Ga naar content

Krijg ik alle kosten vergoed als ik een letselschadezaak win?

Het voeren van een procedure over letselschade is een kostbare aangelegenheid. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of beschikt over een rechtsbijstandverzekering, moet u alles zelf betalen. De in de advocatuur gehanteerde uurtarieven zijn fors, terwijl procesvoering veel tijd kost.

Een typische procedure bestaat uit het opstellen van een dagvaarding, het bijwonen van een zitting en het doorlopen van processuele incidenten, zoals getuigenverhoren en onderzoek door een deskundige.

Als uw schade enigszins gecompliceerd is, kan er rekenwerk noodzakelijk zijn dat uw advocaat uitbesteedt aan een rekenkundig specialist. Medische vragen bespreekt hij met zijn medisch adviseur, die ook kosten in rekening brengt.

Bij aanvang van de procedure bent u geld aan de Rechtbank verschuldigd in de vorm van griffierecht. De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Ook aan het officieel laten uitbrengen van een dagvaarding (in vaktaal: het laten betekenen van een dagvaarding) zijn (deurwaarders)kosten verbonden.

Als de rechter het nodig vindt een deskundige te benoemen om te rapporteren over de aard en ernst van uw letsel, dan kan het dat u de kosten daarvan moet voorschieten totdat de rechter een eindbeslissing heeft genomen.

Een gemiddelde procedure over letselschade kan zo gemakkelijk duizenden euro’s kosten. Uw advocaat kan die kosten wel enigszins inschatten, maar procesvoering is omgeven met onzekerheden. Een letselschadeproces kan meerdere kanten op of een onverwachte wending nemen.

Ook de opstelling van de wederpartij is een onzekerheid. Het gevoerde verweer kan zo uitvoerig of complex zijn, dat uw advocaat veel tijd nodig heeft om het te weerleggen.

Uw advocaat zal u altijd moeten adviseren over de kosten en de mogelijke baten van een procedure. In veel gevallen wegen de kosten niet op tegen de te verwachten baten en zal hij u adviseren van een procedure af te zien, hoe onbevredigend dat ook mag zijn.

Alle hiervoor genoemde kosten zijn concrete kosten van een procedure. Het is een wijdverbreid misverstand om te denken dat u deze kosten volledig vergoed krijgt als u de gerechtelijke procedure wint. Dit is niet het geval.

In Nederland kennen we het systeem van de zogenaamde proceskostenveroordeling Dit houdt in dat de rechter de in het ongelijk gestelde partij weliswaar (meestal) veroordeelt tot het vergoeden van de zogenaamde proceskosten. Maar de proceskosten die de rechter aanhoudt zijn vrijwel altijd (veel) lager dan de daadwerkelijke door u gemaakte kosten.

Uw advocaat kan daar weinig tot niets aan doen. De proceskostenveroordeling wordt vastgesteld aan de hand van een forfaitair systeem, waarin aan processuele verrichtingen punten worden toegekend. De waarde van een punt ligt vast.

Het grote verschil tussen wat een procedure werkelijk kost en de hoogte van een proceskostenveroordeling is een bewuste keuze van de wetgever.

Een systeem waarin partijen in de werkelijke kosten van hun wederpartij veroordeeld kunnen worden, heeft als nadeel dat sommige mensen afzien van een gang naar de rechter uit angst voor een kolossale kostenveroordeling. De wetgever vindt zo’n drempel niet wenselijk.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven