Ga naar content

Met welke kosten krijg ik te maken bij een letselschadezaak?

Om uw recht te halen zult u vaak eerst kosten moeten maken. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw situatie en van bepaalde keuzes. In de advocatuur worden uurtarieven gehanteerd die voor de meeste mensen een hoge drempel vormen. Gelukkig bestaan hierop uitzonderingen en nuanceringen.

Gefinancierde rechtshulp

Zo komt de overheid u in bepaalde gevallen tegemoet in de vorm van gesubsidieerde rechtshulp (een zogenaamde toevoeging). Of u daarvoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Maar als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkend heeft, mag u ervan uitgaan dat de door u gemaakte (juridische) kosten door de tegenpartij vergoed worden. Volgens de wet zijn de redelijke kosten van rechtsbijstand namelijk een onderdeel van de totale schade.

Deze kosten, die men buitengerechtelijke kosten (of simpelweg BGK) noemt, kunnen op die manier voor rekening worden gebracht van de aansprakelijke partij. Uw inkomen en vermogen spelen daarbij geen enkele rol.

Rechtsbijstandverzekering

Ook kunt u zich verzekeren voor rechtshulp in de vorm van een rechtsbijstandverzekering. U betaalt dan weliswaar premie, maar de daadwerkelijke kosten van de rechtsbijstand worden door de verzekeraar gedragen.

Het maakt daarbij niet uit of de aangesproken partij wel of geen aansprakelijkheid heeft erkend. Via een rechtsbijstandverzekering kan, afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, soms ook aanspraak worden gemaakt op bijstand door een advocaat.

Vaak is het mogelijk om met een advocaat een zogenoemde resultaatsafhankelijke beloning af te spreken. Dit betekent dat de advocaat een gematigd uurtarief in rekening brengt dat hij alleen verhoogt als de zaak succesvol eindigt, een zogenaamd hoog-laag tarief. Het is advocaten niet toegestaan op basis van no cure, no pay te werken.

Letselschadebureaus

Met name op het gebied van letselschade zijn er naast de advocatuur bureaus actief die hun diensten wel op basis van no cure, no pay aanbieden.

Het voordeel van no cure, no pay lijkt voor de hand te liggen: als de belangenbehartiger er niet in slaagt uw schade vergoed te krijgen, hoeft u niets te betalen. Andersom moet u vaak een flink deel (bijvoorbeeld 25% + BTW) van de schadevergoeding afdragen als er een schadevergoeding op tafel komt.

Overige kosten

Andere kosten die bij een letselschadezaak kunnen spelen, zijn de kosten van medisch advies, actuariële schadeberekening en de kosten van een gerechtelijke procedure. Bij de kosten van een gerechtelijke procedure moet u bijvoorbeeld denken aan griffierechten, deurwaarderskosten en een eventuele proceskostenveroordeling.

Letselschadezaak en gefinancierde rechtshulp

U komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp (in vaktaal: een toevoeging) als uw inkomen beneden een bepaalde grens blijft. De Raad voor Rechtsbijstand controleert het opgegeven inkomen bij de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst niet bijhoudt wat uw actuele verdiensten zijn, wordt bij de aanvraag van gefinancierde rechtshulp uitgegaan van het inkomen dat u twee jaar voorafgaand aan de aanvraag verdiende. Dit noemt men ook wel het peiljaar.

Als uw actuele inkomen aanmerkelijk lager is dan wat u twee jaar geleden verdiende, kunt u wel vragen het peiljaar te verleggen.

Voor 2010 geldt dat het fiscaal jaarinkomen over 2008 niet meer mag bedragen dan 24.400 euro voor een alleenstaande en 34.400 euro voor gehuwden, samenwonende en gezinnen. Daarnaast mag u niet zoveel vermogen hebben dat u belasting in Box 3 moet betalen. Dit zogenaamde heffingvrije vermogen bedraagt voor 2008 per persoon maximaal 20.315 euro. Of u een eigen woning heeft, doet voor de toevoegingaanvraag in vrijwel alle gevallen niet ter zake.

Als u op zich in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd die varieert van 100 tot 750 euro (2010). De hoogte van de bijdrage is weer afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Procedurekosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en een eventuele proceskostenveroordeling komen voor uw eigen rekening. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten van het inschakelen van een deskundige, het opvragen van medische informatie en het inwinnen van medisch advies.

Gefinancierde (soms wordt ook wel gesproken van gesubsidieerde) rechtsbijstand wordt verleend door advocaten. In de keuze daarvan bent u vrij. Wel is het zo dat niet alle advocaten toevoegingszaken in behandeling nemen. Advocaten die toevoegingzaken doen zijn in principe niet minder goed dan advocaten die dat wel doen. Het is een keuze van de advocaat, die ook samenhangt met het soort zaken waarin hij zich heeft gespecialiseerd.

Als u dus voor een toevoeging in aanmerking komt en u contact met een advocaat opneemt, is het belangrijk dat u meteen informeert of deze advocaat ook zaken op toevoegingbasis aanneemt.

Vaak erkent tegenpartij aanpsprakelijkheid

Bij letselschadezaken is de aansprakelijkheidsvraag in veel gevallen geen discussiepunt meer, maar gaat het erom overeenstemming te bereiken met de aansprakelijke partij over de aard en omvang van de schade.

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkend heeft, is de vraag of u wel of niet in aanmerking komt voor een toevoeging vaak minder belangrijk. De tegenpartij is dan namelijk sowieso verplicht om de door u in redelijkheid gemaakte advocaatkosten te vergoeden

Gefinancierde rechtshulp: bijzondere regelingen voor letselschadezaken

Voor letselschades bestaan nog twee bijzondere voorzieningen.

1.
De eerste houdt in dat een bijkomende subsidie van maximaal 200 euro exclusiviteit bij de Raad voor Rechtsbijstand kan worden aangevraagd voor het inwinnen van medisch advies. Dit advies is vaak noodzakelijk om in te schatten of uw zaak haalbaar is. Men noemt deze subsidie ook wel subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek.

2.
De tweede voorziening bestaat in de mogelijkheid van een lening van maximaal 3.000 euro om een medisch deskundigenonderzoek te financieren. Deze lening moet u na afloop van de zaak altijd terugbetalen, maar als een deskundigenonderzoek leidt tot het aannemen van aansprakelijkheid dan kunt u de kosten in rekening brengen bij de aansprakelijke partij.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat ervan uit dat als het tot een schadevergoeding komt, u ook de financiële middelen heeft om de lening terug te betalen.

Met vragen over het aanvragen van een toevoeging of aanvullende subsidies kunt u zich het beste tot een advocaat wenden. Die kan uw aanvraag begeleiden. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, zal de advocaat aan het eind van de rit met de Raad voor Rechtsbijstand afrekenen.

De eigen bijdrage betaalt u rechtstreeks aan de advocaat, in de regel kort nadat die uw zaak heeft aangenomen.

Bij gunstig resultaat vervalt toevoeging

Houd er rekening mee dat uw toevoeging vervalt als het resultaat van de zaak zo gunstig is dat u geacht kan worden de advocaat zelf te betalen. Dit is volgens de Raad van Rechtsbijstand het geval als u een geldsom ontvangt die hoger is dan 50% van het heffingvrije vermogen (peiljaar 2008: 20.315 euro).

Uw advocaat is verplicht om bij het afrekenen met de Raad opgave te doen van de financiële uitkomst van de zaak. Op die manier bepaalt de Raad dus of de toevoeging in stand kan blijven.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven