fbpx
Ga naar content

Aandoeningen aan het zenuwstelsel (OPS)

Als u tijdens uw werk bent blootgesteld aan organische oplosmiddelen, zoals terpentine, thinner en wasbenzine, kunt u last krijgen van het Organisch Psycho Syndroom (OPS). Dit komt voor bij onder andere schilders en autospuiters. OPS kan leiden tot beschadiging van het zenuwstelsel.

Werkgever aansprakelijk voor werknemer met OPS?

Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor deze schade. Daarvoor moet wel vast komen te staan dat uw gezondheidsklachten voortkomen uit de werkzaamheden die u verricht heeft. Ook moet in een eventuele gerechtelijke procedure duidelijk worden dat uw werkgever onvoldoende gedaan heeft om risico’s voor uw gezondheid te vermijden.

Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat uw werkgever onvoldoende maatregelen heeft genomen. Er gelden allerlei voorschriften en regelingen voor het werken met gevaarlijke stoffen. Als uw werkgever deze niet naleeft, zal door een rechter vrij snel worden aangenomen dat uw werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en daarom uw schade dient te vergoeden.

Een voorbeeld.

Koen Meijer is met zijn werkgever in een gerechtelijke procedure verwikkeld vanwege OPS. In deze procedure wordt vastgesteld dat Koen deze zenuwaandoening heeft opgelopen door het werk dat hij heeft verricht.

In de procedure wordt vastgesteld dat Koen dagelijks moest reinigen met thinner en dat hij in 1990 met spuitwerkzaamheden is begonnen. Zowel thinner als de bij het spuiten gebruikte stoffen kunnen tot OPS leiden.

Uit het rapport van de Arbeidsinspectie blijkt dat de werkgever niet het verplichte onderzoek naar de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij het spuiten heeft uitgevoerd.

Ook wordt in dit rapport geconstateerd dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet altijd goed werden gebruikt omdat ze niet in goede staat waren of van de verkeerde soort waren.

Ook weet Koen een aantal verklaringen van oud-collega’s in de procedure te brengen. Verder heeft Koen een rapport overgelegd van een psycholoog en een neuropsycholoog die hebben vastgesteld dat bij hem sprake is van neurocognitieve functiestoornissen. Ook is vastgesteld dat de functiestoornissen bij het beeld OPS nader neurologisch onderzoek is aanbevolen. Een neuroloog heeft vervolgens de diagnose OPS gesteld.

De rechter is van mening dat, gelet op deze gegevens, voldoende vaststaat dat sprake is van OPS en ook dat de werkgever in zijn zorgplicht is tekortgeschoten. De werkgever wordt dan ook veroordeeld om alle schade die Koen geleden heeft te vergoeden.

Werkgever heeft onvoldoende gedaan om OPS te voorkomen

Emiel de Bruin heeft vanaf 1988 voor zijn werkgever diverse werkzaamheden verricht, waaronder het monteren en demonteren van industriële verwarmingsketels en het uitvoeren van spuitwerkzaamheden. Zowel in de spuiterij als bij de ketelmontage werd gewerkt met gevaarlijke stoffen als thinner, SB-verdunner, lakken en primer.

Koen is van mening dat hij als gevolg van blootstelling aan deze stoffen OPS heeft opgelopen. Daarom stelt hij zijn werkgever aansprakelijk. De rechter stelt vast dat de werkgever maar moet bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om de OPS van Koen te voorkomen. Volgens de rechter heeft de werkgever dit niet kunnen bewijzen.

Uit door collega-werknemers overgelegde verklaringen blijkt dat in de jaren 80 en begin jaren’90 feitelijke instructies over de te nemen veiligheidsmaatregelen ontbraken. De werknemers hadden weinig inzicht in de gevolgen van het niet in acht nemen van de maatregelen en op het niet volgen van veiligheidsinstructies stonden geen sancties.

Pas rond1996/1997 kregen de werknemers een instructie over het gebruik van isolatiemateriaal en werden er beschermingsmaatregelen getroffen in de vorm van een stofzuiger om de resten weg te halen, handschoenen, mondkapjes en mouwkappen voor persoonlijke beveiliging. Verder heeft de Arbeidsinspectie in juli 1997 geconstateerd dat op verschillende punten niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Dit betekent volgens de rechter dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van Koen.

Werkgever niet aansprakelijk als verband tussen OPS en werk niet aannemelijk is gemaakt

Een werknemer stelt dat hij door blootstelling aan giftige stoffen OPS heeft opgelopen. Hij stelt de werkgever daarvoor aansprakelijk, maar weet niet voldoende te onderbouwen dat het zijn werk is geweest dat tot zijn gezondheidsklachten heeft geleid.

Volgens de rechter is het nodig dat de werknemer niet alleen stelt en zonodig bewijst dat hij gedurende zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, maar ook dat hij stelt en zonodig aannemelijk maakt dat hij lijdt aan een ziekte of aan gezondheidsklachten welke door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt.

Het enkele feit dat een werknemer is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen is onvoldoende. Niet voldoende is te verwijzen naar rapporten van medici en medische literatuur en daarbij te stellen dat sprake is va een ziektebeeld dat kon zijn veroorzaakt door de omgang met stoffen en materialen, vooral door bepaalde chemicaliën en oplosmiddelen, die hij bij zijn werkzaamheden diende te gebruiken.

Daarmee is nog niet aannemelijk gemaakt dat de lichamelijke klachten kunnen zijn veroorzaakt door blootstelling aan de stoffen waarmee hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft gewerkt.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven