Ga naar content

Waarvoor dient een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak?

In de meeste letselschadezaken wordt er uiteindelijk overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadevergoeding die u ontvangt. De gemaakte afspraken over deze schadevergoeding worden vastgelegd in een officieel document: de vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst vormt het bewijs van de bereikte overeenstemming.

Finale kwijting

In deze vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook een bepaling opgenomen die wordt aangeduid met de naam: finale kwijting.

De finale kwijtingclausule heeft een belangrijke functie. Finale kwijting wil zeggen dat partijen afstand doen van hun recht ooit nog terug te komen op de zaak. Dit houdt dus in dat u later niet meer bij de tegenpartij om een aanvullende schadevergoeding kunt vragen als uw gezondheidssituatie bijvoorbeeld verslechtert. Dit is dan uw eigen risico. Als uw herstel aan de andere kant veel voorspoediger verloopt dan was voorzien, kan de tegenpartij ook geen schade meer bij u terugvorderen. Met de finale kwijting accepteren beide partijen dus dat zich in toekomst nog goede of kwade kansen kunnen voordoen.

Beide partijen hebben dus belang bij finale kwijting, maar de aansprakelijke – betalende – partij uiteraard het meest. De aansprakelijke partij wil het dossier graag sluiten en archiveren. Hij zal die kwijting ook vaak als harde eis naar voren brengen voor het bereiken van een definitieve regeling van de schade.

Besef dus goed dat finale kwijting een punt achter de zaak zet waarop in de praktijk niet meer kan worden teruggekomen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan een vaststellingsovereenkomst nog worden ‘opengebroken’, bijvoorbeeld als bij één der partijen een compleet foute voorstelling van zaken bestond waar de ander voor had gezorgd. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij bedrog.

Is finale kwijting verplicht?

U bent als slachtoffer niet verplicht om in te stemmen met finale kwijting.

Er zijn zelfs situaties waarin dat ook zonder meer valt af te raden, bijvoorbeeld als het nog (medisch) te onzeker is om voorspellingen voor de toekomst te doen. De aansprakelijke partij zal de eis van finale kwijting vaak wel stellen om tot een definitieve regeling te komen. Soms is de tegenpartij bereid om hiervoor een extra bedrag te betalen. Of het verstandig is om hierop in te gaan, is uiteraard afhankelijk van uw individuele zaak. Overleg dit goed met uw belangenbehartiger.

Een andere situatie waarin het valt af te raden om finale kwijting te verlenen is die waarbij (eventuele) toekomstige schade niet of onvoldoende in de schadevaststelling is meegenomen. Als er overeenstemming is bereikt over de actuele schade en alleen die schade wordt vergoed, is het zelfs onredelijk als de tegenpartij finale kwijting verlangt.

De tegenpartij is namelijk wettelijk verplicht om de reeds vastgestelde actuele schade te vergoeden, maar ook de schade die zich in de toekomst nog voordoet. Alleen als het volstrekt onaannemelijk is dat er zich in de toekomst nog schade voordoet, zou het accepteren van een finale kwijtingsclausule op zijn plaats zijn.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven