Ga naar content

Deeltijd WW. Werknemer kan volledig loon eisen

De deeltijd-WW-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om de werktijd van werknemers met maximaal 50% te bekorten voor een periode van maximaal 65 weken. Voor het gedeelte dat de werktijd bekort wordt, kunnen de werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering.

De regeling is bedoeld om gezonde bedrijven de mogelijkheid te geven om een tijdelijk situatie van minder werk te overbruggen zonder daarbij werknemers te hoeven ontslaan. De kern van de regeling ziet er als volgt uit:

  • Een werkgever mag met instemming van vakbond (bij 20 werknemers of meer), personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (bij minder dan 20 werknemers) de werktijd van (een deel van) zijn personeel met maximaal 50% bekorten.
  • Voor de bekorting (maximaal 50%) kunnen de werknemers een WW-uitkering aanvragen.
  • Het dienstverband van de werknemers blijft volledig in stand.
  • De werkgever moet met de werknemers afspraken maken over scholing en eventuele detachering voor de uren waarvoor niet meer gewerkt wordt.
  • Na afloop van de deeltijd-WW periode (in eerste instantie 13 weken, te verlengen tot maximaal 65 weken) moet de werkgever de werknemers weer het volledig aantal uren laten werken.

Werknemer ‘betaalt’ voor kredietcrisis

Minister Donner merkt in de toelichting op de deeltijd-WW regeling optimistisch op dat de werkgever die gebruik maakt van deze regeling zijn werknemers een duidelijk signaal afgeeft dat hij op lange termijn met zijn werknemers verder wil. Toch zal de gemiddelde werknemer weinig positiefs in de regeling ontdekken.

  • De regeling staat in feite open voor elke werkgever ongeacht de werkelijke noodzaak om van deeltijd-WW gebruik te maken.
  • De werkgever kan min of meer willekeurig bepalen welke werknemer hij wel en welke hij niet voor deeltijd-WW in aanmerking laat komen.
  • Gedurende de deeltijd-WW periode ‘eet de werknemer zijn eigen WW-rechten op’.
  • Zonder aanvullende afspraken levert een werknemer 15% loon in. Voor werknemers met een inkomen van ca. 3.600 euro bruto kan dit percentage zelfs nog fors hoger liggen.
  • De kans op een pensioenbreuk tijdens de deeltijd-WW periode is groot.

Werknemer kan loonclaim overwegen

De deeltijd-WW regeling (officieel: Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten) geeft de werkgever (na instemming van vakbond of personeelsvertegenwoordiging) weliswaar het recht om de arbeidstijd met maximaal 50% te bekorten, maar regelt in feite niets over het recht op loon.

Sterker nog, in artikel 628 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer recht heeft op zijn volledige loon als hij (voor een deel) zijn werkzaamheden niet kan verrichten als gevolg van een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de werkgever komt.

De werknemer die min of meer gedwongen wordt deel te nemen aan de deeltijd-WW-regeling zou met het wetboek in de hand dus een serieuze kans maken om via de rechter zijn inkomensverlies gecompenseerd te krijgen. Uiteraard zal de rechter dit van geval tot geval beoordelen, maar in het algemeen zijn arbeidsrechtspecialisten het erover eens dat verminderd werkaanbod door economische tegenspoed voor rekening van de werkgever komt.

Een voorbeeld.

De heer Versteeg werkt als autoverkoper voor 40 uur per week. Hij heeft een salaris van 3.000 euro bruto per maand. Het autobedrijf waar de heer Versteeg werkt is door een combinatie van de kredietcrisis en mismanagement in een moeilijke financiële situatie terecht gekomen.

De werkgever van de heer Versteeg besluit gebruik te maken van de deeltijd-WW regeling en vermindert het aantal uren van de heer Versteeg voor 50%.

De heer Versteeg krijgt van zijn werkgever nu nog maar 1.500 euro bruto aan loon. Voor de andere 50% kan de heer Versteeg een WW-uitkering aanvragen. Dit levert hem 70% van 1.500 euro bruto, dus 1.050 euro bruto, op. Ten opzichte van de oude situatie mist de heer Versteeg dus nog 450 euro bruto per maand. De heer Versteeg zou kunnen overwegen om het verzoek bij de rechter neer te leggen om zijn werkgever te verplichten om deze 450 euro bruto per maand alsnog uit te betalen.

Het wachten is op het eerste (proef)proces.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven