Ga naar content

Ontslag: Veelgestelde vragen

In veel gevallen worden targets eenzijdig door de werkgever vastgesteld. Als deze targets onhaalbaar zijn of als er externe (markt)omstandigheden zijn waardoor deze targets niet gehaald kunnen worden, is er geen sprake van disfunctioneren.

Ook de omstandigheid dat u minder omzet scoort dan uw collega's wil niet per definitie zeggen dat u disfunctioneert. Als u bijvoorbeeld een moeilijke of hele kleine regio bedient, kan dit een goede verklaring zijn voor uw mindere omzet.

Niet helemaal. Er is gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid sprake van een opzegverbod. Dit houdt in dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen.

Maar dit opzegverbod geldt niet in de proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij een bedrijfsbeëindiging of het sluiten van de afdeling waar u werkt. Ook kan uw werkgever tijdens deze twee jaar de kantonrechter verzoeken om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

In principe niet. Er geldt tijdens uw zwangerschap een zogenaamde opzegverbod dat doorloopt tot zes weken na afloop van uw bevallingsverlof. Toch zijn er wel situaties denkbaar dat u toch met ontslag geconfronteerd kunt worden tijdens de periode dat u zwanger bent.

Denkt u dan bijvoorbeeld aan een reorganisatieontslag of ontslag in de proeftijd.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Hoog ziekteverzuim is in het algemeen geen geldige ontslagreden. Alleen als uw werkgever bijvoorbeeld kan aantonen dat er grote organisatorische problemen ontstaan door uw veelvuldige afwezigheid, bestaat de kans dat u ontslagen wordt.

Dat ligt eraan. Als het ontslag niet uw schuld is, dan is de kans reëel dat u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. De hoogte hiervan hangt natuurlijk af van alle omstandigheden van uw geval.

Nee. Wel is de kans groot dat uw werkgever de loondoorbetaling mag stopzetten. Om uw dienstverband te beëindigen zal uw werkgever een ontslagprocedure moeten voeren of met u overeenstemming moeten bereiken over een ontslag met wederzijds goedvinden.

Dat ligt eraan. Het UWV zal dan toetsen of u niet meer in staat bent uw eigen of andere passende werkzaamheden bij uw werkgever te verrichten. Als dit inderdaad niet meer kan, dan komt u in principe gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering.

Het is wel verstandig om juridisch advies in te winnen voordat u besluit om in een dergelijke situatie in te stemmen met uw ontslag.

Jazeker. Als u zich pas ziek meldt nadat uw werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend, is het opzegverbod niet van toepassing. Deze regel moet voorkomen dat werknemers zich ziekmelden zodra zij het vermoeden hebben dat er een ontslag aan zit te komen.

Dit betekent dat u met uw werkgever in gezamenlijk overleg besluit om uw arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum te laten eindigen.

Het ontslag wordt dan niet door een rechter getoetst. Samen met uw werkgever maakt u afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en andere zaken die samenhangen met uw ontslag.

In principe niet. U hoeft sinds 1 oktober 2006 niet langer verweer te voeren tegen uw ontslag. Wel toetst uitkeringsinstantie UWV of er geen sprake is geweest van ontslag op staande voet. Ook mag het initiatief van de beëindiging van uw dienstverband niet van uzelf zijn uitgegaan. Als dat wel zo is, heeft u geen recht op WW.

Raadpleeg altijd een arbeidsrechtspecialist voordat u definitief instemt met uw ontslag.

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven