Ga naar content

Wat zijn ordemaatregelen?

Binnen elke organisatie is het van belang dat de orde wordt gehandhaafd. Bij de overheid is dit belang misschien nog wel groter dan bij andere organisaties. Als ambtenaar bent u immers werkzaam in de openbare dienst. In het belang van de dienst kan uw werkgever, het bevoegd gezag, diverse maatregelen nemen.

Voorbeelden van ordemaatregelen zijn:

  • het ontzeggen van de toegang
  • een schorsing

Ontzegging van de toegang
Uw werkgever kan u de toegang tot de dienstlokalen, dienstgebouwen of het werk ontzeggen. Hiervoor dient dan wel een zogenaamd dienstbelang te bestaan. In het algemeen zal een rechter vrij snel aannemen dat uw werkgever voldoende belang heeft bij een dergelijke maatregel. Het belang van de handhaving van de orde is immers groot.

Uiteraard moet het besluit tot ontzegging van de toegang wel zorgvuldig worden genomen. Voordat het besluit wordt genomen moet u als ambtenaar in de gelegenheid worden gesteld om bedenkingen naar voren te brengen. Daarbij dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden. Ook met uw belangen moet rekening worden gehouden.

Uw werkgever moet zich realiseren dat een ontzegging van de toegang een negatieve uitstraling heeft in uw werkomgeving. Uw werkgever moet dan ook nagaan of het doel, het handhaven van de orde, ook met een minder zware maatregel kan worden bereikt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verlenen van buitengewoon verlof.

Een schorsing in het belang van de dienst
In het belang van de dienst kunt u als ambtenaar worden geschorst. Een voorbeeld van een belang om de ambtenaar te schorsen is het doen van onderzoek naar onregelmatigheden. Om tot schorsing te kunnen overgaan is het niet nodig dat u als ambtenaar een verwijt kan worden gemaakt. Het is dus niet noodzakelijk dat al vaststaat dat u zich hebt schuldig gemaakt aan onregelmatigheden.

Bij een maatregel als schorsing moet uw werkgever zorgvuldig te werk gaan.
Een schorsing heeft voor u namelijk een zeer nadelige uitstraling in uw werkomgeving. Ook in dit geval moet u de mogelijk krijgen om uw bedenkingen naar voren te brengen voordat het definitieve schorsingsbesluit genomen wordt.

Ook dient uw werkgever na te gaan of niet volstaan kan worden met een minder zware maatregel zoals het verlenen van buitengewoon verlof.

Bij rijksambtenaren behoort ook de voorlopige schorsing tot de mogelijkheden. Dit is een schorsing voor korte duur om te onderzoeken of verdere maatregelen nodig zijn.

Andere vormen van schorsing
Naast de schorsing in het belang van de dienst kunt u als ambtenaar worden geschorst als er sprake is van strafrechtelijke vervolging in verband met een misdrijf.

Daarnaast kan een schorsing plaatsvinden als het voornemen bestaat om u strafontslag te verlenen. Het besluit tot het verlenen van strafontslag moet uiteraard zorgvuldig worden genomen. Hiervoor is tijd nodig. Het kan van belang zijn dat u per direct niet meer op het werk verschijnt. In dat geval kan een schorsing, eventueel gecombineerd met een ontzegging van de toegang, een gerechtvaardigde maatregel zijn.

Bezwaar en beroep tegen ordemaatregelen
Ordemaatregelen kunnen voor u als ambtenaar ernstige gevolgen hebben. Als een ordemaatregel wordt opgelegd heeft dit vaak een zeer negatieve uitstraling in de werkomgeving. Als een ordemaatregel onterecht of te makkelijk wordt opgelegd kan het van belang zijn om hiertegen bezwaar te maken.

Het besluit waarbij een ordemaatregel wordt opgelegd, is een besluit waartegen u bezwaar kunt maken. U moet er rekening mee houden dat een bezwaar tegen een ordemaatregel vrij snel ongegrond verklaard zal worden.

Als uw werkgever aannemelijk kan maken dat het dienstbelang om een dergelijke maatregel vraagt, blijft de maatregel gehandhaafd. Uiteraard moet uw werkgever daarbij wel aannemelijk maken dat zorgvuldig gehandeld is.

Om de juistheid van een ordemaatregel snel aan de rechter voor te leggen, kan een voorlopige voorziening (een spoedprocedure) een oplossing bieden. U moet dan ook bezwaar maken tegen het besluit waarbij de ordemaatregel is opgelegd.

Als uw bezwaar door uw werkgever ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Vervolgens is het mogelijk om hoger beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven