fbpx
Ga naar content

Als ambtenaar bezwaar en beroep maken tegen een beoordeling

Een beoordeling van het functioneren van een ambtenaar wordt vastgesteld door middel van een besluit van de werkgever oftewel het bevoegd gezag. Daarbij gaat het om een besluit in de zin van de wet. Tegen het besluit tot vaststelling van de beoordeling kan bezwaar worden gemaakt.

Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard kan beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht, en zonodig hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden ingesteld.

Een formele beoordeling kan voor u als ambtenaar grote gevolgen hebben. Een negatieve beoordeling wordt vaak ten grondslag gelegd aan een eventueel ontslagbesluit. Het kan dan ook van groot belang zijn om bezwaar te maken.

In de bezwaarprocedure wordt in de eerste plaats beoordeeld of de procedure op de juiste wijze is gevolgd. Deze procedure is vastgelegd in het beoordelingsvoorschrift. Ook wordt nagegaan of de juiste beoordelingsformulieren worden gebruikt.

In de tweede plaats wordt beoordeeld of de beoordeling cijfermatig klopt. Dat wil zeggen of de juiste scores zijn toegekend en of deze scores juist zijn opgeteld. Het eindoordeel moet logisch uit de verschillende beoordelingsonderdelen volgen.

In de bezwaarprocedure zal tevens worden nagegaan of de beoordeling op objectieve wijze heeft plaatsgevonden. De beoordelaars en beoordelingsautoriteit moeten ook in staat zijn om een objectief oordeel te geven. Een arbeidsconflict kan aan een objectieve beoordeling in de weg staan.

Indien u als ambtenaar tijdens de beoordelingsprocedure onvoldoende in de gelegenheid bent gesteld om uw bedenkingen naar voren te brengen, kan dit in de bezwaarprocedure worden gerepareerd door de u alsnog in de gelegenheid te stellen bezwaren en/of bedenkingen naar voren te brengen.

Om het bezwaar te beoordelen wordt vaak een bezwarenadviescommissie ingeschakeld. Deze commissie zorgt ervoor dat er een hoorzitting plaatsvindt. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan het bevoegd gezag (uw werkgever). Het bevoegd gezag zal het advies van de bezwarencommissie vaak volgen en de motivering in de beslissing op bezwaar overnemen.

Het bevoegd gezag kan het advies van de bezwarenadviescommissie passeren. In dat geval zal dit wel heel goed gemotiveerd moeten worden. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard en de beoordeling wordt vernietigd ontstaat een nieuwe situatie. Eventueel moeten rechtspositionele maatregelen die al zijn genomen worden teruggedraaid.

Het is verstandig om in de bezwaarprocedure en in verdere procedures te verzoeken om een vergoeding van gemaakte kosten. Artikel 7:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht biedt hiervoor de basis.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven