Ga naar content

Ook kleine zelfstandigen hebben recht op bijstand

Veel zelfstandigen waaronder ZZP-ers weten niet dat zij aanspraak kunnen maken op een tijdelijke uitkering en andere financiële voorzieningen op grond van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Uit onderzoek blijkt dat schaamte of onwetendheid vaak een reden is waarom zelfstandigen geen beroep doen op deze regeling. Soms blijken gemeenten deze regeling zelf onvoldoende te kennen.
Zeker in een tijd dat veel zelfstandigen met moeite het hoofd boven water houden, is het van belang de regeling kort onder de aandacht te brengen.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz regelt verschillende vormen van bijstandverlening aan zelfstandigen. Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Bbz geldt als belangrijkste voorwaarde dat de onderneming levensvatbaar is. De levensvatbaarheid van de onderneming wordt in het kader van de bijstandsaanvraag onderzocht. De gemeente schakelt daartoe een onderzoeksbureau in.

Renteloze lening voor startende zelfstandige

Als startende ondernemer kunt u maximaal gedurende 36 maanden aanspraak maken op een periodieke uitkering in de vorm van een renteloze lening tot de voor u geldende norm. Zo bent u in staat investeringen te doen om uw bedrijf op te starten, terwijl u toch in uw levensbehoefte kunt voorzien. Aan de hand van uw jaarrekening bepaalt de gemeente achteraf welk deel van de lening u terug moet betalen.

Daarnaast kan aan u in de vorm van een rentedragende lening een bedrijfskapitaal verstrekt worden.
Tenslotte kunnen tijdens deze fase van het ondernemerschap de kosten van deskundigen in aanmerking komen voor vergoeding. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die het opstellen van een ondernemingsplan met zich meebrengt.

Gevestigd zelfstandige

Ook wanneer u geen starter meer bent, maar wanneer u als gevestigd zelfstandige aangemerkt wordt, zijn er mogelijkheden op grond van de Bbz. U kunt als gevestigd zelfstandige een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen voor de duur van maximaal 12 maanden in de vorm van een renteloze lening. Aan de hand van uw jaarrekening bepaalt de gemeente achteraf welk deel van de lening u terug moet betalen.

U kunt ook in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening. Het is de bedoeling dat u daarmee een levensvatbaar bedrijf in stand kan houden De lening moet u in maximaal tien jaar aflossen, maar de looptijd kan ook korter zijn. Onder bepaalde voorwaarden hoeft het bedrijfskapitaal niet terugbetaald te worden.

Oudere zelfstandige

Wanneer u al 10 jaar ondernemer bent en u bent ouder dan 55 jaar, kunt u, zolang u uw bedrijf voortzet – maar uiterlijk tot de leeftijd van 65 jaar- in aanmerking komen voor een aanvulling op uw inkomsten in de vorm van een periodieke uitkering of een bedrijfskapitaal. Afhankelijk van uw eigen vermogen wordt de uitkering aangemerkt als lening of gift. Voor de oudere zelfstandigen geldt de eis van de levensvatbaarheid van het bedrijf niet.

Beëindigen van onderneming

Wanneer u uw bedrijf noodgedwongen moet beëindigen omdat het niet meer levensvatbaar is, kunt u ook een beroep doen op het Bbz. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan gedurende maximaal 12 maanden in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan in de vorm van een renteloze lening. Achteraf wordt beoordeeld welk deel u terug dient te betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan een resterend krediet renteloos gemaakt worden.

Uitvoering Bbz

De uitvoering van de Bbz regeling is in handen van de gemeenten. U kunt uw aanvraag indienen bij de gemeente waar u woont. De gemeente beslist dan ook of u in aanmerking komt voor de gevraagde uitkering. Wanneer u het niet eens ben met de beslissing, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen en zonodig in beroep gaan.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij of een van mijn collega’s op als uw aanvraag door de gemeente niet gehonoreerd wordt.

Petra Staal is als advocaat gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht en verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op staal@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven