat een werkgever altijd aansprakelijk is voor de schade die een werknemer oploopt ten gevolge van een arbeidsongeval, gaat niet altijd op. Een medewerkster van politie die uitgleed over een plas koffie en letsel opliep probeerde tevergeefs haar werkgever aansprakelijk te stellen.

De medewerkster was op weg naar het kopieerapparaat toen zij uitgleed over een plas koffie die in de buurt van het kopieerapparaat lag. Het kopieerapparaat stond in een ruimte vlak naast een afruimbuffet.

Politiekorps volgens rechtbank aansprakelijk

Volgens de rechtbank was het politiekorps aansprakelijk voor de letselschade die de medewerkster had opgelopen. Het korps stelde tegen deze beslissing echter met succes hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep.

Een werkgever is niet altijd aansprakelijk voor de schade die een medewerker leidt ten gevolge van een arbeidsongeval. Het gaat hierbij om de vraag of de werkgever zijn zorgplicht, namelijk zorgen voor een veilige werkplek, voldoende is nagekomen. In juridisch vakjargon verwoord de Centrale Raad van Beroep deze hoofdregel als volgt:

‘…de ambtenaar heeft recht op een vergoeding van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij het betrokken bestuursorgaan aantoont dat het zijn verplichtingen is nagekomen de werkzaamheden van de ambtenaar op zodanige wijze in te richten alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de ambtenaar in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, of aantoont dat de schade in belangrijke mate een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.’

Kortom, heeft het politiekorps er binnen redelijke grenzen voldoende aan gedaan om het arbeidsongeval te voorkomen?

Politiekorps heeft zorgplicht niet geschonden

Volgens de Centrale Raad van Beroep levert het plaatsen van een kopieerapparaat in de nabijheid van een afruimbuffet geen schending van de zorgplicht op. De ruimte was verder voldoende verlicht en de medewerkster kon geen last hebben gehad van verblinding door zon of tegenlicht.

Ook werd de ruimte regelmatig schoongemaakt. Daarbij merken de rechter nog op dat van de werkgever niet verlangd kan worden dat hij de ruimte voortdurend inspecteert en zonodig onmiddellijk schoonmaakt. Het gaat volgens de Centrale Raad van Beroep om een ongeval dat in alle ruimten van het gebouw had kunnen plaatsvinden. De werkgever had dan ook geen specifieke waarschuwing hoeven geven dat een dergelijk ongeval zich zou kunnen voordoen.

Dubbel pech dus voor de medewerkster. Niet alleen was zij het slachtoffer van een arbeidsongeval, de gevolgen bleven ook volledig voor haar eigen rekening.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven