fbpx
Ga naar content

Hoe maak ik als ambtenaar bezwaar tegen een besluit?

Als ambtenaar kunt u tegen besluiten en andere handelingen bezwaar maken. Het bezwaar moet u indienen bij uw werkgever, in vaktaal het bevoegd gezag. De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken.

Als u dus te laat bezwaar maakt, is het bezwaar niet-ontvankelijk en kan het besluit nooit meer worden aangevochten. Men zegt dan ook wel dat het besluit formele rechtskracht heeft gekregen.

Gemotiveerd bezwaar maken
Bezwaar maken gebeurt door middel van een bezwaarschrift. Met het bezwaarschrift moet een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt worden meegestuurd. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u bezwaar maakt. Het bezwaarschrift moet met andere woorden gemotiveerd zijn. Als een bezwaarschrift niet gemotiveerd is, is het bezwaar niet ontvankelijk. Dit betekent dat het verder niet meer in behandeling wordt genomen.

In het bezwaarschrift vraagt u om het besluit waar u het niet mee eens bent, te vernietigen. Ook kan worden gevraagd om een vergoeding van de gemaakte kosten. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als u een gespecialiseerde advocaat heeft moeten inschakelen.

Voorlopig bezwaarschrift
Soms zijn er omstandigheden waardoor u niet in staat bent om binnen de termijn van zes weken een volledig gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Misschien moet u of uw advocaat bepaalde zaken nog uitzoeken of zijn er andere omstandigheden waardoor u krap in tijd zit.

Om de termijn van zes weken te stuiten kunt u ervoor kiezen om in elk geval een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. Dit is een bezwaarschrift waarin nog niet wordt uitgelegd waarom bezwaar wordt gemaakt. De wet schrijft echter voor dat degene die bezwaar maakt de gelegenheid moet krijgen om deze ‘fout’ te herstellen. Meestal krijgt u hier een termijn van vier weken voor. U krijgt dus als het ware een tweede kans om uw bezwaar alsnog inhoudelijk te onderbouwen.

U kunt dit doen door een aanvullend bezwaarschrift in te dienen. In dit aanvullende bezwaarschrift legt u dus alsnog uit waarom u bezwaar heeft tegen het besluit dat uw werkgever genomen heeft.

Als u het bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn aanvult, dan is uw bezwaar alsnog niet-ontvankelijk en wordt het verder niet meer in behandeling genomen.

Als uw (aanvullende) bezwaarschrift gemotiveerd is, zal uw werkgever in principe een hoorzitting bepalen. Tot tien dagen voor deze hoorzitting kunt u eventueel nog aanvullende stukken indienen. Tijdens deze hoorzitting krijgt u de kans om uw verhaal te doen en uw argumenten mondeling toe te lichten. Het is toegestaan en vaak ook wenselijk om een juridisch adviseur naar deze hoorzitting mee te nemen.

De hoorzitting vindt vaak plaats bij een zogenaamde bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan u tijdens de hoorzitting ook vragen stellen. Nadat de hoorzitting gesloten is, zal deze commissie aan uw werkgever advies uitbrengen met betrekking tot uw bezwaar.

De beslissing op bezwaar
Na de hoorzitting moet uw werkgever een beslissing op bezwaar nemen. Uw werkgever moet als het ware een afweging maken of u alsnog gelijk krijgt of dat het oorspronkelijke besluit in stand blijft. Hiervoor geldt een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Als gebruik wordt gemaakt van een bezwaarschriftencommissie geldt een termijn van twaalf weken. Daarna kan de termijn nog eens worden verlengd met zes weken. Mocht uw werkgever binnen deze termijnen geen beslissing hebben genomen, dan kunt u naar de (bestuurs)rechter gaan.

De bezwaarprocedure is niet een echte juridische procedure. Bedoeling van de bezwaarprocedure is om uw werkgever de kans te geven om nog eens over het besluit na te denken. Dit wordt ook wel heroverwegen genoemd. Daarnaast is het de bedoeling dat eventuele fouten hersteld kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat partijen bij onenigheid over een besluit direct voor de rechter belanden.

De beslissing op bezwaar krijgt u schriftelijk toegestuurd. Net zoals het oorspronkelijke besluit moet de beslissing op bezwaar gemotiveerd zijn. In geval de bezwarencommissie een advies heeft uitgebracht kan naar dit advies worden verwezen.

Als uw werkgever van het advies van de bezwarencommissie afwijkt, zal de beslissing op bezwaar extra goed gemotiveerd moeten zijn. Uw werkgever moet uitleggen waarom het advies van de bezwarencommissie niet opgevolgd wordt.

In de beslissing op bezwaar staat of uw bezwaar gegrond (uw bezwaar heeft succes gehad) of ongegrond wordt verklaard. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard moet ook een beslissing worden genomen met betrekking tot de vergoeding van eventueel gemaakte kosten. Vaak krijgt u niet daadwerkelijk alle gemaakte kosten vergoed, maar ontvangt u een standaard bedrag dat gebaseerd is op het Besluit Proceskosten Bestuursrecht.

Tenslotte moet u in de beslissing op bezwaar worden gewezen op de mogelijk het om beroep bij de bestuursrechter in te stellen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven