Ga naar content

Wat is de status van een functioneringsgesprek voor mij als ambtenaar?

Uw functioneren als ambtenaar kan in diverse gesprekken aan de orde komen:

  • tijdens normaal werkoverleg
  • tijdens functioneringsgesprekken
  • tijdens beoordelingsgesprekken

In de eerste plaats zal regelmatig sprake zijn van werkoverleg met uw leidinggevende. Daarbij zal het met name gaan om de praktische uitvoering van uw werkzaamheden.

Werkoverleg heeft een informeel karakter en zal hier niet verder worden besproken. Wel dient u er rekening mee te houden dat schriftelijke verslagen van deze min of meer informele gesprekken een rol kunnen spelen bij een eventueel ontslag wegens ongeschiktheid voor de functie.

Als u gespreksverslagen ontvangt waar u het niet mee eens bent, is het verstandig om hier ook schriftelijk op te reageren.

In de tweede plaats zult u te maken krijgen met functioneringsgesprekken. Tijdens deze functioneringsgesprekken wordt uw functioneren als ambtenaar in bredere zin besproken. Hoe functioneringsgesprekken moeten verlopen is vaak vastgelegd in een leidraad.

Het is gebruikelijk dat van functioneringsgesprekken een schriftelijk verslag wordt opgemaakt. Ook is het gebruikelijk dat u als ambtenaar samen met uw leidinggevende het verslag ‘voor gezien’ of ‘voor akkoord’ ondertekent.

Het doel van functioneringsgesprekken is een goed beeld te krijgen van het functioneren van de ambtenaar over een langere periode. Functioneringsgesprekken zijn vaak informeel en hebben een tweezijdig karakter. Het gaat om open gesprekken tussen medewerker en leidinggevende met inbreng van beide kanten. Daarbij kan open gesproken worden over de toekomstplannen en toekomstmogelijkheden.

Verslagen van functioneringsgesprekken kunnen een rol spelen bij een eventueel ontslag wegens ongeschiktheid voor de functie. Als u het niet eens bent met de inhoud van een verslag is het verstandig om het verslag niet te ondertekenen. Als u het verslag ondertekent zal de inhoud hiervan door een rechter in het algemeen voor waar worden aangenomen.

Zoals gezegd hebben functioneringsgesprekken een informeel karakter. Verslagen van functioneringsgesprekken zijn geen besluiten in de zin van de wet. Tegen verslagen van functioneringsgesprekken kunt u dan ook geen officieel bezwaar maken.

Als uw werkgever van mening is dat u als ambtenaar onvoldoende functioneert kunnen functioneringsgesprekken worden gebruikt om een verbetering te bereiken. Mocht deze verbetering niet worden bereikt dan kan ervoor worden gekozen om een formeel verbeteringstraject in te gaan.

Ook kan ervoor worden gekozen om een formele beoordeling op te maken. Als u het met deze gang van zaken niet eens bent, is het vaak verstandig om in deze fase juridisch advies in te winnen met betrekking tot uw (rechts)positie.

In de derde plaats krijgt u te maken met beoordelingsgesprekken. In een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van u als ambtenaar daadwerkelijk beoordeeld.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven