Ga naar content

Wet Werk en Zekerheid en Ontslag op staande voet, wat moet u weten?

Vereisten ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet kan niet lichtvaardig worden gegeven. Het is immers het meest ingrijpende middel om een ontslag te bewerkstelligen. In de wet en in de rechtspraak zijn regels en lijnen uitgezet waaraan een geldig ontslag op staande voet moet voldoen. Zo moet de reden voor ontslag werkelijk “dringend” zijn en mag de werkgever niet dralen met de opzegging. Die moet namelijk “onverwijld” geschieden.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer met onmiddellijke ingang beëindigen als er een zogenaamde dringende reden is die maakt dat de arbeidsovereenkomst zowel objectief als subjectief beschouwd geen dag langer in stand kan blijven. Direct nadat de dringende reden geconstateerd is, moet de werknemer door de werkgever in de gelegenheid gesteld worden zijn kant van het verhaal te vertellen (hoor en wederhoor) waarna in beginsel ontslag op staande voet moet volgen. Dit noemt men het zogeheten onverwijldheidsvereiste.

Er dient sprake te zijn van een objectief dringende reden. Dit betekent dat de aangevoerde reden door een weldenkend mens als dringend dient te worden ervaren. Wanneer daarvan sprake is, hangt af van de maatschappelijke opvattingen, van de opvattingen van de rechter en van de omgeving waarin werkgever en werknemer verkeren.

Er dient voorts sprake te zijn van een subjectief dringende reden. Dit vereiste houdt in dat de partij die de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden opzegt, deze reden ook zelf als dringend ervaart.

Mogelijkheden om tegen het ontslag in verweer te komen

Vernietiging

Tot 1 juli 2015 was het zo dat een werknemer schriftelijk moest protesteren tegen het ontslag. Door een protestbrief te sturen kon het ontslag op staande voet buitengerechtelijk vernietigd worden.
Per 1 juli 2015 zijn er door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een aantal zaken veranderd. Een na 1 juli 2015 gegeven ontslag op staande voet kan niet door middel van een brief vernietigd worden. De werknemer moet binnen twee maanden na de ontslagdatum een verzoek tot vernietiging bij de rechtbank hebben ingediend. Na die twee maanden kan de werknemer geen stappen meer ondernemen tegen het ontslag en staat het ontslag dus vast.

De rechter moet het verzoek van de werknemer binnen 4 weken na ontvangst behandelen. Dit houdt in dat er een zitting zal worden bepaald. De rechter beoordeelt vervolgens of het ontslag op staande voet vernietigd wordt of dat het in stand blijft. De uitspraak wordt niet ter zitting gedaan, maar volgt meestal enkele weken later. Als alle feiten voor de rechter duidelijk zijn, zal de uitspraak waarschijnlijk binnen ongeveer twee weken volgen. Als er nog nader bewijs geleverd moet worden, dan kan het nog wat langer duren voordat de rechter een uitspraak doet.

Als het ontslag op staande voet vernietigd wordt, dan wordt ervan uitgegaan dat er nooit een rechtsgeldig ontslag is gegeven. De arbeidsovereenkomst duurt dan dus nog gewoon voort.
Mocht de rechter van mening zijn dat het ontslag op staande voet wel terecht is gegeven, dan zal hij het verzoek tot vernietiging afwijzen. Het ontslag op staande voet is dan dus rechtsgeldig gegeven.

Herstel dienstbetrekking

Het is ook mogelijk dat de werknemer een verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst bij de rechter indient. De rechter draagt de werkgever dan op om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Overigens kan de rechter bij een verzoek tot herstel wel een voorziening treffen voor de tussenliggende periode.

Alsnog een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

In de praktijk zal er waarschijnlijk in veel gevallen geprobeerd worden om in onderling overleg tot een minnelijke regeling te komen. Dit houdt in dat partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten waarin is vastgelegd per wanneer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Het voordeel van zo’n vaststellingsovereenkomst is dat partijen snel duidelijkheid krijgen en dat er geen procedure bij de rechter nodig is. Ook zal in deze overeenkomst worden opgenomen dat de werknemer geen verwijt treft van het ontslag. Daarnaast kunnen partijen afspraken over zaken zoals de eindafrekening, het concurrentiebeding en/of een positief getuigschrift.

Vanaf het moment dat overeenstemming is bereikt over een minnelijke regeling heeft de werknemer vanaf 1 juli 2015 het wettelijke recht om zich gedurende twee weken daarna nog te bedenken. U bent als werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te wijzen op deze bedenktijd. Als u dat niet doet, is de bedenktijd 3 drie weken.

Als een werknemer na een ontslag op staande voet akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst is de kans klein dat hij daarop later nog terug zal komen. Als hij dat doet, dan zou hij immers alsnog een verzoek tot vernietiging bij de rechter moeten indienen. Als de werknemer eenmaal een beroep heeft gedaan op de bedenktijd, kan hij dit niet een tweede keer doen als hij binnen zes maanden alsnog akkoord gaat met een nieuwe vaststellingsovereenkomst.

Vergoedingen

Vergoeding bij berusten in ontslag
Het is mogelijk dat een werknemer berust in het ontslag en alleen een schadevergoeding vordert. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan het loon over de voor u geldende opzegtermijn. Daarnaast kan de werknemer de rechter om een billijke vergoeding vragen.
De werkgever kan zelf ook een schadevergoeding van de werknemer vorderen, stellende dat de werknemer een dringende reden heeft gegeven het dienstverband per direct te beëindigen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 geldt de zogenoemde transitievergoeding. Als een werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest kan hij bij een ontslag in beginsel aanspraak maken op deze vergoeding. Er is geen recht op de transitievergoeding als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Juist bij een ontslag op staande voet kan deze situatie zich voordoen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Gedurende de eerste tien dienstjaren is de transitievergoeding 1/6 maandsalaris per 6 maanden. Vanaf het tiende dienstjaar is dat ¼ maandsalaris per 6 maanden. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000,00 bruto of een jaarsalaris als dat hoger is. Over de niet toepasselijkheid van de transitievergoeding zal vaak onderhandeld worden.

Ook als is een ontslag op staande voet terecht, dan kan een werknemer soms toch nog recht hebben op een transitievergoeding als het ontslag geen gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Billijke vergoeding

Als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, dan zou de werknemer een billijke vergoeding van de werkgever kunnen vorderen. De bedoeling van de wetgever is dat er alleen bij zeer hoge uitzondering een billijke vergoeding moet worden betaald.

Verzoekschrift / Kort geding

De werknemer kan per 1 juli 2015 tegelijk met het verzoekschrift tot vernietiging van het ontslag op staande voet, ook loon vorderen.
Naast het verzoek tot vernietiging kan er door de werknemer ook nog een kort geding gestart worden waarbij loon en wedertewerkstelling kunnen worden gevorderd. Dit is een spoedprocedure bij de rechtbank. In het kort geding geeft de rechter een voorlopig oordeel over de vraag of het ontslag op staande voet stand zal houden. Een kort geding procedure neemt ongeveer 4 tot 6 weken in beslag. Als de loonvordering wordt toegewezen moet u het salaris weer gaan doorbetalen.

Het is dan nog wel mogelijk dat de rechter in de verzoekschriftprocedure het ontslag uiteindelijk toch niet zal vernietigen. In dat geval moet het eventueel door u betaalde loon na het ontslag op staande voet weer worden terug betaald door de werknemer.

Zowel werkgever als werknemer kunnen hoger beroep in stellen als zij het niet eens zijn met het oordeel van de kantonrechter.

 

Hulp bij Ontslag
De experts van Judex kunnen u helpen bij elk geval van ontslag. Zij beoordelen uw rechtspositie en zorgen voor een zo’n optimaal mogelijk resultaat.
U voert zelf de onderhandeling met werkgever of laat uw expert onderhandelen.

Bekijk via deze link de diensten rondom Ontslag.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven