Ga naar content

Vakantie & verlof: Veelgestelde vragen

Als u gebruik maakt van de ‘standaardregeling' moet de werkgever uw verzoek goedkeuren. De standaardregeling gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat u normaal per week werkt gedurende een periode van zes maanden. U mag uw werkgever verzoeken om een afwijkende regeling.

Uw werkgever mag dit verzoek om af te wijken van de standaardregeling alleen afwijzen als er sprake is van een zogenaamd ‘zwaarwegend bedrijfsbelang'. Het gaat dan om de uitzonderlijke situatie dat de gang van zaken binnen het bedrijf waar u werkzaam bent ontwricht zou raken als u langer dan gebruikelijk verlof zou genieten.

De standaardregeling gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat u normaal per week werkt gedurende een periode van zes maanden.

Als u onverwacht (bijvoorbeeld door plotseling opkomende kiespijn) naar een tandarts of huisarts moet, kunt u een beroep doen op het zogenaamde calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Dit verlof is bedoeld voor onvoorziene acute situaties.

Dit verlof is dus niet bedoeld voor een normale controle bij huisarts of tandarts.

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u noodzakelijkerwijs een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat er niemand anders is die de verzorging op zich kan nemen.

U heeft recht op tien dagen kort zorgverlof per jaar. Tijdens dit verlof wordt uw loon voor 70% doorbetaald.

Als u een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen die levensbedreigend ziek is, kunt u een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Dit is een onbetaalde verlofvorm gedurende maximaal zesmaal uw arbeidsduur per week.

Nee. Het is wel belangrijk dat u in dat geval zo snel mogelijk bij uw werkgever melding doet van het feit dat u ziek bent.

Nee, een regeling waarbij u gedwongen wordt om al uw vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen is in principe niet geldig. Wel mag uw werkgever van u verwachten dat u er - binnen redelijke grenzen - aan meewerkt om te voorkomen dat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat.

Uw werkgever is wettelijk verplicht om uw vakantiedagensaldo bij te houden. Op uw verzoek is de werkgever bovendien verplicht om u inzage te geven in het aantal door u opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen. Ook moet de werkgever aangeven hoe hij aan dit saldo komt.

U heeft in principe naar keuze 4 of 6 weken zwangerschapsverlof. Afhankelijk van deze keuze bedraagt het bevallingsverlof 12 of 10 weken. In totaal heeft u dus recht op 16 weken verlof.

Ja, zolang uw zwangerschapsverlof maar binnen een periode van 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum start.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven