Ga naar content

Neem tijdig uw vakantiedagen op

Als gevolg van de nieuwe vakantiedagenwetgeving loopt u als werknemer het risico dat u vakantiedagen verliest als u deze niet vóór 1 juli a.s. heeft opgenomen.

De nieuwe vakantiedagenwetgeving schrijft namelijk voor dat werknemers binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd, deze dagen moeten opnemen. Houd daarbij wel rekening met het volgende.

1.
Het gaat alleen om zogenaamde wettelijke vakantiedagen. Dat is het aantal dagen waarop u volgens de wet minimaal recht heeft. Dit minimum is gelijk aan viermaal de arbeidsduur per week. Iemand die dus 5 dagen per week werkt, heeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De meeste werknemers hebben op basis van een CAO of op basis van hun arbeidsovereenkomst recht op meer vakantiedagen. Dit surplus staat ook wel bekend als bovenwettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen verjaren pas na 5 jaar.

2.
Ook gaat het alleen om wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regels rondom vakantiedagen. De ingangsdatum van deze wetgeving was 1 januari 2012. Als u nog wettelijke vakantiedagen heeft die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012, geldt voor deze vakantiedagen een verjaringstermijn van 5 jaar.

3.
De vervaltermijn van zes maanden geldt niet als u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om voldoende vakantiedagen op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u langere tijd volledig arbeidsongeschikt bent geweest en u evenmin in staat was om te re-integreren. In die situatie heeft u in feite geen vakantiedagen kunnen opnemen.

Ook is het denkbaar dat uw werkgever u ondanks herhaalde verzoeken van uw kant niet in staat heeft gesteld om vakantie te genieten. Houd er wel rekening mee dat als u zich op deze uitzondering wilt beroepen, de bewijslast aan uw kant ligt. U zult dus moeten kunnen aantonen dat u wel vakantieverzoeken heeft ingediend, maar dat deze door uw werkgever zijn geweigerd.

Werkgever moet deugdelijke vakantiedagenadministratie bijhouden 
De regels rondom de verval- en verjaringstermijnen van vakantiedagen is er sinds 1 januari 2012 bepaald niet eenvoudiger op geworden. Als u twijfelt of u mogelijk op het punt staat om vakantiedagen te verliezen, neem dan contact op met uw werkgever of de afdeling personeelszaken. Uw werkgever wordt namelijk geacht een goede vakantiedagenregistratie bij te houden.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl 

Terug naar boven