Ga naar content

Tien vragen over de stamrechtconstructie

Over de stamrechtconstructie voor ontslagvergoedingen bestaan veel misverstanden. Hieronder treft u een opsomming aan van de 10 meest gestelde vragen en antwoorden.

1. Wat is een stamrechtconstructie?

De stamrechtconstructie is gebaseerd op een vrijstelling in de Wet op de Loonbelasting, de zogenaamde stamrechtvrijstelling. Deze vrijstelling is geregeld in artikel 11, lid 1 onderdeel g van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Op grond van deze vrijstelling bent u niet verplicht om direct belasting over uw ontslagvergoeding te betalen, maar kunt u ervoor kiezen om uw ontslagvergoeding bruto en onbelast te laten uitkeren aan een Nederlandse verzekeringsmaatschappij of aan uw eigen B.V.

De letterlijke betekenis van het woord stamrecht is ‘recht op periodieke uitkeringen’. U bent op grond van de stamrechtvrijstelling dan ook verplicht om uw ontslagvergoeding te zijner tijd via de verzekeringsmaatschappij of via uw eigen B.V. periodiek aan uzelf of aan uw nabestaanden te laten uitkeren.

Kortom, door gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling kunt u belastinguitstel realiseren. Bovendien kan de stamrechtconstructie er mogelijk ook voor zorgen dat u te zijner tijd minder belasting hoeft te betalen, al zal dit laatste afhangen van uw huidige en toekomstige inkomen.

2. Hoe werkt een stamrechtverzekering?

Bij een stamrechtverzekering laat u (een deel van) uw ontslagvergoeding door uw werkgever rechtstreeks en onbelast overmaken naar een verzekeringsmaatschappij van uw keuze. U sluit bij deze verzekeringsmaatschappij dan een stamrechtverzekering af. In de praktijk wordt deze verzekeringsvorm ook wel gouden handdruk verzekering of lijfrenteverzekering genoemd.

Uw ontslagvergoeding wordt dus als koopsom voor deze verzekering gebruikt. De stamrechtverzekering kan op elk gewenst moment (uiterlijk op uw 65-jarige leeftijd) worden omgezet in een periodieke uitkering. De verzekeringsmaatschappij zal te zijner tijd de verschuldigde belasting op deze periodieke uitkering inhouden.

Vanaf 1 januari 2010 is het overigens ook toegestaan om uw ontslagvergoeding te storten op een geblokkeerde bankrekening, het zogenaamde stamrecht-banksparen. Naar verwachting hebben de Nederlandse banken hun stamrecht-bankspaarproducten pas in de loop van 2010 gereed. De voorwaarden zijn in feite gelijk aan de stamrechtverzekering.

3. Hoe werkt een stamrecht B.V.?

Bij de variant met de stamrecht B.V. laat u (een deel van) uw ontslagvergoeding door uw werkgever rechtstreeks en onbelast overmaken naar een door u op te richten besloten vennootschap. Deze stamrecht B.V. fungeert als het ware als uw eigen verzekeringsmaatschappij.

U kunt uw ontslagvergoeding in uw stamrecht B.V. laten aangroeien door het geld op te sparen of te beleggen. Als u plannen heeft om als ondernemer aan de slag te gaan, mag u het geld ook gebruik als werkkapitaal voor uw onderneming.

Houd er rekening mee dat ook de stamrecht B.V. de plicht heeft om u in de toekomst periodieke uitkeringen te verstrekken. Op dat moment moet de B.V. over deze uitkeringen inkomstenbelasting inhouden.

4. Hoeveel kost een stamrechtconstructie?

De kosten van een stamrechtconstructie hangen om te beginnen af van de keuze voor een stamrechtverzekering of een stamrecht B.V.

Voor het oprichten van een stamrecht B.V. moeten een aantal handelingen worden verricht. Zo zal er voor het oprichten van de B.V. een zogenaamde verklaring van geen bezwaar bij het ministerie van Justitie moeten worden aangevraagd. Er zal een stamrechtovereenkomst moeten worden opgesteld waarin de verhouding tussen u en uw B.V. geregeld wordt. Verder is het erg belangrijk dat de belastingdienst haar goedkeuring geeft aan de door u gewenste constructie. Voor deze werkzaamheden kunt u met een fiscaal adviseur eenmalig een prijs overeenkomen.

Daarnaast heeft u voor een stamrecht B.V. ook jaarlijkse kosten, veelal bestaande uit het opstellen van de jaarcijfers, het doen van aangifte vennootschapsbelasting en de kosten voor de Kamer van Koophandel.

Als u kiest voor een stamrechtverzekering krijgt u te maken met de kosten van de verzekeringsmaatschappij van uw keuze. Deze kosten variëren per verzekeraar en verzekeringsproduct. Vraag hier naar op het moment dat u overweegt om een stamrechtverzekering aan te gaan.

5. Hoe hoog moet mijn ontslagvergoeding zijn voor een stamrechtconstructie?

Deze vraag is lastig om in exacte bedragen te beantwoorden. Het gaat in de eerste plaats om de vraag waarvoor u uw geld te zijner tijd wilt gebruiken. Hoewel er dus geen exacte grenzen zijn aan te geven, worden de meeste ontslagvergoeding tot een bedrag van ca. 25.000 euro netto afgerekend. Er wordt dan meestal geen gebruik gemaakt van de stamrechtconstructie. Bij bedragen tussen de 25.000 euro en 70.000 euro is de stamrechtverzekering een populaire variant.

Vanaf ca. 70.000 euro komt ook de stamrecht B.V. als interessante optie in beeld.

6. Wat gebeurt er met mijn stamrechtconstructie als ik overlijd?

Dat hangt af van de door u gekozen constructie. Bij de stamrechtverzekering is er meestal sprake van een overlijdensdekking. Houd er wel rekening mee dat er alleen een overlijdensuitkering mag plaatsvinden aan een echtgenoot of partner of aan kinderen tot de leeftijd van 30 jaar.

Bij de stamrecht B.V. vallen de aandelen van de B.V. in uw nalatenschap. Deze aandelen erven dus gewoon over aan uw nabestaanden zonder dat hier bijzondere beperkingen aan gesteld zijn.

7. Gaat de belastingdienst altijd akkoord met een stamrechtconstructie?

Ja, wel als u ervoor zorgt dat de stamrechtconstructie aan de gestelde voorwaarden voldoet. Een stamrechtconstructie is een volstrekt legale en door de belastingdienst geaccepteerde manier om uw ontslagvergoeding uit te laten keren.

Wel houdt de belastingdienst scherp in de gaten of u zich aan alle fiscale spelregels houdt, zowel bij het aangaan van de stamrechtconstructie als tijdens de looptijd ervan. Het is dus bepaald geen overbodige luxe om u voor het aangaan van een stamrechtverzekering of stamrecht B.V. door een specialist te laten informeren en adviseren.

8. Mogen mijn vakantiedagen, vakantiegeld en bonus ook in een stamrechtconstructie gestort worden?

Nee, de stamrechtvrijstelling geldt volgens de wettelijke regeling alleen voor gederfd of te derven loon. De vrijstelling gaat dus alleen op voor de ontslagvergoeding zelf en niet voor andere looncomponenten zoals vakantiedagen, vakantiegeld, bonussen, eindejaarsuitkeringen etc.

9. Hoe zit het precies met de verplichting om mijn geld uiteindelijk periodiek uit te laten keren?

Of u nu kiest voor de stamrechtverzekering of voor de stamrecht B.V., u bent verplicht om uw geld te zijner tijd periodiek uit te laten keren. De hoogte en lengte van deze periodieke uitkering kunt u in principe zelf bepalen.

Wel moet u rekening houden met de zogenaamde 1% sterftekans. Deze 1% sterftekans houdt in dat uw sterftekans gedurende de looptijd van de door u gewenste uitkeringsduur naar actuariële maatstaven tenminste 1% moet zijn. Voor een man van 45 jaar is aan deze sterftekans voldaan bij een uitkeringsduur van 47 maanden (of meer).

10. Is mijn werkgever verplicht om mee te werken aan een stamrechtconstructie?

Ja, u mag als werknemer zelf bepalen op welke wijze u uw ontslagvergoeding uitgekeerd wenst te zien. Maar om problemen te voorkomen is het wel verstandig om uw werkgever zo spoedig mogelijk duidelijk te maken dat u overweegt om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling.

Vraag uw werkgever dan ook nadrukkelijk om de ontslagvergoeding niet over te maken naar uw bankrekening. U kunt hiervoor gebruik maken van  deze modelbrief.

Als uw werkgever desondanks uw ontslagvergoeding, onder aftrek van loonbelasting, op uw bankrekening gestort heeft, reageer dan direct. Stort het geld onmiddellijk terug, wijs uw werkgever (nogmaals) op het feit dat u gebruik wilt maken van de stamrechtvrijstelling en win zo nodig juridisch advies in.

Marius Winter is directeur van de Gouden Handdruk Specialist, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in stamrechtconstructies en werknemers adviseert over de financiële gevolgen van ontslag. Uw reactie is welkom op mwinter@ghadvies.nl.

Terug naar boven