fbpx
Ga naar content

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

De WAM is een verplichte verzekering die u moet afsluiten als u met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt. Zelfs als u niet aan het verkeer deelneemt, blijft de verzekeringsplicht bestaan zolang er een kenteken op uw naam staat.

Aan deze verplichting komt een eind als het kenteken op naam van een ander komt of als u het bij het postkantoor laat schorsen. Let op: een schorsing moet jaarlijks worden verlengd. Niet verzekeren volgens de WAM is een strafbaar feit.

De WAM zorgt ervoor dat uw verkeersaansprakelijkheid is verzekerd. Dit betekent dat door u in het verkeer veroorzaakte schades vrijwel altijd via een WAM-verzekering worden afgewikkeld. De verzekeraar of de tussenpersoon zal voor die afwikkeling zorg dragen. Een WAM-verzekering heeft dus ook het karakter van een rechtsbijstandverzekering.

WAM-verzekeringen worden aangemeld en geregistreerd bij het zogenoemde WAM-register van de Dienst voor het Wegverkeer in Veendam. Zolang de verzekering is geregistreerd, kan de benadeelde partij de WAM-verzekeraar aanspreken.

Schades in het verkeer kunnen hoog oplopen, vooral in geval van ernstig letsel. Op grond van de wet en regelgeving moeten WAM-verzekeraars tot minimaal 5 miljoen euro dekking bieden bij personenschade en tot minimaal 1 miljoen euro bij schade aan zaken.

In de praktijk is dit vrijwel altijd voldoende, maar soms is de schade hoger dan wat de WAM-verzekeraar moet dekken. Voor het meerdere bent u ten opzichte van de benadeelde partij in uw eigen vermogen aansprakelijk.

Een voorbeeld.

Door uw schuld ontstaat een verkeersongeval met een bekende voetballer. De voetballer verliest een been en kan een glanzende carrière in de Engelse competitie vergeten, terwijl de contracten net getekend waren. U bent aansprakelijk voor de (inkomens-)schade van deze voetballer.

Deze schade valt zeker hoger uit dan de 5 miljoen euro waarvoor uw WAM-verzekering dekking biedt. Het meerdere komt dan voor uw eigen rekening.

Overigens is het vaak mogelijk een hogere dan de minimale dekking af te spreken. U betaalt dan meer premie.

De WAM geeft een zogenoemd eigen recht van de benadeelde partij op een schade-uitkering door de verzekeraar. Dit wordt ook wel een directe actie genoemd en betekent dat u bij een verkeerschade met een motorvoertuig rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij kunt aanspreken en dat het bijvoorbeeld niet uitmaakt of de bestuurder van het motorvoertuig failliet is.

Het maakt in principe ook niet uit of de aansprakelijke partij zijn premie te laat heeft betaald of op een andere manier problemen heeft met zijn verzekeraar. De WAM bepaalt dat de benadeelde partij niet de dupe mag worden van geschillen tussen verzekerde bestuurder en verzekeraar. Zolang de verzekering is ingeschreven in het WAM-register, moet de verzekeraar betalen.

Let op: tussen het afsluiten van de verzekering en de registratie in het register kunnen wel vier weken voorbij gaan. Ook voor in die tijd ontstane schades moet de verzekeraar dekking geven. De registratie in het WAM-register is dus niet per definitie het enige bewijs van het bestaan van een aanspraak op de WAM-verzekeraar.

Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als de verzekeraar een zogenoemde voorlopige dekking heeft afgegeven. Dat is een toezegging aan een aspirant-verzekerde dat hij alvast verzekerd de weg op kan in afwachting van zijn definitieve acceptatie door de verzekeraar en melding aan de Dienst voor het Wegverkeer.

Waarborgfonds Motorverkeer

Stel dat u wordt aangereden door een bestuurder van een motorvoertuig dat niet verzekerd is. In dat geval zou u als benadeelde partij een beroep kunnen doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Het Waarborgfonds springt bij als iemand een verkeersongeval veroorzaakt terwijl hij niet conform de WAM verzekerd is of als de veroorzakende partij, rijdend met een verzekeringsplichtig motorrijtuig, onbekend blijft.

Een voorbeeld.

Al fietsend wordt u geschept door een automobilist. U raakt ernstig gewond. De automobilist is na de aanrijding doorgereden en kan, wat u ook probeert, niet meer worden getraceerd. Het Waarborgfonds zal uw schade afwikkelen. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin blijkt dat de automobilist niet verzekerd is.

Het feit dat het Waarborgfonds de schade vergoedt van bepaalde onverzekerde schade, is geen vrijbrief om geen WAM-verzekering af te sluiten. Het Waarborgfonds zal de door haar uitgekeerde schade verhalen op de onverzekerde bestuurder van het motorvoertuig. Dit noemt men ook wel regres.

Als de auto op uw naam geregistreerd staat en u heeft de auto niet verzekerd, dan bent u aansprakelijk voor met die auto veroorzaakte schade, ongeacht of u er zelf gebruik van maakte.

Als u zelf schade lijdt door een onverzekerde verkeersdeelnemer verwacht de wet dat u eerst zelf het nodige doet om de identiteit van de veroorzaker vast te stellen. Ook daarom is het belangrijk dat u, eenmaal van de schrik van de aanrijding bekomen, onmiddellijk begint met het noteren van de gegevens van de wederpartij.

Als u weinig tot niets heeft gedaan om de veroorzaker te traceren of traceerbaar te maken, dan kan dat voor het Waarborgfonds reden zijn u een schade-uitkering te weigeren.

Verjaring

Voor de WAM gelden bijzondere verjaringsbepalingen. Bij verjaring gaat het om de periode dat u een partij kunt aanspreken voor uw schade. Als u volgens de wet te laat bent, is uw vordering verjaard. Verschillende wetten kennen verschillende verjaringstermijnen.

Op grond van de WAM heeft u na ‘het feit waaruit de schade is ontstaan’ drie jaar de tijd om rechtstreeks de WAM-verzekeraar aan te spreken. Uw claim op de aansprakelijke partij verjaart na verloop van vijf jaar.

Als u binnen drie jaar met de verzekeraar in onderhandeling treedt, is de verjaring van uw vordering gestuit. Dat wil zeggen dat er op dat moment geen verdere verjaring meer loopt. U bent als het ware op tijd geweest.

Op het moment dat de verzekeraar de onderhandelingen door middel van een aangetekende brief (of door een deurwaardersexploot) opzegt, begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar te lopen.

Als de verjaring door onderhandelingen met de verzekeraar gestuit is, is die stuiting ook van kracht voor de claim die u heeft op de aansprakelijke partij – en andersom. Dit kan van belang zijn als na meer dan vijf jaar onderhandelen blijkt dat de schade hoger is dan de maximale dekking op de verzekering.

In principe is uw claim op de aansprakelijke partij voor het meerdere dan nog niet verjaard.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven