Ga naar content

Jongeren pas na 4e arbeidscontract voor onbepaalde tijd in dienst

Werkgevers mogen werknemers tot 27 jaar binnenkort vier in plaats van drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd aanbieden. Pas bij het 5e contract of na 48 maanden ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wetsvoorstel moet jongeren langer aan het werk houden

Dit is de kern van een wetsvoorstel dat gisteren door een meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel spoedig in werking treden.
Volgens minister Donner moet deze maatregel ervoor zorgen dat werkgevers jongeren tijdens de huidige economische crisis langer aan het werk houden. De wet is bedoeld als tijdelijke maatregel en zal in principe op 1 januari 2012 weer ongedaan gemaakt worden.

Wordt jeugdwerkloosheid hiermee werkelijk bestreden?

Ondanks de sympathieke gedachte achter deze regeling, is het maar de vraag of het beoogde effect (het bestrijden van jeugdwerkloosheid) bereikt gaat worden. Minister Donner gaat ervan uit dat werkgevers in de huidige economische situatie vaak besluiten om de arbeidsrelatie met een werknemer te verbreken aan het einde van de huidige maximale keten van drie contracten. Door werkgevers nu de mogelijkheid te bieden om jongere werknemers een vierde contract voor bepaalde tijd aan te bieden, hoopt Donner de jeugdwerkloosheid te kunnen beperken.

Naar mijn mening vraagt een werkgever zich bij het aanbieden of verlengen van een arbeidscontract in eerste instantie af of hij denkt voldoende werk te hebben. Met andere woorden: is er een vacature? Als deze vraag positief beantwoord wordt, dan ligt het voor de hand dat deze werkgever een nieuwe werknemer aanneemt of een bestaand arbeidscontract verlengd. Zou een verlenging van een bestaand contract voor de werkgever bezwaarlijk zijn, bijvoorbeeld omdat de werknemer in kwestie dan een vierde contract zou krijgen en dus voor onbepaalde tijd in dienst is, dan kan een nieuwe werknemer worden aangetrokken die weer voor bepaalde tijd kan worden aangenomen.

In de visie van Donner zal een werkgever er in die situatie vaak voor kiezen om de vacature niet op te vullen. De regering neemt dan ook aan dat het effect van verdringing van schoolverlaters zeer beperkt zal blijven. Dit valt nog te bezien.

Geen ontslagvergoeding na afloop tijdelijke contracten

Aanvullende voorstellen om werkgevers te verplichten een ontslagvergoeding te betalen na afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd konden niet rekenen op een Kamermeerderheid. Met name de PvdA en SP hadden bij voorkeur gezien dat werkgevers verplicht zouden worden tot het betalen van een vergoeding als de laatste overeenkomst voor bepaalde tijd niet zou worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Verlengen van tijdelijke arbeidscontracten in de praktijk

Wat betekent dit voorstel voor de praktijk. Laten we aannemen dat werknemer X werkzaam is op basis van zijn derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit arbeidscontract loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. X wordt op 1 oktober 2010 27 jaar. De werkgever kan in dit geval geen gebruik maken van de nieuwe regeling. Elk contract dat X wordt aangeboden ná 31 december 2010 geldt automatisch voor onbepaalde tijd.

Als X op 31 december 2010 echter nog 26 jaar oud zou zijn, dan zou de werkgever X nogmaals (voor de vierde keer) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen aanbieden. Pas na 31 december 2011 zou – als de werkgever de arbeidsrelatie wil voortzetten – een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven