fbpx
Ga naar content

Langdurend zorgverlof

Als u een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen die levensbedreigend ziek is, kunt u een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Dit is een onbetaalde verlofvorm gedurende maximaal zesmaal uw arbeidsduur per week.

Als u dus 5 dagen per week werkt, heeft u recht op maximaal 6 x 5 = 30 dagen langdurend zorgverlof. Net als bij het kortdurend zorgverlof, mag u slechts eenmaal per periode van twaalf maanden een beroep op deze verlofvorm doen. U moet minstens twee weken van tevoren een verzoek voor dit verlof bij uw werkgever indienen.

Het hoeft bij langdurend zorgverlof niet perse te gaan om fysieke zorg, maar het kan ook gaan om het bieden van geestelijke ondersteuning van de zieke persoon. U heeft als werknemer een ruime mate van beoordelingsvrijheid waar het gaat om de verzorgingsbehoefte van de persoon die u wilt verzorgen. Ook als er voldoende medische ondersteuning is (huisarts, specialisten) mag u een beroep doen op het langdurend zorgverlof.

Standaardregeling bij langdurend zorgverlof

Bij langdurend zorgverlof gaat de standaardregeling uit van een aaneengesloten periode van twaalf weken waarbij steeds per week voor de helft van de arbeidsduur verlof wordt opgenomen. Volgens de wettelijke regeling kunt u uw werkgever verzoeken om van deze standaardregeling af te wijken:

  • door de verlofperiode langer dan twaalf weken, maar niet langer dan achttien weken te laten duren
  • door uren verlof per week op te nemen dan de helft van de gebruikelijke arbeidsduur

Let op: uw werkgever kan uw verzoek om langdurend zorgverlof afwijzen op grond van zogenaamde zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hier zal niet snel sprake van zijn. Het moet dan gaan om de uitzonderlijke situatie waarbij uw afwezigheid ernstige gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering.

Meldingsplicht bij langdurend zorgverlof

Als u een beroep wilt doen op het langdurend zorgverlof, moet u dit vooraf en zo spoedig mogelijk bij uw werkgever melden. Deze melding kan mondeling, maar ook per fax of e-mail gebeuren. Het is de bedoeling dat u bij deze melding aangeeft:

  • aan wie u zorg moet verlenen, en
  • hoeveel verlof u denkt nodig te hebben, en
  • hoe u het verlof op wilt nemen, en
  • wanneer u het verlof in wilt laten gaan

Uw werkgever mag zonodig bepaalde medische informatie van u verlangen waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van een levensbedreigende ziekte van degene die u wilt verzorgen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven