Ga naar content

Werkgever niet altijd aansprakelijk voor RSI

Een langslepende rechtszaak waarin een (ex-)werkneemster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een vordering tot schadevergoeding toegewezen heeft gekregen vanwege tijdens haar werk als dossierbehandelaar opgelopen RSI, moet over. Dat heeft de Hoge Raad op 7 juni jl. beslist. Volgens de Hoge Raad heeft het gerechtshof namelijk te snel geconcludeerd dat er sprake was van een oorzakelijk verband tussen de arbeidsomstandigheden bij SVB en de vastgestelde klachten.

Werkneemster: RSI klachten door werkomstandigheden
De werkneemster was een letselschadeprocedure begonnen, omdat zij vanwege klachten aan haar beide ellebogen niet meer in staat was haar werkzaamheden te verrichten. Op grond van artikel 7:658 BW vorderde de werkneemster zowel materiële als immateriële schade. Volgens de werkneemster waren haar klachten veroorzaakt door een combinatie van haar werkzaamheden bij de SVB, de slechte ergonomische omstandigheden, de hoge werkdruk en de slechte werksfeer. De werkneemster zat uren per dag achter een beeldscherm en zat daarbij op een stoel die steeds naar beneden zakte. Ook moest zij ver reiken naar de telefoon.

Werkneemster verliest procedure in eerste aanleg, maar wint in hoger beroep
In eerste aanleg wees de kantonrechter de vordering in het geheel af. Een door de kantonrechter ingeschakelde neuroloog kwam tot de conclusie dat hij niet met zekerheid kon zeggen of de werkneemster wel een RSI-aandoening had en bovendien kwam het hem onaannemelijk voor dat de door de werkneemster beschreven klachten door overbelasting ontstaan konden zijn. De kantonrechter sloot zich hierbij aan, waarna de werkneemster in hoger beroep ging bij het gerechtshof in Amsterdam.

In hoger beroep werd de werkneemster alsnog in het gelijk gesteld. Het hof oordeelde dat het aannemelijk was dat de werkomstandigheden de RSI bij werkneemster hebben veroorzaakt. Bij dit oordeel volgde het hof het advies van een andere deskundige, een internist. Volgens hem waren de klachten van werkneemster wel degelijk te kwalificeren als “RSI chronische fase”. Volgens de deskundige waren de arbeidsomstandigheden de bovendien de waarschijnlijke oorzaak van de klachten. Deze waarschijnlijkheid werd door de deskundige uitgedrukt in een percentage van 75%.

Daarop besloot SVB cassatie in te stellen en belandde de zaak bij de Hoge Raad. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het gerechtshof Amsterdam en verwees de zaak naar het gerechtshof in Den Haag. Los van het feit dat de werkneemster in kwestie na ruim twaalf jaar procederen nog steeds geen definitief oordeel heeft gekregen over de vraag of haar werkgever nu wel of niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit de gezondheidsklachten, herhaalt de Hoge Raad welke basisregels gelden bij de vraag of een werkgever o.a. voor RSI aansprakelijk gesteld kan worden.

“Als een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, moet het door de werknemer te bewijzen oorzakelijke verband tussen de werkzaamheden en de schade in beginsel worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden dergelijke schade lijdt.”

In normaal Nederlands betekent dit een omkering van de bewijslast. Als een werknemer dus kan aantonen dat hij gewerkt heeft onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en dat hij gezondheidsklachten heeft die door deze omstandigheden kunnen zijn veroorzaakt, moet de werkgever bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om deze schade te voorkomen. Dit lijkt goed nieuws voor de werkneemster in kwestie, maar volgens de Hoge Raad had het hof beter moeten onderzoeken of wel voldoende aannemelijk is dat de RSI veroorzaakt is door de arbeidsomstandigheden bij SVB.

Zoek bij twijfel contact met advocaat letselschade
De vraag of een werkgever aansprakelijk is voor RSI-klachten van een werknemer is dus lastig te beantwoorden. Neem contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade als u zelf vragen heeft over de aansprakelijkheid van uw (ex-)werkgever voor door u geleden schade.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl  

Terug naar boven